KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD 2018

 

 

Kehtestatud detailplaneeringute materjal on kättesaadav: https://rpis.andmevara.ee/

Saue Vallavolikogu kehtestas oma 31. mai 2018. a otsusega nr 44 Saue valla Saue linna Kasesalu tänav 1 detailplaneeringu, mis muudab kehtivat Saue linna üldplaneeringut.

Saue vallale kuuluv ligikaudu 1,6 ha suurune üldkasutatava maa sihtotstarbega Kasesalu tänav 1 kinnistu (72801:002:0182) asub Saue linnas Tule ja Kasesalu tänavate nurgal aktiivsel tootmisalal ning on pikalt seisnud kasutuseta. Hetkel on kinnistu hoonestamata ja kaetud kõrghaljastusega, mis aga on olnud pikka aega hooldamata ning seetõttu võsastunud ja kohati läbimatu. Kehtiva Saue linna üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala kavandatud puhke- ja virgestusmaaks, mis tähendaks kõrghaljastuse korrastamist ning elanikele puhkeotstarbeliseks muutmist.

Detailplaneeringu lahenduse kohaselt moodustatakse Kasesalu tn 1 kinnistu idaserva olemasolevate tootmishoonete lähedusse ligikaudu 0,4 hektarile kaks uut tootmis- ning üks liiklusmaa kinnistu, seatakse neile hoonestusõigused ja -tingimused ning esitatakse tehnovõrkude, liikluskorralduse ja parkimise, haljastuse ja heakorrastuse põhimõttelised lahendused. Kasesalu tn 1 kinnistu ligikaudu 1,2 ha suuruse alles jääva osa sihtotstarvet ei muudeta ning pikemas perspektiivis nähakse ette metsaala korrastamine ning inimsõbralikumaks muutmine.

Ühele kahest planeeritavast tootmismaa krundist nähakse ette uue puiduhakkel töötava katlamaja rajamine, mille sarnast võib Laagri alevikus näha. Saue linna kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastaks 2015-2025, näeb ette Saue linna kaugkütte üleviimise kodumaisele taastuvale kütusele ehk hakkepuidule. Tulevase katlamaja asukoha valikul on eelistatud just Kasesalu tn 1 kinnistut, kuna kinnistu asub tootmispiirkonnas ja rekonstrueeritud soojatrass paikneb selle vahetus läheduses Kasesalu tänaval ning transpordile on tagatud hea juurdepääs. Samuti jäävad elamupiirkonnad piisavalt kaugele ning visuaalselt on katlamaja linnapildis peidetud kõrghaljastusega.

Dokumendid:

Saue Vallavolikogu 31.05.2018 otsus nr 44 (kehtestamine)

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Kontaktvöönd

Tugijoonis

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Kooskõlastuste koondtabel

Arvamuste koondtabel

 

Saue Vallavalitsus kehtestas 14.03.2018. aasta korraldusega nr 320 Vanamõisa külas Juhani (katastritunnus 72701:002:2021, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, suurusega  10 845 m²)  kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata kinnistule ehitusõigus eakate pansionaadi püstitamiseks. Juhani kinnistu paikneb Vanamõisa külas tiheasustusalal. Maa-ala piirneb läänepoolt metsaalaga ning asub Välja elamurajooni läheduses. Lõuna poolt Välja teega ning Keila-Tallinn raudteega. Põhja-idapoole jäävad osaliselt hoonestatud elamumaad ja maatulundusmaad. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 1,1 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada Juhani kinnistu äri- ja transpordimaa sihtotstarbega krundiks. Ärimaa krundile (suurusega 9 803 m²) määratakse ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise, kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 9,0 m ärihoone püstitamiseks, kasutusotstarbega majutushoone. Ärimaa kinnistule kavandatakse rajada ligikaudu 70-100 kohaline majutus- ja teeninduskompleks (eakate pansionaat). Hoone on planeeritud majutuse, üld- ja puhkeruumide, toitlustuse ja majandus-teenindusplokkidena. Lisainfo detailplaneeringu kehtestamise korralduses:
korraldus
asukohaskeem
kontaktvööndiskeem
seletuskiri+kooskõlastuste koondtabel
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
lahendust illustreeriv joonis 1
lahendust illustreeriv joonis 2