Uue aasta arengukava muudatused

Vastavalt „Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele" peavad valla arengukava ja eelarvestrateegia hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat ning olema vastu võetud enne uue eelarve koostamist. 2017. aasta eelarvestrateegiasse lisati 2020. aasta tegevused ja korrigeeriti 2017-2019. aasta tegevusi. Suuremate muudatuste vajadus põhitekstis puudus, sest uue ühendvalla tegevuskava näeb ette, et nelja omavalitsust ühendav arengukava projekt peab olema välja töötatud hiljemalt 2017. aasta suvel/sügisel ja millega sisuline töö algab juba käesoleva aasta lõpus.  

Hoolimata otsusest mitte teha suuri muudatusi, laekus ikkagi hulk investeeringutega seotud ettepankuid, mille kohta võttis volikogu oktoobrikuu istungil vastu ka sisulisi otsuseid.  Olulisemad neist on näiteks Ääsmäe külakeskuse väljaehitamine ja selleks endisest oluliselt suuremate summade kavandamine, munitsipaalelamu hoone rajamise alustamine Laagrisse seni kavandatust varem,  2017. aastal. Ääsmäe Põhikooli I ja II etapi ehitus (renoveerimine või uue hoone ehitamine energiasäästu ja energiatõhususe põhimõtetest lähtuvalt) on samuti kavandatud senisest terviklikumalt aastatele 2017-2018, elluviimine sõltub lähiajal otsustatavast kaasfinantseerimisest, aga igal juhul peaks järgmisel aastal algama põhikooli uuete õppeklasside tiiva ning staadioni ehitus. Väga paljud teised investeeringud on samuti seotud Euroopa Liidu vahenditega ja võimalusega kasutada ära avanenud toetusprogramme. Kuigi sisulist otsust veel tehtud ei ole, siis on lisainvesteeringuid taotletud või taotlemisel Ääsmäe Kooli projektile, Ääsmäe külakeskuse hoone ehitamisele, hulgale kergliiklusteedele ning aktiivsetele külaprojektidele nagu Tuula seltsimaja ehituse lõpuleviimine või Hüüru mõisa renoveerimine. Ääsmäe lasteaed ootab raha fassaadi renoveerimiseks CO2 meetmest.

Vähemtähtsaks ei saa pidada ka külaelanike ettepanekuid, mis seotud eluliselt oluliste ja vajalike investeeringutega. Nendest positiivse otsuse ja volikogu heakskiidu said Hüüru küla kergliiklustee Hüüru-Alliku-Saue lõigul Hüüru Veskist kuni Piibelehe tn otsani (elluviimiseks alustatakse projekteerimist koostöös riigimaantee haldaja Maanteeametiga) või näiteks praegu jalakäijatele ohtlik Vatsla külas asuv Vatsla tee äär.

Uues arengukavas ja eelarvestrateegias kajastub ka ettepank/võimalus viia 2017-2018. aastatel ellu Alliku küla, Kotka tee uue lasteaia rajamine põhiosas linnalise meetme vahenditest. Selle elluviidavuse eelduseks on koostöö  Saue linna ja valla vahel, milleks mõlemad osapooled on valmisolekut näidanud, arvestades juba kokkulepitud ja järgmisel aastal realiseeruvat ühise omavalitsuse moodustumise perspektiivi.

Terve hulk teisi väiksemaid muudatusi leiab uutest arengukava ja eelarvestrateegia terviktekstidest, mis on kättesaadavad siin