ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD 2017

Saue valla territooriumil juunis 2017 algatati järgmised detailplaneeringud:
 

Saue Vallavalitsus algatas 27.06.2017 korraldusega nr 483 Vanamõisa külas Juhani (katastritunnus 72701:002:2021, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, suurusega  10 845 m²)  kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga muuta kinnistu maasihtotstarve ärimaaks ning rajada kinnistule eakate pansionaat. Juhani kinnistu paikneb Vanamõisa külas tiheasustusalal ning piirneb läänepoolt metsaalaga ning asub Välja elamurajooni läheduses. Lõuna poolt Välja tee ja Saue linna halduspiiri ning Keila-Tallinn 83,7-87,2 km raudteega. Põhja-idapoole jäävad osaliselt hoonestatud elamumaad ja maatulundusmaad. Lisainfo detailplaneeingu algatamise korralduses: 

korraldus 

eskiisettepanek 

asukohaskeem

 

Saue Vallavalitsus algatas 6.06.2017 korraldusega Alliku külas Männiku (72701:001:0981, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, suurusega 13 153 m²) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga muuta kinnistu maasihtotstarve elamu- ja transpordimaaks ning määratakse ehitusõigus ühe 6-boksilise ridaelamu rajamiseks. Planeeritav maa-ala asub Laagri aleviku vahetus läheduses Alliku külas ning piirneb Juuliku-Tabasalu maantee, Juuliku-Tabasalu maantee ringristmikuga ja uue rajatava Veskimöldre 2 elamurajooniga. Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses:

korraldus

asukohaskeem

eskiisettepanek

planeeringuala üldplaneeringus

 

Saue valla territooriumil mais 2017 algatati järgmised detailplaneeringud: 

Saue Vallavalitsus algatas 23.05.2017 korraldusega nr 365 Alliku külas Vanamänniku (72701:001:0732, suurusega 6,69 ha, maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga muuta kinnistu maasihtotstarve ärimaaks ning rajada kinnistule ärihooned. Kinnistule kavandatakse rajada multifunktsionaalne keskus, mis hakkaks koosnema kaubakeskustest (teenindus, toitlustus), Spa-veekeskusest (sh ka muud vaba-aja ja sporditeenused) ja majutushoone (hotell). Täpne planeeritavate hoonete funktsioon ja maht selgub planeeringu koostamise käigus. Kompleks planeeritakse Laagri keskusest ca 1 km kaugusele, Instituudi tee äärsele ca 7 ha suurusele maa-alale, mis jääb olemasolevate ja kavandatavate elamurajoonide kesksele maa-alale (Metsavahi, Veskimöldre ja Kotka elamurajoon). Tegemist on hoonestamata ja osaliselt kõrghaljastusega kaetud kinnistuga. Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses:

korraldus

asukohaskeem

Illustreeriv joonis 3D 
planeeringuala üldplaneeringus

 

Saue Vallavalitsus algatas 02.05.2017 korraldusega nr 314 Hüüru külas Kopliluha (72701:001:1370, maatulundusmaa 100%, suurusega 25 398 m²) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamu-, sotsiaal- ja transpordimaaks ning määratakse ehitusõigus kuni kahe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 11.07.2017 korraldusega nr 495.
 

Saue valla territooriumil aprillis 2017 algatati järgmised detailplaneeringud: 

Saue Vallavalitsus algatas 25.04.2017 korraldusega nr 297 Alliku külas Uuetoa tee 18 (72701:002:1285, suurusega 7 182 m², üldkasutatav maa 10%) kinnistu detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistu kruntimiseks, maasihtotstarbe muutmiseks elamu- ja transpordimaaks ning ehitusõiguse määramiseks kuni kolme üksikelamu rajamiseks. 
Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses:

korraldus
asukohaskeem

planeeringuala üldplaneeringus

 

Saue Vallavalitsus algatas 25.04.2017 korraldusega nr 298 Hüüru külas Aiandi tee 3 (72701:001:0844, suurusega 13,39 ha) kinnistu detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistu maasihtotstarbe osaline muutmine ärimaaks ning määratakse ehitusõigus olemasoleva hobusetalli laiendamiseks ja ümberehitamiseks, uue talli ja maneeži rajamiseks ning olemasoleva elamu ümberehitamiseks äri- ja majutushooneks. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.
Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses

korraldus

asukohaskeem

Saue Vallavalitsus algatas 04.04.2017 korraldusega nr 258 Vanamõisa külas Vabaõhukeskuse tee 20 (72701:001:1934, suurusega 1, 3 ha ühiskondlike ehitiste maa 100%), Vabaõhukeskuse tee 22 (72701:002:0966, suurusega 1 804 m², maatulundusmaa 100%) ja Vabaõhukeskuse tee 24 (72701:002:1841, suurusega 14 399 m², maatulundusmaa 100%) kinnistutel ja lähialal detailplaneeringu, põhieesmärgiga Vanamõisa vabaõhukeskuse kompleksi laiendamiseks ja edasiarendamiseks. Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses

planeeringuala üldplaneeringus

 

Saue valla territooriumil märtsis 2017 algatati järgmine detailplaneering: 

 

Saue Vallavalitsus algatas 21.03.2017 korraldusega nr 215 Koidu külas Koidumetsa tee 7 (72701:005:0331, suurusega 39 712 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Koidumetsa tee 7 kinnistu 12-ks uueks elamu,- sotsiaal- ja transpordimaa sihtotstarbega krundiks, millest kuni üheksale krundile kavandatakse üksikelamute rajamist, kaks transpordimaa krunti juurdepääsude tagamiseks ning üks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa 100%) krunt. 

Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses

korraldus 

asukohaskeem

planeeringuala üldplaneeringus

 

Saue valla territooriumil veebruaris 2017 algatati järgmised detailplaneeringud:
 

Saue Vallavalitsus algatas 28.02.2017 korraldusega nr 162 Aila külas Aasavälja (72701:001:1107, suurusega 9 822 m², maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga maasihtotstarbe osaline muutmine elamu- ja transpordimaaks ning määratakse ehitusõigus kuni kolme üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. 
Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses

korraldus
asukohaskeem
planeeringuala üldplaneeringus

Saue Vallavalitsus algatas 21.02.2017 korraldusega nr 141 Laagri alevikus Suur-Kirsimäe (72703:001:0238, suurusega 14 648 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kinnistu 9-ks elamu,- sotsiaal- ja transpordimaa sihtotstarbega krundiks, millest kuuele krundile kavandatakse üksikelamute ja kahe korteriga elamute rajamist, üks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa) krunt planeeritakse Seljaku tänava äärde ning  kaks transpordimaa krunti juurdepääsude tagamiseks. 
Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses

korraldus

asukohaskeem
eskiislahendus

planeeringuala üldplaneeringus

 

Saue valla territooriumil jaanuaris 2017 algatati järgmine detailplaneering: 
 

Saue Vallavalitsus algatas 3.01.2017 korraldusega nr 7 Alliku külas Koruserva (72701:001:1542, suurusega 8,02 ha, maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe muutmine osaliselt elamu,- sotsiaal- (üldkasutatavaks maaks) ja transpordimaaks ning määratakse ehitusõigus ridaelamute rajamiseks. Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses:

korraldus

asukohaskeem

eskiisettepanek 

illustreerivad joonised (planeeritav hoonestus)

planeeringuala üldplaneeringus

kehtiv detailplaneering