ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD 2017

 

Saue valla territooriumil aprillis 2017 algatati järgmine detailplaneering: 
 

Saue Vallavalitsus algatas 04.04.2017 korraldusega nr 258 Vanamõisa külas Vabaõhukeskuse tee 20 (72701:002:1747, suurusega 1,3 ha, ühiskondlike ehitiste maa 100%), Vabaõhukeskuse tee 22 (72701:002:0966, suurusega 1 804 m², maatulundusmaa 100%) ja Vabaõhukeskuse tee 24 (72701:002:1841, suurusega 14 399 m², maatulundusmaa 100%) kinnistutel ja lähialal detailplaneeringu, põhieesmärgiga Vanamõisa vabaõhukeskuse kompleksi laiendamiseks ja edasiarendamiseks. Vabaõhukeskuse tee 20 kinnistul paikneb Saue vallale kuuluv Vanamõisa vabaõhukeskus. Kinnistule määratakse ehitusõigus olemasoleva palksaali laiendamiseks ning kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamiseks. Vabaõhukeskuse tee 24 kinnistu maasihtotstarve muudetakse osaliselt ärimaaks (20% ärimaa ja 80% maatulundusmaa) ning määratakse ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise hoone rajamiseks. Kinnistule planeeritakse rajada turismi- ja loodusseminari talu koos juurdekuuluvate kõrvalhoonete ja rajatistega. Planeeringu koosseisu kaasatakse Vabaõhukeskuse tee 22 kinnistu, kuhu ehitusõiguse määramine ning ümberkruntimine selgub planeeringu koostamise käigus. Detailplaneeringuks taotletav maa-ala asub Vanamõisa külas, ca 3,0 ha suurusel maa-alal ning piirneb Vanamõisa külakeskuse tiheasutusalaga. Lähiümbrusesse jäävad osaliselt hoonestamata maatulundusmaad ning elamumaad ja küla keskusala olemasolevad väikeelamud. Naaberkinnistul paikneb karavanipark.

planeeringuala üldplaneeringus

 

Saue valla territooriumil märtsis 2017 algatati järgmine detailplaneering: 

 

Saue Vallavalitsus algatas 21.03.2017 korraldusega nr 215 Koidu külas Koidumetsa tee 7 (72701:005:0331, suurusega 39 712 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Koidumetsa tee 7 kinnistu 12-ks uueks elamu,- sotsiaal- ja transpordimaa sihtotstarbega krundiks, millest kuni üheksale krundile kavandatakse üksikelamute rajamist, kaks transpordimaa krunti juurdepääsude tagamiseks ning üks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa 100%) krunt. Koidumetsa tee 7 kinnistu on hoonestatud, millel paikneb üksikelamu koos juurdekuuluvate abihoonetega. Üks krunt moodustatakse olemasoleva eluaseme juurde. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas (Koidu elamupiirkonnas) ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. Tegemist on elamupiirkonnaga, mis välja arendatud ning hoonestatud peamiselt kuni 2-korruseliste üksik- ja kaksikelamutega. Vastavalt Saue valla üldplaneeringule ja Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused", jääb planeeringuala edelakülg rohevõrgustiku K9 koridori äärealale ning Vääna jõe kalda 100 meetrisesse piiranguvööndisse, kuhu hoonete rajamist ei kavandata. Üldplaneeringu kaardi kohaselt on tegemist kõrghaljastusega maa-alaga, kus ehitiste kavandamisel tuleb maksimaalselt säilitada kõrghaljastus. Vastavalt Saue Vallavalitsuse ja Koidumetsa tee 7 kinnistu omaniku vahel sõlmitud kirjalikule eelkokkuleppele kaasneb Koidumetsa 7 kinnistu omanikul kohustus planeeringu elluviimisega planeeritavate elamukruntideni asfaltkattega juurdepääsuteede väljaehitamine ja tasuta vallale üleandmine. Maa-alale planeeritakse üks sotsiaalmaa sihtotstarbega (üldkasutatav maa) krunt, mis võõrandatakse tasuta Saue vallale. Lisaks on lepinguga ette nähtud anda üle tasuta Saue vallale piirkonna kruntidele juurdepääsuks kasutatavad olulised tänavamaad Hämariku tee L1 (72701:005:0333) ja Koidumetsa tee (72701:005:0334). Detailplaneeringu algatamise eesmärk on kooskõlas Saue valla üldplaneeringust tulenevate nõuetega.

