ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD 2019

 

Saue Vallavalitsus algatas 16.01.2019. aasta korraldusega nr 61 Laagri alevikus Koru tn 11 (72701:001:1095, suurusega 2 648 m², elamumaa 100%), Koru tn 13 (72701:001:1096, suurusega 1 746 m², elamumaa 100%) ja Koru tn 19 (72701:001:1102, suurusega 2 311 m², elamumaa 100%) kinnistutel detailplaneeringu koostamise, eesmärgiga kinnistute kruntimiseks ning ehitusõiguse määramiseks üksikelamute asemel kahe korteriga elamute püstitamiseks. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Koru tn 11, 13 ja 19 elamumaa kinnistute ümberkruntimine, eesmärgiga kinnistule püstitada kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud üksikelamute asemel kahe korteriga elamud, ehitisealuse pinnaga kuni 430 m², täisehitusprotsendiga (kuni 25%). Juurdepääsud planeeritakse Koru tänavalt, arvestades, et iga korter saab eraldi juurdepääsu. Planeeritav maa-ala asub Laagri alevikus, Instituudi tee ja Juuliku - Tabasalu tee vahelisele alal. Kinnistud piirnevad Koru tänavaga ning Veskimöldre elamurajooniga.  Olemasolev hoonestus alal puudub.  Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 0,75 ha. Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses.
korraldus
asukohaskeem
eskiisettepanek