Vallavalitsus

Eelregistreerumisega toimub vastuvõtt vallavanem Andres Laiski, abivallavanem Kalle Pungase juures ja vallasekretär Marju Põllu juures
 

Eelregistreerida võib nii ametnike otsetelefonidel kui ka läbi sekretäri 654 1130.


Vallavanem Andres Laisk 
654 1131, 504 7527
andres.laisk@sauevald.ee
Saue Vallavalitsuse üldjuhtimine ja esindamine, suhtlemine volikoguga 
Vastuvõtuaeg:
E  14-16
K  10-12 ja 15-18.30
haridus: kõrgem, rahandus ja krediit
 

Personalijuht Sju Nuuter
654 1149, 591 97874
sju.nuuter@sauevald.ee
ametijuhend
haridus: kõrgem, personalijuhtimine

 

Abivallavanem Indrek Eensaar
654 1158, 511 4930
indrek.eensaar@sauevald.ee
Haridus-, sotsiaal-, kultuurivaldkonna juhtimine
Vastuvõtuaeg:
K   14-18
ametijuhend
haridus: kõrgem, haldusjuhtimine


Abivallavanem Kalle Pungas
654 1132; 506 6974
kalle.pungas@sauevald.ee
ehitus-, planeerimis- ja maakorraldus, munitsipaalobjektide planeerimis-, projekteerimis- ja ehitustegevus
Vastuvõtuaeg:
K   14-18
ametijuhend
haridus: kõrgem, inimgeograafia

 

Ühinemisläbirääkimiste koordinaator Kadri Tillemann
654 1133
kadri.tillemann@sauevald.ee
Koordineerib Saue valla poolt ühinemisläbirääkimiste protsessi
ametijuhend

 

Infojuht Anne-Ly Sumre 

654 1156; 525 4146 
annely.sumre@sauevald.ee
Saue vallalehe Koduvald toimetamine ja väljaandmise korraldamine, Saue valla veebilehe sisu ja  sotsiaalmeedia kanalite haldamine
ametijuhend
haridus: kõrgem, organisatsioonikäitumine

 

Kantselei

19.06.17

Kantselei juhataja: vallasekretär Marju Põllu
marju.pollu@sauevald.ee

vallakantselei juhtimine, vallavolikogu- ja valitsuse õigusaktide vastavuse tagamin. Vallavalitsuse personalitöö teostamine, arhiivi korrashoiu tagamine. Dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine ning pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise volikirja ning pensioni ja toetuste teise isiku arveldusarvele kandmise avalduse tõestamine

654 1142
Vastuvõtuaeg:
E 14-16 
ametijuhend
haridus: kõrgem, õigusteadus

 

Sekretär-asjaajaja Lily Roop
654 1130  
lily.roop@sauevald.ee

vallavalitsuse asjaajamise vahetu korraldamine efektiivse töö ja ladusa teenindamise kindlustamiseks. Sekretär-asjaajaja on kursis vallavalitsuse igapäevase töökorraldusega, vallavalitsuses teostatavate tööde ning koosolekute toimumise aja iseloomu ja kestusega
ametijuhend
haridus: kõrgem, juhiabi

 

Jurist  - Kairi Pajumaa
651 0211, 
kairi.pajumaa@sauevald.ee
valla asjaajamise seaduslikkuse kindlustamine ning volikogu liikmete ja vallavalitsuse teenistujate juriidiline teenindamine ja nõustamine tööalastes küsimustes.
ametijuhend
Hardidus: õigusteadus

 

Vallasekretäri abi Gedi Aver
654 1151 
gedi.aver@sauevald.ee
vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide eelnõude ettevalmistamine,  vallasekretäri abistamine vallakantselei asjaajamise korraldamisel ja seaduslikkuse tagamisel.
ametijuhend
haridus: kõrgem, majandus

 

Sekretär-juhiabi Triinu Kleemann
654 1141; 530 60013, 
triinu.kleemann@sauevald.ee
Saue Vallavolikogu ja tema komisjonide töö korralduslik ja tehniline teenindamine ning  Saue valla õigusaktide avaldamiseks esitamine Riigi Teatajas.
ametijuhend
haridus: kõrgem, juhiabi

