Korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse maksmise kord muutub

Sellel aastal  jätkab Saue vald korterelamute haljastamise ja hoovide heakorrastamise toetuste maksmist, kuid eelmise rakendusaasta kogemuste põhjal on määrusesse sisse viidud mõned muudatused. Eesmärk on parandada meie valla korterühistute hoovide välisilmet, läbi selle ka elukeskkonna kvaliteeti ning kogukonna aktiivsust.

Toetust makstakse puude, põõsaste, püsikute, roni- ja lilletaimede soetamiseks ning istutamiseks; lillevaaside, -amplite soetamiseks ning paigaldamiseks; istutusmaterjali soetamiseks ning istutamiseks; muru rajamiseks ning sambla tõrjeks; puude raieks ja hoolduslõikuseks. Tegevuste toetuse suurus on ühe taotleja kohta maksimaalselt 400 eurot (sh käibemaks) kalendriaastas.

Lisaks toetatakse kinnistu piires paiknevate siseteede ehitust, jäätmemajade ehitamist ning korrastamist. 2017. aastast viidi sisse muudatused, millega antakse võimalus rajada süvakogumismahuteid; mänguväljakute ehitamist, kus tuleb lähtuda mänguväljakute ohutusstandardist; parkimiskohtade väljaehitamist ja korrastamist. Lisandub veel abihoone või kuuri ehituse toetusvõimalus ning vee-, reovee- ja sadeveetorustike rekonstrueerimine. Nende tegevuste toetuse ülempiir on ühe taotleja kohta 3200 eurot (sh käibemaks) kalendriaastas. Toetust antakse kuni 50% tegevusele kulutatud summast, kuid mitte rohkem kui maksimaalne toetuse suurus.

Toetuse saamiseks peab korterühistu või ühistud (lubatud ühistaotlus, mille maksimumsummat võimalik summeerida) esitama allkirjastatud taotluse, mis on vormikohaselt täidetud ja koos lisadokumentidega. Avalduse vorm ning lisadokumentide loetelu on leitavad valla veebilehelt.

Senikehtinud määrusest võeti välja avaliku kasutuse mõiste, ainult siseteede rajamisel jääb kehtima erand, et vallavalitsuse otsusel võib tekkida kohustus seada notariaalne isiklik kasutusõigus valla kasuks (notariaalse tehingu ja mõõdistamise kulud kaetakse vallaeelarvest). Siseteede osas on oluline, et omanikud ei piiraks avalikku kasutust ja läbipääsu ajalooliselt väljakujunenud liikumisradadel.

Taotlemise tingimustes täpsustusid ka mänguväljakutele seatud nõuded. Kõik rajatavad objektid peavad vastama ohutusstandardile EN 1176 ning ligipääs neile ei tohi olla takistatud.

Toetus makstakse välja ainult tasutud kuludokumentide alusel, mis tähendab, et toetust ei maksta ettemaksuna ning taotlejal peavad olemas olema kogu projekti eelarvelised vahendid enne projekti alustamist.

 

OLULINE TEADA

Toetuse eesmärk:          korterühistute hoovide välisilme parandamine
Kellele:                               korterühistu või ühistud (lubatud ühistaotlus)
Kui palju:                            kuni 400 eurot aastas haljastusele; kuni 3200 eurot aastas siseteede, jäätmemajade, mänguväljakute, parkimiskohtade, abihoonete või torustike rekonstrueerimiseks. Toetust võib taotleda ka mitmele tegevusele, sh nii haljastus kui ehitus, kuid maksimaalne toetuse määr saab kokku olla 3200 eurot.
Taotlemise tähtaeg:      15. märts 2017
Taotluse vorm ja juhised: „Korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise kord" ning taotluse vorm on leitav siit. 
Taotlusi on võimalik esitada elektrooniliselt info@sauevald.ee või paberkandjal aadressil Veskitammi 4, Laagri alevik.

Lisainfo:                              anete.tammeveski@sauevald.ee, telefon 654 1124