Avalikud väljapanekud ja arutelud

Detailplaneeringute avalik väljapanek

Saue Vallavalitsus võttis 16.05.2018. aasta korraldusega nr 592 vastu ja suunas avalikustamisele Laagri alevikus Pärnu mnt 495 kinnistu (katastritunnus 72703:001:1190, sihtotstarve 100% elamumaa, suurusega 4 833 m²) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta olemasolev elamumaa maasihtotstarve ärimaaks 100% ning määratakse ehitusõigus ühe 2-korruselise ärihoone rajamiseks, kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 9,0 m, täisehitusprotsendiga kuni 40%. Kinnistu on hoonestatud elamu ja abihoonetega, mis lammutatakse. Detailplaneeringust huvitatud isik on OÜ Tireman, kes esindab Eestis Vianori kaubamärki. Ettevõte kavandab rajada kinnistule rehvivahetuse teeninduskeskuse koos bürooga. Rehvide ladustamine hakkab toimuda siseruumides või omal krundil visuaalselt varjatul kujul (nt varjualuses).  Planeeritav maa-ala asub Laagri alevikus, külgneb nii Tallinn-Pärnu-Ikla maantee kui ka Seljaku tänavaga. Saue valla üldplaneeringu (kehtestatud Saue Vallavolikogu 29. novembri 2012. aasta otsusega nr 89) kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas, Nõlvaku elurajoonis ning maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud pere- ja ridaelamumaa. Lisaks juhtotstarbele võimaldab üldplaneering kuni 35% ulatuses planeerida ka teisi antud alale sobivaid kasutusotstarbeid (sh avalike ja erateenuste osutamiseks), mistõttu ärihoone ehitamine Pärnu mnt 495 kinnistule on kooskõlas valla üldplaneeringuga. Kinnistu piirneb läänesuunal 4 Tallinn-Pärnu-Ikla teega, põhjaküljel üksikelamukruntidega ja lõunasuunal külgneb üldplaneeringu kohase äri- ja tootmisalaga (naaberkinnistul paikneb aianduskeskus Hortes). Juurdepääsud kinnistule on käesoleval hetkel tagatud Seljaku tänavalt ja elamukvartali vahel kulgevalt Kivistiku tänavalt. Planeeringuala piirneb põhjasuunal hoonestatud elamumaa kinnistutega ning detailplaneeringu lahendusega lahendatakse kinnistule peale-mahasõidud ainult kinnistu lõunapoolselt juurdepääsuteelt (Seljaku tänavalt). Vastavalt Saue Vallavalitsuse ja arendaja vahel sõlmitud kirjalikule kokkuleppele, kaasneb planeeringu elluviimisega arendajal kohustus omal kulul projekteerimine ja välja ehitamine Seljaku tänavalt planeeringualale juurdepääsuks kavandatud peale-ja mahasõidud (kaks mahasõitu) ning olemasoleva sõidutee laiendamine ja kergliiklustee rajamine. Hoone ning piirded tuleb kavandada kinnistule sellisel kujul, et minimeeritakse müra planeeringualast põhjapoole jäävatele elamukruntidele. Planeeringuala asub tiheda liiklusega Tallinn-Pärnu-Ikla maantee ääres. Liiklusest tingitud müratasemed on kõrged ja seega on ala enam sobiv müraresistentsetele hoonetele nagu ärihooned, mis mõjuvad ka mürapuhvritena lähedusse jäävate elamute kaitseks. Liiklusmüra olukorra välja selgitamiseks on käsitletaval alal teostatud auto- ja rongiliiklusest põhjustatud mürataseme arvutused (koostaja Akukon OY Eesti filiaal, töö nr 154012-1). Üks põhieesmärkidest oli uurida, kas ja kuidas planeeritav ärihoone leevendab Tallinn-Pärnu-Ikla teel liikuvate sõidukite poolt põhjustatud müra planeeringualast põhja-ida-kirde poole jäävatele elamukruntidele. Uuringu kohaselt võib planeeritav ärihoone vähendada liiklusest tingitud müratasemeid lähimatel naaberhoonetel Viljaku (10, 11, 12 ,13) ja Kivistiku (5, 6, 7, 8) tänavate ääres kuni 5 dB võrra. Planeeritud äritegevusest tingitud müra eest kaitseb naaberkinnistuid planeeritava hoone välispiirde konstruktsioon, mis peab tagama, et kavandatav tegevus ei põhjusta mürahäirivust. Liiklusest tingitud müratasemed on kõrged ja seega on ala enam sobiv müraresistentsetele hoonetele nagu ärihooned, mis mõjuvad ka mürapuhvritena lähedusse jäävate elamute kaitseks. Kinnistul paikneva olemasoleva elamuhoonel sellist müraleevendavat mõju ei ole.  Planeeringuga jäetakse võimalus rajada piirded või müratõkkeseina kavandamine kinnistule sellisel kujul, et minimeeritakse müra planeeringualast põhja-idapoole jäävatele elamukruntidele. Müratõkkeseina kavandamine tuleb kooskõlastada piirinaabritega. Saue Vallavalitsus ja Saue Vallavolikogu maa- ja planeeringute komisjon on andnud oma heakskiidu kinnistule rajada ärihoone rehvivahetuse teeninduskeskuse rajamiseks. Detailplaneeringu kehtestamine ja maasihtotstarbe muutmine ärimaaks ei anna maaomanikele õigust kinnistule muu kasutusotstarbega ärihoone rajamiseks, mille kohta ei ole Saue Vallavalitsus ja Saue Vallavolikogu maa- ja planeeringute komisjon seisukohta andnud. Kuna kinnistu asub elamualade läheduses, siis pole kinnistule lubatud rajada keskkonda saastavaid ja müra tekitavaid tegevusi. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 0,5 ha.

Pärnu mnt 495 kinnistu detailplaneeringu avalikustamine toimub 11.06.2018 kuni 24.06.2018 kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja reedeti kella 14.00-ni) Laagri halduskeskuses, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringute jooniste ja seletuskirjaga elektrooniliselt valla veebilehel: http://sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud
korraldus
asukohaskeem
kontaktvööndiskeem
seletuskiri
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
mürauuring

lahendust illlustreeriv joonis