 

Rahvastikuregistripidaja Lia Krapivin  
654 1143 
lia.krapivin@sauevald.ee 
Eesti rahvastikuregistrisse kannete tegemine, sündide ja surmade ning elukoha registreerimine, elukohatõendid, andmete väljavõtete tegemine
Vastuvõtuaeg:
E   9-12  14-16
K  9-12  14-18 
ametijuhend
haridus: kesk

Ehitus-, planeerimise ja maaosakond

12.10.17

Ehitusnõunik Kalle Normann
654 1135; 530 22293
kalle.normann@sauevald.ee
ehitusalase tegevuse korraldamine ja järelevalve Saue vallas ning kodanike sellealane nõustamine.
Ehitus- ja kasutuslubade taotlemine, projekteerimistingimuste taotlemine hoonetele
Vastuvõtu ja telefoni nõustamise aeg:
E  9-12
K  14-18

ametijuhend
haridus: kõrgem, ehituse ökonoomika ja organiseerimine


Jurist Sandra Marran
654 1147
sandra.marran@sauevald.ee
valla ehitus-, planeerimise ja maakorraldusvaldkonna asjaajamise seaduslikkuse kindlustamine, sh õigusaktide ja lepingute ettevalmistamine ning nende läbivaatamine,  volikogu liikmete ning vallavalitsuse teenistujate juriidiline teenindamine ja nõustamine ametialastes küsimustes
ametijuhend
haridus: kõrgem, õigusteadus

 

Planeeringute spetsialist Maili Metsaots 
654 1157; 530 19887
maili.metsaots@sauevald.ee 
planeerimisalase tegevuse korraldamine Saue vallas ning kodanike sellealane nõustamine
Vastuvõtuaeg:
E  9-12 
K  14-18 kolmapäeval
ametijuhend
haridus: kõrgem, kinnisvara planeerimine ja hindamine

 

Maanõunik Külli Tedrema
654 1159, 53006491
kylli.tedrema@sauevald.ee
Kinnistu sihtotstarbe muutmine, jagamine, liitmine, piiride muutimine, maa munitsipaalomandisse taotlemine, tagastamine, kompenseerimine
Vastuvõtuaeg:
E  9-12
K  14-18
ametijuhend
haridus: kõrgem, maakorraldus


Maakorraldusspetsialist Aime Renser
654 1134, 53006491
aime.renser@sauevald.ee
Hoonestusõiguse seadmise ja ribasusega erastamise eeltoimingud,  maa ajutise kasutamise ettevalmistamine, isikliku kasutusvalduse seadmise menetluse korraldamine. Maa ostueesõigusega erastamise, maamaksu arvestamise ja aadressandmete süsteemiga seotud tegevuse korraldamine Saue vallas ning kodanike sellealane nõustamine.
Vastuvõtuaeg:
E  9-12
K  14-18
ametijuhend
haridus: kõrgem, aiandus


Registrite spetsialist Caroli Kruus
654 1146
caroli.kruus@sauevald.ee
ehitus-, planeerimise ja maavaldkonna registrite haldamine, nende andmete sisestamine ja korrastamine; detailplaneeringute, ehitiste ning aadressandmetega seotud menetluste korraldamine ning selleks vajalike dokumentide vormistamine; ehitus-, planeerimise ja maaosakonna töötajate tehniline assisteerimine.
Vastuvõtuaeg:
E  9-12
K  14-18
ametijuhend
haridus: kõrgem, juhiabi

Hariduse, kultuuri ja sotsiaalosakond

17.09.17

Abivallavanem Indrek Eensaar
654 1158, 511 4930
indrek.eensaar@sauevald.ee
Haridus-, sotsiaal-, kultuurivaldkonna juhtimine ning ühistranspordi teemad
Vastuvõtuaeg
K  14-18
ametijuhend
haridus: kõrgem, haldusjuhtimine

 

