ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD 2018

 

Saue Vallavalitsus algatas 16.05.2018. aasta korraldusega nr 593 Vanamõisa külas Liivakumäe (katastritunnus 72701:002:0275, suurusega 3,10 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja Kärneri 2 (katastritunnus 72701:002:0258, suurusega 2,0 ha, maatulundusmaaa 100%) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kinnistud elamu,- sotsiaal- ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning määratakse ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete rajamiseks. Transpordimaa krundid kavandatakse juurdepääsuteede rajamiseks. Maa-ala asub Vanamõisa küla keskusalal ning lähiümbrusesse jäävad osaliselt hoonestamata maatulundusmaad ning olemasolevad ja rajatavad üksik- ja kaksikelamud. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusega alal ning maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud pere- ja ridaelamumaa. Maa-ala on hoonestamata. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 5,2 ha. Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses:
korraldus
asukohaskeem
eskiisettepanek
planeeringuala üldplaneeringus

Saue Vallavalitsus algatas 30.05.2018 korraldusega nr 676 Hüüru külas Tuti (72701:001:2058, suurusega 7,46 ha, maatulundusmaa 100%) ja Lipsu (72701:001:2059, suurusega 2,12 ha, maatulundusmaa 100%) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu ja jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute kruntimine, maasihtotstarbe muutmine äri- ja tootmismaaks ning määratakse ehitusõigus äri- ja tootmishoonete rajamiseks. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Detailplaneeringu algatamise taotleja kavandab planeeringualale rajada kaasaegse andmekeskuste kompleksi. Andmekeskuse hooned planeeritakse eesmärgiga, et hoiustada ja käidelda infotehnoloogia seadmeid (serverid, andmemassiivid). Planeeringuks taotletav maa-ala asub Hüüru külas, Tallinn-Paldiski maantee läheduses ning piirneb Harku valla halduspiiriga. Planeeringualast idapoole jäävad Harku valla tootmishoonete piirkond, lõunapoole jäävad põllumaad ning edelapoolt piirneb planeeringuala Harku alajaamaga. Planeeringu alast idasuunas ca 90 m kaugusel asub elamupiirkond. Tuti ja Lipsu kinnistute vahelisele maa-alale jäävad kaks transpordimaa sihtotstarbega kinnistut, millest üks on reserveeritud Tabasalu-Juuliku ühendustee (Tabasalu-Juuliku tee L25) ja teine kinnistu kergliikluse (Harku kergtee L2) rajamiseks. Saue valla üldplaneeringu kohaselt paikneb detailplaneeringuks taotlev maa-ala hajaasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga äri- ja tootmismaa. Detailplaneeringu eesmärk ei ole vastuolus Saue valla üldplaneeringuga. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 9,6 ha. Lisainfo detailplaneeringu  algatamise korralduses:
korraldus
asukohaskeem
eskiisettepanek
planeeringuala üldplaneeringus