Avaliku ürituse korraldamine

1. juulist 2014 kehtib Korrakaitseseadus, mille võib väga suure üldistusega kokku võtta ühte ammu tundud käibetõtte: „Arvesta teiste inimestega enda ümber!". Nii lihtne see ongi. Samas on üsna selge, et kui korraldatakse suuri festivale, vabaõhukontserte, laatasid vms, siis on see paratamatult ettevõtmine, mis torkab nii silma kui kõrva.

VÄLJASTATUD AVALIKE ÜRITUSTE, ILUTULESTIKU VÕI OLULISELT HÄIRIVA MÜRA JA VALGUSEFEKTIDE LOAD:

  • Saue Vallavalitsus andis oma 27. juuni 2017. aasta istungil Arvo Vardjale loa 21. juulil 2017. aastal tekitada oluliselt häirivat müra kell 19-24 ja korraldada ilutulestik Saue valla territooriumil Vatsla külas Saun 2 maatükil kell 24.00-00.

 

Korrakaitseseadus

Korrakaitseseaduse rakendamine Saue vallas

Avalik üritus on igasugune avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koosolemine, mis ei ole koosolek. Avaliku ürituse korraldamiseks on vaja taotleda vallavalitsuselt avaliku ürituse luba. Suurürituste puhul on vajalikud ka eri ametkondade kooskõlastused, nt Politsei ja Piirivalveameti, Päästeameti või Maanteeameti oma. Milliseid kooskõlastusi on enne vallale avaliku ürituse loa taotluse esitamist vaja võtta, sõltub ürituse iseloomust. Alati võib nõu küsida valla kultuurinõunikult Kaija Velmetilt: kaija.velmet@sauevald.ee või helistada 6796 786.

Saue vallas  toimuva avaliku ürituse korraldamise loa taotlus

Kooskõlastamine Põhja Politseiprefektuuris

Põhja Politseiprefektuuris kehtib kõikidele territoriaalsetele politseiosakondadele ühtne Avaliku koosoleku teate, avaliku ürituse ja spordiürituse loa taotluse menetlemise kord.

Avaliku koosoleku teate, avaliku ürituse ja spordiürituse menetlemise korraga reguleeritakse Põhja Politseiprefektuuri tegevust ja osa avaliku koosoleku teate, avaliku ürituse ja spordiürituse loa taotlemisel, mille on edastanud kohalik omavalitsusüksus.

Politseipoolne teadete ja loa taotluste menetlemise eesmärk on hinnata vastava üritusega võimalikke kaasnevaid ohte avalikule korrale, osavõtjate ja külastajate elu- ja tervisele, liiklusohutusele, ümbruskonnas viibivate isikute rahule jms.

Vastavalt taotluses toodud avaliku ürituse iseloomule, selle sihtgrupile ja teistele taotluses toodud andmetele, hindab menetleja võimalikke riskifaktoreid ja annab vajadusel ürituse korraldajale soovitusi nende vähendamiseks. Samas hindab menetleja ka politseijõudude vajadust ja üritusega kaasnevat võimalikku politseitegevuse mahu suurenemist avaliku korra tagamisel või liiklusjärelevalve teostamisel ürituse läbiviimise kohas või selle vahetus läheduses.

Lihtsustamaks ürituste korraldajate vaeva ja kiirendamaks kooskõlastuse protsessi avaliku ürituse teate ja loa taotluste menetlemisel, võimaldame edastada vajalikud andmed ka elektronposti kaudu. Ürituse korraldajal tuleb edastada täidetud avaliku ürituse kooskõlastuse leht ja vajalikud lisad elektroonselt aadressile pohja@politsei.ee, kus menetleja tutvub taotlusega ja kontrollib, kas loa taotlus on täidetud nõuetekohaselt (sealhulgas lisad olemasolu)  ning annab omapoolse hinnangu, alustades vajadusel politseitegevuse planeerimist ning edastades taotluse kooskõlastamiseks. Täiendavate andmete saamiseks või puuduste olemasolul nende kõrvaldamiseks võtab koheselt ühendust ürituse korraldajaga.

Kooskõlastamine Päästeametiga

Kui avalikul üritusel tehakse lõket (nt jaanipäev), on vaja vallavalitsusele esitatavale avaliku ürituse loa taotlusele lisada ka Päästeameti kooskõlastus. Kooskõlastuse saamiseks tuleb avaliku ürituse loa taotlus saata aadressile pohja@rescue.ee. Kooskõlastuse saamiseks on vajalik Päästeametile teatada lõkke tegemise koht ning tule leviku piiramiseks vajalike tulekustutusvahendite kogus.

Oluliselt häiriva müra või valgusefektide tekitamine

See, et avalikul üritusel kasutatakse enamasti helitehnikat, õhtusel ajal ka valgustehnikat, on üsna iseenesest mõistetav ja vastav info tuleb kirja panna avaliku ürituse loa taotlusele. Samas on olukordi, kus tekitatakse tavapärasest suuremat müra, kuid tegemist ei ole avaliku üritusega. Näiteks firmade suvepäevad Vanamõisa vabaõhukeskuses või peab keegi oma kodus pulmapidu.

Müra tekitamine on Korrakaitse seaduse järgi keelatud argipäeviti kell 22-06 ja puhkepäevale eelneval ööl kl 24-7.00. Eranditeks on ööd vastu 1. jaanuari, 25. veebruari, 24. juunit või juhtudel, kui on taotletud vastav luba vallavalitsuselt. 

Oluliselt häiriva müra või valgusefektide (häiringu) tekitamiseks loa taotlus
 

Lõhkematerjali seadus