Sotsiaalosakonna juhataja Mare Jallai 
654 1136; 562 10518 
mare.jallai@sauevald.ee
sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste määramine (ühekordne toetus, vältimatu abi toetus, hoolekandeasutuse teenuse toetus, puudega lapsele osutatavate teenuste toetus, statsionaarset ja ambulatoorset õendusabi ning statsionaarset taastusravi vajava isiku toetus) , sotsiaaleluruumid, eakate üld-ja koduhoolduse korraldamine, erivajadustega laste ja täiskasvanute hoolekande korraldamine
Vastuvõtuaeg:
K  14-18
Iga kuu teisel  T 10-11.30  Vanamõisa Seltsimajas
Iga kuu viimasel  T 14-16 Ääsmäel Kasesalu 6-4 
ametijuhend
haridus: kõrgem; sotsiaaltöö; logopeed-eriõpetaja 

 

Lastekaitsespetsialist Sirli Sõstar-Peerna
654 1144; 5346 2560
sirli.sostar@sauevald.ee
Lastekaitsespetsialistina  tööpiirkond:
Laagri alevik, Alliku, Vanamõisa, Hüüru, Vatsla, Kiia, Püha
lastekaitseküsimused, koostöö lasterikaste peredega, alaealiste eestkoste, hoolduspered, asenduskodud, toetuste maksmise menetlemine (kasuperetoetus, eestkostetava toetus, asenduskoduteenuse toetus, õpilaskodu kulude toetus) kooli- ja laste invatransport, õpilaste sõidusoodustused
Vastuvõtuaeg:
E 9-12 ja 14-16
K 9-12 ja 14-18
ametijuhend
haridus: kõrgem, sotsiaaltöö

 

Hoolekandespetsialist Laine Elmik
654 1145; 513 7154
laine.elmik@sauevald.ee
toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse ning valla sotsiaaltoetuste (ravimitoetus, taastusravi- ja rehabilitatsioonitoetus, viipekeele tõlketeenuse toetus, eakate invatranspordi toetus) menetlemine; isikliku abivahendi kaardi, invaparkimiskaardi ning ujula kasutamise sooduskaardi väljastamine
Vastuvõtuaeg:
E 9-12 ja 14-16
K 9-12 ja 14-18
ametijuhend
haridus: keskeri, põllumajanduslike ettevõtete raamatupidamine

 

Lastekaitse- ja hoolekandespetsialist Maret Maripu
662 7300; 58556836
maret.maripu@sauevald.ee
Lastekaitsespetsialisti tööpiirkond:
Valingu, Aila, Jõgisoo, Koppelmaa, Ääsmäe, Tuula, Pällu, Tagametsa, Pärinurme, Maidla

lastekaitseküsimused, koostöö lasterikaste peredega, alaealiste eestkoste, hoolduspered, asenduskodud, toetuste maksmise menetlemine (kasuperetoetus, eestkostetava toetus, asenduskoduteenuse toetus, õpilaskodu kulude toetus, koduse lapse toetus, kooli- ja lasteaiatoidu toetus, koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetus, esmakordselt koolimineva lapse toetus), koolieelse eralasteasutuse küsimused
Vastuvõtuaeg:
E 9-12 ja 14-16
K 9-12 ja 14-18
ametijuhend
haridus: 

 

Psühholoog Mihkel Velström
53415533
mihkel.velstrom@sauevald.ee
Koolieelses lasteasutuses ja üldhariduskoolis õppivate arenguliste erivajadustega laste heaolu ja arengu toetamine ja psühholoogiline nõustamine.
ametijuhend
haridus: kõrgem, psühholoogia

 

Logopeed Sirli Tamm
58840538
Sirli.tamm@sauevald.ee
ametijuhend
haridus: kõrgem, eripedagoogika ja logopeedia
Ääsmäe Lasteaia ja vajadusel teiste Saue vallas elavate kõneravi vajavate ja arenguliste erivajadusega (AEV) laste õppe ja arengu toetamine eesmärgiga soodustada psüühiliste protsesside ja isiksuse arengut eakohase normi suunas ning laste kõnearendamistöö koordineerimine, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste ja omavalitsuse töötajaid.


