Kasutusluba

Kirjeldus:    Enne ehitise (hoone või rajatise) kasutamisele asumist tuleb ehitusseadustikus sätestatud juhtudel taotleda kasutusluba või esitada kasutusteatis.

Kasutusloa või kasutusteatise kohustuslikus on toodud Ehitusseadustiku lisas nr 2

Loa taotlusele või teatisele lisatav projekt peab vastama majandus- ja taristuministri määrusele „Nõuded ehitusprojektile".

Lisadokumendid:

Kasutusloa taotlusele tuleb lisada (vastavalt hoones/kinnistul olemasolule):

 

 1. ehitusprojekt (põhiprojekt. Kui ehitusluba on väljastatud enne aastat 2003, siis ka eelprojekt) mille kohaselt ehitis on ehitatud;
 2. ehitise telgede mahamärkimise akt või ehitusjärgne kontrollmõõdistus;
 3. vundamendi teostusjoonis;
 4. ehituspäevik;
 5. kaetud tööde aktid;
 6. ehitustööde üleandmis-vastuvõtu akt (tellija ja töövõtja poolt allkirjastatud);
 7. välistrasside geodeetilised mõõdistusjoonised (hoonest kuni liitumispunktideni);
 8. elektripaigaldise audit;
 9. piksekaitse paigaldise kontrollmõõtmiste deklaratsioon või tunnistus;
 10. gaasipaigaldise kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrolli protokoll;
 11. ventilatsiooni mõõdistamise aruanne ja sertifikaadid;
 12. teeninduslepingute koopiad (elekter, vesi ja kanalisatsioon, gaas, prügivedu);
 13. ehitusmaterjalide ja -toodete sertifikaadid (sh kanalisatsioonimahuti sertifikaat)
 14. puurkaevu pass ja veeanalüüside akt;
 15. lifti dokumentatsioon ja lifti tehnilise kontrolli akt;
 16. signalisatsioonisüsteemide dokumentatsioon ja tehnilise kontrolli akt;
 17. kustutussüsteemide dokumentatsioon ja tehnilise kontrolli akt;
 18. riigilõivu maksekorralduse koopia. Tasutakse Saue Vallavalitsuse arveldusarvele EE393300332810520008. Selgitusse märkida "RL (nimi või kinnistu aadress) KL eest"; Riigilõivu määrad vt link "Riigilõiv". http://sauevald.ee/et/riigiloiv

 

Lisadokumendid Päästeameti jaoks (vastavalt küttesüsteemi liigile):

 • vastavusdeklaratsioon moodulkorstna paigalduse kohta;
 • tuletõkkeukse paigaldamise kaetud tööde akt, ukse ja tihendusmaterjali sertifikaat ning ukse paigaldusjuhend;
 • korstna ehitamine – kaetud tööde akt, korstnapühkija akt, tihendusmaterjalide sertifikaadid ja teostusjoonis;
 • veetorude läbiviimine tuletõkkekonstruktsioonist – kaetud tööde akt, manseti ja tihendusmaterjali sertifikaat ning manseti paigaldusjuhend;
 • ventilatsioonitorude läbiviimine tuletõkkekonstruktsioonist – kaetud tööde akt, tuletõkkeklapi ja tihendusmaterjali sertifikaat ning tuletõkkeklapi paigaldusjuhend;
 • seinte puitsõrestiku katmine kahekordse tulekindla kipskartongplaadiga – kaetud tööde akt ja plaadi sertifikaat;
 • vahelae puittalade katmine alt kahekordse ja pealt ühekordse tulekindla kipskartongplaadiga – kaetud tööde akt ja plaadi sertifikaat;
 • keldrikorruse lae ehitamine – kaetud tööde akt ja paneeli sertifikaat;
 • korruse vahelae valamine ja armeerimine – kaetud tööde akt, kus on näidatud betooni klass, armatuuri klass ja paigutus ning tulepüsivus;
 • katuse kandetarindite katmine tulekindla kipskartongplaadiga – kaetud tööde akt, plaadi sertifikaat;
 • katuse kandetarindite võõpamine tulekaitsevõõbaga – kaetud tööde akt, võõba sertifikaat;
 • seinte ja lagede pinna katmine – kaetud tööde akt, materjali(de) sertifikaat;
 • välisseina välispinna katmine – kaetud tööde akt, materjali(de) sertifikaat.

Lisaks on Päästeameti ohutusjärelevalve büroo ehitusvaldkonna juhtivinspektori Aleksandra Pristavko (aleksandra.pristavko@rescue.ee, tel 5866 6080) poolt lisatud kasutusloa menetluse kohta matejal (dokumendid on juba laetud serverisse):

1. Dokumentatsiooni loetelu

2. Eksperthinnang olemasolevatele küttesüsteemidele

3. Tuleohutusalane informatsioon elumaja ehitamisel

 

Õigusaktid: Ehitusseadustik

                   Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus

                   Nõuded ehitusprojektile

                   Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused

 

Kestvus:Kasutusluba väljastatakse või taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse 30 kalendripäeva jooksul kasutusloa taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi registreerimisest.

Kasutusteatisega teavitatud ehitise kasutamist või kasutusotstarbe muutmist võib alustada 10 päeva pärast teatise esitamist, kui vallavalitsus ei ole teavitanud kasutusteatise esitajat vajadusest teatises esitatud andmete täiendava kontrolli vajadusest.

 

                 Taotlemine elektrooniliselt:

toimub läbi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi hallatava riikliku Ehitisregistri:

                 www.ehr.ee

                 Taotlemiseks on vajalik ID-kaardiga autentimine.

 

                 paberkandjal:

Vajalikud sammud:

 • täitke taotluse või teatise vorm. Blanketid on leitavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehelt  https://www.mkm.ee/et/ehitisregister
 • esitage taotlus koos lisadokumentatsiooniga (CD-plaadil või mälupulgal vm digitaalse materjali kandjal) Saue Vallavalitsusse paberkandjal või e-posti teel.