Eralasteaiad ja eralastehoiud

Saue vald maksab eralasteaia /-hoiu toetust eralasteaiale või -lapsehoiule, mille nimekirjas on Saue valla elanike registris olev 1,5-3-aastane (k.a) laps. Vanematele lastele makstakse toetust vaid juhul, kui lapsele ei ole võimalik pakkuda kohta Saue valla munitsipaallasteaias. Samuti makstakse toetust erijuhtudel sügava või raske puudega lapsele.

Toetuse saamise eeldus:

laps ja lapsevanem(ad) on rahvastikuregistri andmetel  toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga Saue valla elanikud.

Kuidas toimida:

Info lapsevanemale:

1.       Valige endale sobilik eralasteaed või -hoid. Nimekirja nendest eralasteaedadest/hoidudest, kellel juba on leping Saue vallaga, leiate lisatud tabelist. Valida võite ka sellise lapshoiuasutuse, millel hetkel veel Saue vallaga lepingut ei ole. Samuti võite valida lapsehoidja, kellel on olemas vastavat tööd teha lubav kutsetunnistus.

Eralasteaiad ja –hoiud, kes on juba sõlminud lepingu Saue vallaga uutel tingimustel (toetussumma kuni 290 eurot kuus lapse kohta, vanema omaosalus kuni 100 eurot kuus lapse kohta)

Eralasteaiad ja -hoiud

-          211 eurot kuus juhul, kui laps ja mõlemad vanemad või üksikvanem on Saue valla elanikud ning Saue vallal on eralasteaia või –hoiuga sõlmitud küll leping, kuid puudub kokkulepe lapsevanema poolt makstava osalustasu maksimaalse suuruse kohta;-        kuni 290 eurot kuus juhul, kui Saue valla elanikud on mõlemad lapsevanemad või üksikvanem jooksva aasta 1. jaanuari seisuga ning Saue valla ja eralasteaia või –hoiu vahel on sõlmitud leping, mis tagab, et lapsevanema osalustasu kuus ei ületa 20% alampalgamäärast (hetkel 100 eurot kuus).Saue vald kompenseerib Saue vallas elavate laste kohatasu alljärgnevalt:

-          145 eurot kuus juhul, kui Saue valla elanik on laps ja üks vanematest;

-          100% kohatasust kuus, kui tegemist on raske või sügava puudega lapsega

2.       Võtke eralasteaia või –hoiuga ühendust, uurige vabade kohtade olemasolu ja muid Teile olulisi tingimusi.

3.       Juhul, kui valisite teenusepakkuja, kellele ei ole veel kehtivat lepingut vastava teenuse osas Saue vallaga, teadke, et kuni sellise lepingu sõlmimiseni lapsehoiuasutuse poolt, ei maksa Saue vald lapsehoiuasutusele Teie lapse eest toetust, seega peate kogu kohatasu tasuma ise.

4.       Soovi korral sõlmige eralasteaia või -hoiuga leping.

5.       Lepingu lõpetamise korral toimige vastavalt lasteasutusega sõlmitud lepingule. Eraldi Saue valda lepingu lõppemisest informeerida ei ole vaja.

 

Info lastehoiuasutusele või vastava õigusega lapsehoidjale:

 

1.       Teie lapshoiuasutusse tuleb laps Saue vallast.

        - Kui Teil on juba sõlmitud leping Saue vallaga, teatage palun ainult lisandunud lapse andmed 5 tööpäeva jooksul lapse lapsehoiuasutusse vastuvõtmise päevast. Edaspidi lisage lapse nimi, isikukood, kohalkäidud päevade arv ning kohatasu igakuiselt Saue vallale esitatavale aruandele ja arvele.

       - Kui Teil puudub varasemast leping Saue vallaga, peate esitama nõutavad dokumendid:

Digitaalselt allkirjastatud toetuse taotluse palume saata: info@sauevald.ee

2.       Vallavalitsus otsustab taotluse rahuldamise üldjuhul 30 päeva jooksul peale vajalike dokumentide esitamist.

3.       Kui vallavalitsuse otsus on positiivne, saadab valla esindaja taotlejale lepinguprojekti.

4.       Peale lepingu sõlmimist katab Saue vald Saue vallas elava lapse kohatasust  kuni 290 eurot kuus (täpsemalt saate  lugeda lastevanematele mõeldud punkt 1 alt).

5.       Kohatasu tasub Saue vallavalitsus lapse eest alates jooksvast kuust, kui laps asub teenusele kalendrikuu esimesel päeval. Kui laps asub teenusele kalendrikuu keskel, makstakse toetust alates järgmisest kalendrikuust. Lapse lahkumisel teenuselt maksab Saue vald toetust lahkumise kuu lõpuni.

6.       Kui laps lahkub lasteasutusest, ei ole asutusel enam õigust selle lapse eest arvet esitada. Küll on aga eralasteaial või – hoiul kohustus teavitada lapse lahkumisest 5 tööpäeva jooksul Saue vallavalitsust. 

Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu toetamise kord