Sotsiaalpedagoog Kaidi Väät

58669397
kaidi.vaat@sauevald.ee
ametijuhend

haridus: kõrgem sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse

Lastele ja noortele sotsiaalsete oskuste õpetamine ning nende oskuste parendamine.Huvi tekitamine õppijates ning eduelamuse tagamine, erinevate sotsiaalsete- ja
toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine; tegutsemisvõime ja toimetuleku
toetamine pedagoogiliste vahenditega nii individuaal- kui ka võrgustikutöös. 


Hooldustöötajad: 

Anne Vainu
526 0147
ametijuhend
haridus: keskharidus


Rita Reino 
533 58149
ametijuhend
haridus: keskeri, kaubatundmine ja kaubanduse organiseerimine

 

Haridusnõunik Birgit Tammjõe-Tulp
654 11545860 7677,
birgit.tammjoe-tulp@sauevald.ee 
omavalitsuse tasandil haridusküsimused
Vastuvõtuaeg
K  14-18
ametijuhend
haridus: kõrgem, hariduse juhtimine

 

Kultuurinõunik  Kaija Velmet
679 6786, 5563 4407
kaija.velmet@sauevald.ee
koostöö valla kultuuriasutuste ja kodanikuühenduste ning vallavalitsuse vahel, valla kultuurivaldkonna kureerimine
Vastuvõtuaeg
K  14-18
ametijuhend
haridus: kõrgem, filoloogia

Arenduse, keskkonna- ja järelvalveosakond

20.11.17

Abivallavanem - Kalle Pungas
654 1132;  506 6974
kalle.pungas@sauevald.ee
ehitus-, planeerimis- ja maakorraldus, munitsipaalobjektide planeerimis-, projekteerimis- ja ehitustegevus
Vastuvõtuaeg
K  14-18
ametijuhend
haridus: kõrgem, inimgeograafia

Teedespetsialist Indrek Brandmeister 
654 1155; 534 07008
indrek.brandmeister@sauevald.ee
Saue valla teehoiu, liikluskorralduse ja tänavavalgustuse alase töö korraldamine
Vastuvõtuaeg:
E  9-12
K  14-18
ametijuhend
haridus: kõrgem, avalik haldus

 

Võrkude- ja järelevalve spetsialist Arvo Brandmeister
654 1148; 509 0662
arvo.brandmeister@sauevald.ee
EL veemajandusprojekti valla poolne koordineerimine, vee- ja kanalisatsiooniküsimuste lahendamine, kaevelubade menetlemine, võrkude ehitus- ja kasutusload ja järelevalve
Vastuvõtuaeg:
E  9-12
K  14-18 
ametijuhend
haridus: kõrgem, tööstuslik soojusenergeetika


Keskkonnaspetsialist Katrina Utsar
654 1152, 534 46686
katrina.utsar@sauevald.ee
Jäätmetega (sh korraldatud jäätmeveoga) seonduvad küsimused, puurkaevude rajamine, keskkonnamõju hindamised, raielubade väljastamine, keskkonnajärelevalve
Vastuvõtuaeg:
E  9-12
K  14-18
ametijuhend 
haridus: kõrgem, keskkonnakorraldus


Arendusnõunik Kati Oolo
654 1153, 580 48615
kati.oolo@sauevald.ee
Saue valla arendustegevuse ning projektitaotluste koostamise, esitamise ning aruannete koostamise korraldamine
Vastuvõtuaeg:
E  9-12
K  14-18
ametijuhend
haridus: kõrgem, haldusjuhtimine


Avaliku ruumi spetsialist Anete Tammeveski
6541124, 53 099 202
anete.tammeveski@sauevald.ee
Valla avaliku ruumi objektide (sh avalikud pargid ja haljasalad, mänguväljakud, veekogud jt) väljaehitamise, haldamise, hoolduse ja kaitse korraldamine. Valla heakorrastamise ja haljastusprojektide väljatöötamine ja elluviimine, valla heakorra konkursside ja asumite heakorratalgute korraldamise abistamine. Loomakaitseseadusega kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete lahendamine. Saue vallas eksponeeritava välireklaami kontroll, reklaamimaksu deklaratsioonide kontroll, tasumata reklaamimaksu sissenõudmine vastavalt seadusele.
Vastuvõtuaeg:
E  9-12
K  14-18
ametijuhend
haridus: kõrgem, maastikuarhitektuur

