Tugitoetus

Tugitoetus on pensionäridele ja puuetega lastele suunatud toetus, mille eesmärk on kompenseerida eakatele ja puuetega laste peredele lisakulusid, mis võivad tuleneda nende tervislikust seisundist või eaga kaasnevast tegevusvõime langusest. Tugitoetuse suurus on 45 eurot aastas.
 
Tugitoetust makstakse 65-aastasele ja vanemale riiklikku pensioni saavale isikule, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga Saue vallas.
 
Raske ja sügava puudega eakatele makstakse tugitoetust kahekordse piirsumma ulatuses, s.o 90 eurot aastas.
 
Tugitoetust makstakse puudega lapse vanemale kuni lapse 16. eluaasta lõpuni tingimusel, et lapse ja tema vanema, hooldaja või lähisugulase elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga Saue vallas. Puudega lapse tugitoetus suurus on 65 eurot aastas.
 
Tugitoetuse taotlemiseks tuleb Saue Vallavalitsusele esitada igal aastal uus avaldus. Tugitoetust makstakse hiljemalt kuu aja jooksul nõuetekohase taotluse esitamise kuupäevast.
 
Kuni 1. jaanuarini 2019 makstakse tugitoetust taotlejale, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel olnud Saue vallas vähemalt kuus kuud.
 
Isikud, kellele on 2018. aastal juba makstud tähtpäevatoetust, ei ole õigust 2018. aastal saada tugitoetust.
 
Isikutele, kes on esitanud 2018. aastal tähtpäevatoetuse avalduse, mille alusel ei ole toetust määruse jõustumise hetkeks välja makstud, eraldatakse tähtpäevatoetuse asemel tugitoetus esitatud tähtpäevatoetuse avalduse alusel ja nad ei pea 2018. aastal uut avaldust tugitoetuse saamiseks esitama.
 
Avalduse blankett