korraldus 

asukohaskeem

planeeringuala üldplaneeringus

 

Saue valla territooriumil veebruaris 2017 algatati järgmised detailplaneeringud:
 

Saue Vallavalitsus algatas 28.02.2017 korraldusega nr 162 Aila külas Aasavälja (72701:001:1107, suurusega 9 822 m², maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga maasihtotstarbe osaline muutmine elamu- ja transpordimaaks ning  määratakse ehitusõigus kuni kolme üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. Detailplaneeringu koostamisse kaasatakse Saue Vallavalitsuse 8. märtsi 2016. aasta korraldusega nr 184 algatatud Aila küla Pikamäe tee 22 kinnistu, mille eesmärgiks on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine ning määratakse ehitusõigus kuni kolme üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Planeeritava ma-ala suuruseks on ca 2,0 ha. 
korraldus

asukohaskeem
planeeringuala üldplaneeringus

Saue Vallavalitsus algatas 21.02.2017 korraldusega nr 141 Laagri alevikus Suur-Kirsimäe (72703:001:0238, suurusega 14 648 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kinnistu 9-ks elamu,- sotsiaal- ja transpordimaa sihtotstarbega krundiks, millest kuuele krundile kavandatakse üksikelamute ja kahe korteriga elamute rajamist, üks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa) krunt planeeritakse Seljaku tänava äärde ning  kaks transpordimaa krunti juurdepääsude tagamiseks. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusega alal ning maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud pere- ja ridaelamumaa. Põhjapoolt piirneb kinnistu Seljaku tänava ja Nõlvaku elurajooniga ning lõuna ja lääne poolt piirneb Saku valla halduspiiriga. 

korraldus

asukohaskeem
eskiislahendus

planeeringuala üldplaneeringus

 

Saue valla territooriumil jaanuaris 2017 algatati järgmine detailplaneering: 
 

Saue Vallavalitsus algatas 3.01.2017 korraldusega nr 7 Alliku külas Koruserva (72701:001:1542, suurusega 8,02 ha, maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe muutmine osaliselt elamu,- sotsiaal- (üldkasutatavaks maaks) ja transpordimaaks ning määratakse ehitusõigus ridaelamute rajamiseks. Maa-alal kehtib detailplaneering (Saue Vallavolikogu 28. jaanuari 2010. aasta otsusega nr 3 kehtestatud Koru I, Koru V, Koru IV ja Laagri alajaama kinnistute detailplaneering), mille alusel on Koruserva kinnistule kavandatud 8 ärimaa sihtotstarbega krunti ning määratud ehitusõigus ärihoonete rajamiseks. Ülejäänud maa-alale planeeriti uue elamurajooni rajamist Kehtestatud detailplaneeringu alusel on Saue valla üldplaneeringus planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud ärimaa. Koruserva kinnistule soovitakse koostada uus detailplaneering, eesmärgiga muuta osaliselt kehtestatud detailplaneeringuga määratud ärimaa sihtotstarve elamu,- sotsiaal- ja transpordimaaks, kruntida ning saada ehitusõigus viie (6 boksiga) ridaelamu ehitamiseks. Kokku kavandatakse 30 uut eluaset. Koruserva kinnistu jääb ka osaliselt rohevõrgustiku koridori ning antud maa-ala kohta moodustatakse sotsiaalmaa (üldmaa) krunt, mis jääb ehitusõiguseta ning avalikku kasutusse. Kaks transpordimaa krunti moodustatakse kergliiklusteede rajamiseks. Ülejäänud Koruserva kinnistul jääb kehtiva detailplaneeringu alusel maakasutus ja ehitusõigus kehtima (st 3 ärimaa krunti). Ala piirneb läänest Juuliku - Tabasalu tee L15 riigimaanteega, idast Koru põik tänavaga ja osaliselt Instituudi teega ning põhjast kehtiva detailplaneeringuga moodustatud ärimaa kruntidega. Planeeritav maa-ala asub Laagri aleviku vahetus läheduses, Tallinna linnapiirist ca 1 km kaugusel ning piirneb Veskimöldre elamurajooniga. Koruserva kinnistu kuulub (Veskimöldre 2) elamurajooni arendusala koosseisu. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 3,3 ha. 

korraldus

asukohaskeem

eskiisettepanek 

illustreerivad joonised (planeeritav hoonestus)

planeeringuala üldplaneeringus

kehtiv detailplaneering