Keskkonnaalased avaldused ja blanketid

Korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse taotlus
Keskkonnareostuse likvideerimise, heakorra tagamise ja elamistingimuste

 

Erateedel tasuta talvise teehoolduse teenuse taotlus

Veoloa taotluse avaldus

Tänava ajutise sulgemise taotlus

Avaldus kaevetööde teostamiseks

Raieloa taotluse e-vorm (UUS e-vorm!)

Avaliku ürituse korraldamise taotlus  (UUS e-vorm!)

Avaliku ürituse kooskõlastamine politseiga

 

Taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja kirjalik kinnitus -  Esitada 20. jaanuariks

Jäätmeteatise vorm

 

Lemmiklooma register e-teenindus

 

Jäätmeõiendi vorm

 

Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse vorm (täidetav dokument rtf-fail)

Puurkaevu või puuraugu rajamise ning puurkaevu (mille tootlikkus on üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) või puuraugu ümberehitamise ehitusloa taotluse vorm

Puurkaevu või puuraugu puurimispäeviku vorm

Puurkaevu, puuraugu või salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vorm

Puurkaevu (mille tootlikkus on alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest), puuraugu või salvkaevu rajamise ning ümberehitamise kasutusteatise vorm

Puurkaevu (tootlikkus üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) kasutusloa taotluse vorm

Salvkaevu rajamise, ümberehitamise ja lammutamise ning puurkaevu (tootlikkus alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest) ümberehitamise ning puurkaevu või puuraugu lammutamise ehitusteatise vorm

Puurkaevu, puuraugu või salvkaevu lammutamise teatise vorm