Avalikustamisel eelnõud

Vallavalitsuse määruste eelnõud

Volikogu õigusaktide eelnõud

Keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Saue Vallavalitsus teatab keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi „KMH programm raudteelõigul Turbast Harju- ja Lääne maakonna piirini" avalikustamisest keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 lõike 2 punkti 1 alusel.
 

Kohanime määramised

Saue vallas asuvatele bussipeatustele kohanime määramine

Saue Vallavalitsus ootab ettepanekuid ja arvamusi bussipeatuste nimede kohta hiljemalt 26. septembriks 2018 e-posti aadressil aime.renser@sauevald.ee. Info telefonidel 654 1134, 5341 4028.

Kaevandamise ja geoloogiliste uuringute load