Ehitusluba

 Ehitusloa taotlemine

 

Kirjeldus:    Ehitis on hoone või rajatis, mis on inimtegevuse tulemusel loodud ja aluspinnasega ühendatud või sellele toetuv asi, mille kasutamise otstarve, eesmärk, kasutamise viis või kestvus võimaldab seda eristada teistest asjadest

Hoone või rajatise püstitamiseks, rajamiseks, paigaldamiseks, laiendamiseks, lammutamiseks või muu ehitisega seonduva tegevuse jaoks on vajalik taotleda ehitusluba või esitada ehitusteatis.

Ehitusloa või ehitusteatise kohustuslikus on toodud Ehitusseadustiku lisas nr 1

 

Loa taotlusele või teatisele lisatav projekt peab vastama majandus- ja taristuministri 2015. aasta määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile".

Ehitusprojektile tuleb lisada:

- väljavõte detailplaneeringust või projekteerimistingimused;

- geodeetiline alusplaan mis ei ole vanem kui 5 aastat;

- tehnilised tingimused tehnovõrkudega liitumiseks (elektrivarustus (va üksikelamu), vee- ja kanalisatsioonivarustus, gaasivarustus jne) ja tehnovõrkude valdajate kooskõlastused asendiplaanil;

- riigilõivu maksekorralduse koopia. Tasutakse Saue Vallavalitsuse arveldusarvele EE393300332810520008 Danske Bank. Selgitusse märkida "RL (nimi või kinnistu aadress) EL eest".

Riigilõivu määrad vt link "Riigilõiv". http://sauevald.ee/et/riigiloiv

 

                 Kooskõlastamine:

Hoone ehitusprojekti kooskõlastamine Põhja Päästekeskusega toimub ehitisregistris. Päästekeskusele edastatakse projekt peale valla poolsete märkuste lahendamist. https://www.rescue.ee/et/paasteamet/

Projekt peab olema kooskõlastatud detailplaneeringus või projekteerimistingimustes toodud teiste asjaomaste ametkondade või asutustega. Projekt peab olema kooskõlastatud konkreetse kinnistu kitsendustest tulenevalt asjaomaste ametkondade või asutustega.

Vajadusel kooskõlastada projekt naabritega.

 

 Õigusaktid:Ehitusseadustik

                   Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus  

                   Nõuded ehitusprojektile

                   Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused

 

Kestvus: Ehitusluba väljastatakse või taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse 30 kalendripäeva jooksul ehitusloa taotlemise viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi registreerimisest.

Ehitusteatisega teavitatud ehitise ehitamist võib alustada 10 päeva pärast teatise esitamist, kui vallavalitsus ei ole teavitanud ehitusteatise esitajat vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendava kontrolli vajadusest.

 

                 Taotlemine

                 Elektrooniliselt:

toimub läbi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi hallatava riikliku Ehitisregistri:

                 www.ehr.ee

                 Taotlemiseks on vajalik ID-kaardiga autentimine.

 

                 paberkandjal:

Vajalikud sammud:

  • täitke taotluse või teatise vorm. Blanketid on leitavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehelt  https://www.mkm.ee/et/ehitisregister
  • esitage taotlus koos ehitusprojektiga (CD-plaadil või mälupulgal vm digitaalse materjali kandjal) Saue Vallavalitusse paberkandjal või e-posti teel.