Huvihariduse toetamisest Saue vallas aastal 2017

On oluline, et lapsed saaksid lisaks koolile ka muude huvitavate ja arendavate tegevustega tegeleda, seetõttu jätkab Saue vald ka uuel, 2017. aastal Saue valla kooliealiste laste huvihariduse toetamist.

Vastavad korrad uuest aastast ei muutu, kuid kuna peagi on erahuvihariduse toetuse saamise taotluste esitamise tähtaeg, on ehk sobilik kõik lühidalt üle korrata. Saue vald toetab laste õppimist nii munitsipaalhuvikoolides kui ka erahuvikoolides ja –ringides. Kuna toetamise korrad on erinevad, siis allpool kõigest lähemalt.

ÕPPIMINE ERAHUVIKOOLIS VÕI –RINGIS (v.a Laagri huvikoolis)

Saue vald toetab kõiki lapsi, kes on kooliealised ja elavad koos vähemalt ühe vanemaga eelmise aasta 31. detsembri seisuga rahvastikuregistri andmetel Saue vallas, 16 euroga 9 kuu vältel (suvekuudel toetust ei maksta) ühes ringis osalemisel.

Toetust ei maksta vanemale, vaid otse huvikoolile või ringile. Selleks peab huvikool või -ring, kus laps õpib või treeningutel osaleb, esitama Saue valda vastava taotluse 30. novembriks. Taotleja õppekava peab olema registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis või peab ta olema alaliidu liige. Muid nõudmisi taotlejale ei ole.

Peale taotluse esitamist vaatab sooviavaldused läbi vallavalitsus ning positiivse otsuse korral sõlmib vald kõigi taotlejatega lepingu, mille alusel siis toetust makstaksegi. Kogu suhtlemine ja arveldamine käib otse valla ja huvikooli või -ringi vahel ning lapsevanem valda pöörduma ega ühtegi avaldust esitama ei pea. Vanem saab igakuiselt 16 eurot väiksema arve, sest vastavalt korrale on kõik huvikoolid ja -ringid kohustatud kogu valla poolt makstava toetuse, 16 eurot, maha arvama lapsevanema makstavast kuutasust.

Kuna huvihariduse toetamise korrad on erinevates omavalitsustes erinevad ning ringidel ja klubidel on tihti neis keeruline orienteeruda, siis oleks igati teretulnud, kui lapsevanematena saaksite neid informeerida sellest võimalusest. Nii on suurem tõenäosus, et ka teie lapse klubi või huvikool taotluse esitab ning ka teie laps saab uuel aastal soodsamalt pakutavas huvitegevuses osaleda.

Kõik vajalikud dokumendid huvihariduse toetamise korraga tutvumiseks ning taotluse esitamiseks on leitavad Saue valla kodulehelt hariduse alajaotuse alt.

ÕPPIMINE LAAGRI HUVIKOOLIS

Laagris asub Laagri huvikool, kus toimuvates tegevustes osaleb palju Laagri kooli lapsi, aga ka teisi valla nooremaid ja natuke vanemaid elanikke. Kuna Laagri huvikool saab vallalt toetust tasuta ruumide näol, siis selles huvikoolis õppimist vald enam täiendavalt ei toeta.

 

ÕPPIMINE NAABEROMAVALITSUSTE MUNITSIPAALHUVIKOOLIDES

Saue vallal on lepingud Saue linna, Keila linna, Tallinna ja Harku vallaga, mille alusel Saue vald katab nende kohalike omavalitsuste munitsipaalhuvikoolides (Saue linnas ka noortekeskuses) õppekoha maksumuse. Õppekoha maksumus on määratud antud kohaliku omavalitsuse poolt ja kajastab õppekoha n-ö omahinda ja on ka omavalitsustevahelise arvlemise aluseks. Vastav kohalik omavalitsus esitab Saue vallale arve ja laste nimekirja, mille alusel vald kannab otse arve esitajale üle õppekoha maksumuse. Lapsevanema tasuda jääb täies ulatuses koolis kehtiva hinnakirja alusel lapsevanemale määratud õppemaks/kohatasu. Siin vald lapsevanematele eraldi enam appi ei tule, sest õppekoha n-ö omahind juba kaetaksegi.

Kui huviharidust puudutavaid küsimusi veel tekib, saab alati uurida Saue valla kodulehte või esitada oma küsimuse otse vallamajja haridusnõunikule.

 

Lisainfo:

Birgit Tammjõe-Tulp

birgit@sauevald.ee

654 1154