Töötajad

Abivallavanem - Kalle Pungas
654 1132;  506 6974
kalle.pungas@sauevald.ee
ehitus-, planeerimis- ja maakorraldus, munitsipaalobjektide planeerimis-, projekteerimis- ja ehitustegevus
Vastuvõtuaeg
K  14-18
ametijuhend
haridus: kõrgem, inimgeograafia

Teedespetsialist Indrek Brandmeister 
654 1155; 534 07008
indrek.brandmeister@sauevald.ee
Saue valla teehoiu, liikluskorralduse ja tänavavalgustuse alase töö korraldamine
Vastuvõtuaeg:
E  9-12
K  14-18
ametijuhend
haridus: kõrgem, avalik haldus

 

Võrkude- ja järelevalve spetsialist Arvo Brandmeister
654 1148; 509 0662
arvo.brandmeister@sauevald.ee
EL veemajandusprojekti valla poolne koordineerimine, vee- ja kanalisatsiooniküsimuste lahendamine, kaevelubade menetlemine, võrkude ehitus- ja kasutusload ja järelevalve
Vastuvõtuaeg:
E  9-12
K  14-18 
ametijuhend
haridus: kõrgem, tööstuslik soojusenergeetika


Keskkonnaspetsialist Katrina Utsar
654 1152, 534 46686
katrina.utsar@sauevald.ee
Jäätmetega (sh korraldatud jäätmeveoga) seonduvad küsimused, puurkaevude rajamine, keskkonnamõju hindamised, raielubade väljastamine, keskkonnajärelevalve
Vastuvõtuaeg:
E  9-12
K  14-18
ametijuhend 
haridus: kõrgem, keskkonnakorraldus

 

Arendusnõunik Kati Oolo
654 1153, 580 48615
kati.oolo@sauevald.ee
Saue valla arendustegevuse ning projektitaotluste koostamise, esitamise ning aruannete koostamise korraldamine
Vastuvõtuaeg:
E  9-12
K  14-18
ametijuhend
haridus: kõrgem, haldusjuhtimine


Avaliku ruumi spetsialist Anete Tammeveski
6541124, 53 099 202
anete.tammeveski@sauevald.ee
Valla avaliku ruumi objektide (sh avalikud pargid ja haljasalad, mänguväljakud, veekogud jt) väljaehitamise, haldamise, hoolduse ja kaitse korraldamine. Valla heakorrastamise ja haljastusprojektide väljatöötamine ja elluviimine, valla heakorra konkursside ja asumite heakorratalgute korraldamise abistamine. Loomakaitseseadusega kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete lahendamine. Saue vallas eksponeeritava välireklaami kontroll, reklaamimaksu deklaratsioonide kontroll, tasumata reklaamimaksu sissenõudmine vastavalt seadusele.
Vastuvõtuaeg:
E  9-12 
K  14-18
ametijuhend