Avalikud väljapanekud ja arutelud

 
Saue Vallavalitsus võttis 17.04.2019. aasta korraldusega 473 vastu ja suunas avalikustamisele Hüüru külas Tuti (72701:001:2058) ja Lipsu (72701:001:2059) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga maasihtotstarbe muutmiseks äri- ja tootmismaaks ning ehitusõiguse määramiseks äri- ja tootmishoonete püstitamiseks. Planeeringuga on lahendatud juurdepääsud, parkimine, tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus ning on määratud heakorrastuse nõuded. Detailplaneeringu käigus on (Akukon OY Eesti filiaali, töö nr 181298-1) poolt läbi viidud mürauuringu modelleering.
 
Tuti kinnistule kavandatakse püstitada kaasaegne andmekeskuste kompleks. Andmekeskuse hooned planeeritakse eesmärgiga, et hoiustada ja käidelda infotehnoloogia seadmeid (serverid, andmemassiivid).  Kokku kavandatakse Tuti kinnistule püstitada kuni 10 äri- ja tootmishoonet (s.h serveriruumid ning vastavalt vajalikud abihooned). Andmekeskuse põhihoonete eesmärk on tagada sinna majutatud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete nõuetekohased füüsilised, klimaatilised ning elektrotehnilised nõuded ja turvalisus. Lipsu kinnistule planeeritakse kolm tootmis- ja ärihoonet ja 3 abihoonet.  
 
Planeeringuala asub Hüüru külas, Tallinn-Paldiski maantee läheduses ning piirneb Harku valla halduspiiriga. Planeeringualast idapoole jäävad Harku valla tootmishoonete piirkond, lõunapoole jäävad põllumaad ning edelapoolt piirneb planeeringuala Harku alajaamaga. Planeeringu alast idasuunas ca 90 m kaugusel asub elamupiirkond.  Tuti ja Lipsu kinnistute vahelisele maa-alale jäävad kaks transpordimaa sihtotstarbega kinnistut, millest üks on reserveeritud Tabasalu-Juuliku ühendustee (Tabasalu-Juuliku tee L25) ja teine kinnistu kergliikluse (Harku kergtee L2) rajamiseks. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Saue valla üldplaneeringuga. Saue valla üldplaneeringu kohaselt paikneb detailplaneeringuks taotlev maa-ala hajaasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga äri- ja tootmismaa. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 9,6 ha.
 
Lisainfot rohkem planeeritava andmekeskuse kompleksi kohta saab lugeda eelmisest Saue valla lehest aprill nr 7, lk 5. 
 
Detailplaneeringu avalikustamine toimub 06.05.2019 kuni 19.05.2019 kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja reedeti kella 14.00-ni) Laagri halduskeskuses, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga elektrooniliselt valla veebilehel: http://sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud (vt all lingid).
korraldus
asendiskeem
seletuskiri+kooskõlastuste koondtabel
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
planeeringuala üldplaneeringus
mürauuring
lahendust illustreerivad joonised (3D) vaade idast ja vaade läänest
 
Küsimuste korral kontakteeruge:
Maili Metsaots
maili.metsaots@sauevald.ee
 
Veiko Rakaselg 
veiko.rakaselg@sauevald.ee