Haldusosakond

23.10.17

Osakonna juhataja Silver Libe
654 1150, 56876208
silver.libe@sauevald.ee
korraldada ja koordineerida Saue Vallavalitsuse, hallatavate asutuste ja vallale kuuluvate äriühingute ning sihtasutuste omanduses olevate kinnisvaraobjektide haldust, hooldust ning investeeringuid ja tugiteenuseid
ametijuhend
haridus: kõrgem, loodusteadused

 

Kinnisvara projektijuht Siisike Lehtsi
529 8141
Siisike.lehtsi@sauevald.ee
Saue vallale kuuluva kinnisvara arendamise, kasutuselevõtmise, kasutusse andmise ja võõrandamise korraldamine
ametijuhend
Haridus: kõrgem, rekreatsioonikorraldus


E-teenuste arendusjuht Źan Kotenjev
654 1140, 51974757
zan@sauevald.ee
koordineerida Saue Vallavalitsuse ning hallatavate asutuste IT taristu ning IT tugisüsteemide asjakohast väljatöötamist ja funktsioneerimist. E-teenuste arendusjuht töötab välja sobiliku IT haldusmudeli ning  vastutab valla IT-valdkonna strateegiliste arengueesmärkide, vajaduste kaardistamise ja tulemuste tagamise eest. E-teenuste arendusjuht lähtub  riiklikest IT arengukavadest ja kehtivatest IT alastest standarditest.
ametijuhend
Haridus: kõrgem, IT süsteemide administreerimine 
 

IT- toe spetsialist Marek Lehesalu
654 1160
marek.lehesalu@sauevald.ee

Saue Vallavalitsuse  ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töökohtadele infotehnoloogilise toe osutamine, arvutitöökohtade ettevalmistamine ning igapäevane töökorras hoidmine, infosüsteemide häireteta töö ja infoturbe tagamine ning infosüsteemide arendamises osalemine.

ametijuhend
Haridus: kutseharidus, IT süsteemide spetsialist
 

Haldur Õie Lõmps
534 46890
oie.lomps@sauevald.ee
Laagri piirkonnas asuva kinnisvara haldus- ja hooldustegevuse ning tugiteenuse planeerimine ja läbiviimise korraldamine
ametijuhend
Haridus: kõrgem, ehitus


Haldur Boriss Teder
519 40310
boriss.teder@sauevald.ee
Ääsmäe piirkonnas asuva kinnisvara haldus- ja hooldustegevuse ning tugiteenuse planeerimine ja korraldamine.
ametijuhend

 

Haldustöötaja Timur Hallmägi
588 71892
timur.hallmagi@sauevald.ee
Saue vallale kuuluva kinnisvara hooldamine (igapäevased pisiremondid, koostööpartnerite töö koordineerimine, jne.)
ametijuhend
Haridus: rakenduslik kõrgharidus, autoremondi meister

Rahandusosakond

10.10.17

Juhataja Margus Randma
654 1139, 550 0934
margus.randma@sauevald.ee
vallavalitsuse ja tema hallatavate asutuste raamatupidamise korraldamine, eelarvete ja eelarvestrateegia koostamise koordineerimine ja analüüsimine, eelarve kasutamise kontroll ja hindamine
ametijuhend
haridus: kõrgem ärirahandus ja -arvestus


Vanemraamatupidaja Marina Maandi

654 1138 
marina.maandi@sauevald.ee
raamatupidamisarvestuse ja aruandluse korraldamine

haridus: kõrgem, zootehnik


Finantsspetsialist  Elena Epner
651 0210 
elena.epner@sauevald.ee
valla finantsjuhtimiseks ja finantskontrolliks vajalike detailsemate analüüside teostamine ning raamatupidamisarvestuse ja aruandluse korraldamine

haridus: kõrgem, raamatupidamine