Teenuse sujuvaks toimimiseks palume seadistada enda brauser ja selle lisamoodulid õigesti. Juhendid selleks leiate aadressil http://id.ee/index.php?id=36636

Sotsiaalvaldkonna avaldused ja blanketid

Iga toetuse saamise eelduseks on kirjalikult vormistatud avaldus, vajadusel koos nõutavate lisadokumentidega. 
Avalduse registreerib sekretär-asjaajaja, seejärel edastatakse see vastavale ametnikule edaisiseks menetluseks.
Digitaalselt allkirjastatud avaldused saata e-postil info@sauevald.ee

Lastele suunatud toetused

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse taotlus

Toimetulekutoetuse taotlemise vorm

Sünnitoetuse taotlemise e-vorm (UUS e-vorm!)

Hooldaja määramiseks ja hooldusvajaduse hindamise vorm 
Hooldaja määramise taotlus  (e-vorm)

Hooldajaks määramise ja hooldajatoetuse taotlemise vorm

Koduteenuse taotlemise vorm

Matusetoetuse taotlemise e-vorm (UUS e-vorm!)

Vajaduspõhise peretoetuse taotlus

Saue valla munitsipaallasteasutuses lapsevanema poolt makstava osalustasu soodustus (UUS e-vorm!)
Sügava või raske puudega õpilase kooli ja koolist koju sõidu kompenseerimine  (UUS e-vorm!)

Kohalikel liinidel või reisirongiliinidel õpilase tasuta sõidu õiguse taotlemine (UUS e-vorm!)
Sõidukulude kompenseerimine kaugliinidel ja muudel liinidel üldhariduskooli päevases õppevormis või põhihariduse baasil kutsekeskharidust omandavale õpilasele (UUS e-vorm!)

 

Täiskasvanutele suunatud toetused (UUS e-vorm!)

Ravimitoetus (UUS e-vorm!)

Taastusravi- ja rehabilitatsioonitoetus (UUS e-vorm!)

Viipekeele tõlketeenuse toetus (UUS e-vorm!)

Invatranspordi toetus (UUS e-vorm!)

Ühekordne toetus (UUS e-vorm!)

 

 

Keskkonnaalased avaldused ja blanketid

Korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse taotlus
Keskkonnareostuse likvideerimise, heakorra tagamise ja elamistingimuste

 

Erateedel tasuta talvise teehoolduse teenuse taotlus

Veoloa taotluse avaldus

Tänava ajutise sulgemise taotlus

Avaldus kaevetööde teostamiseks

Raieloa taotluse e-vorm (UUS e-vorm!)

Avaliku ürituse korraldamise taotlus  (UUS e-vorm!)

Avaliku ürituse kooskõlastamine politseiga

 

Taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja kirjalik kinnitus -  Esitada 20. jaanuariks

Jäätmeteatise vorm

 

Lemmiklooma register e-teenindus

 

Jäätmeõiendi vorm

 

Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse vorm (täidetav dokument rtf-fail)

Puurkaevu või puuraugu rajamise ning puurkaevu (mille tootlikkus on üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) või puuraugu ümberehitamise ehitusloa taotluse vorm

Puurkaevu või puuraugu puurimispäeviku vorm

Puurkaevu, puuraugu või salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vorm

Puurkaevu (mille tootlikkus on alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest), puuraugu või salvkaevu rajamise ning ümberehitamise kasutusteatise vorm

Puurkaevu (tootlikkus üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) kasutusloa taotluse vorm

Salvkaevu rajamise, ümberehitamise ja lammutamise ning puurkaevu (tootlikkus alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest) ümberehitamise ning puurkaevu või puuraugu lammutamise ehitusteatise vorm

Puurkaevu, puuraugu või salvkaevu lammutamise teatise vorm

 

Kultuuri valdkonna avaldused

TUNNUSTAMINE

Saue Vallavolikogu tunnustuse taotlus (vapimärk, aukiri, tänukiri)

Saue Vallavalitsuse tunnustuse taotlus (tänukiri)

 

ÜRITUSTE KORRALDAMINE

Avaliku ürituse loa taotlus (UUS e-vorm!)

Oluliselt häiriva müra või valgusefektide (häiringu) tekitamiseks loa taotlus

 

ÜHEKORDNE TOETUS/TEGEVUSTOETUS/PROJEKTITOETUS MITTETULUNDUSÜHINGUTELE

Ühekordse toetuse taotlus - Mittetulundusühingu, sihtasutuse ja seltsi kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja projektipõhise tegevuse korraldamiseks ühekordse toetuse taotlus

Tegevustoetuse taotlus - Mittetulundusühingu, sihtasutuse ja seltsi kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja projektipõhise tegevuse korraldamiseks tegevustoetuse taotlus

Projektitoetuse taotlus Mittetulundusühingu, sihtasutuse ja seltsi kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja projektipõhise tegevuse korraldamiseks projektitoetuse taotlus

Rahaliste vahendite kasutamise aruanne

Toetuse kasutamise aruanne

 

INVESTEERINGUTOETUS MITTETULUNDUSÜHINGUTELE

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste investeeringutoetuste finantseerimise taotlusvorm

MTÜ ja SA investeeringutoetuste vormi kohustuslik lisa 1 - EELARVE

MTÜ ja SA investeeringutoetuste kasutamise - LÕPPARUANNE

MTÜ ja SA investeeringutoetuste lõpparuande vormi kohustuslik lisa 1 - FINANTSARUANNE

 

SPORDIVALDKOND
Sportlase toetuse taotlus

Aruande vorm sportlase toetuse kasutamise kohta

 

HUVITEGEVUSE VALDKOND

Saue valla laste ja noorte huvitegevuse toetuse taotlus