Uus aasta toob uue toetuse, mis on suunatud elu- ja looduskeskkonna kvaliteedi parendamisele

vallavolikogu istungil võeti vastu uus määrus, mis hakkab reguleerima toetuste eraldamist keskkonnareostuse likvideerimiseks, heakorra tagamiseks ja elamistingimuste parendamiseks.

Määruse „Keskkonnareostuse likvideerimise, heakorra tagamise ja elamistingimuste parendamise toetuse maksmise tingimused ja kord" vastuvõtmisega otsustati ühtlasi lõpetada osalemine EAS-i hajaasustusprogrammis.

Oluline erinevus võrreldes varasemate toetusprogrammidega, näiteks hajaasustusprogrammiga, on see, et uue keskkonnatoetuse puhul ei maksta toetust välja ettemaksuna, vaid alles pärast seda, kui kogu kavandatav tegevus on nõuetekohaselt ellu viidud ja selle kohta on esitatud kuludokumendid. See tähendab, et algselt peab taotlejal olemas olema kogu vajalik summa valitud tegevuse elluviimiseks. Tegevus tuleb ellu viia hiljemalt toetuse saamise aasta 1. detsembriks.

Uus toetus on suunatud ainult füüsilisest isikust kinnistute omanike tegevuse toetuseks ja kinnistu võib asuda Saue valla üldplaneeringu järgselt nii tiheasumi kui ka hajaasustusalas. Kinnistutele, kus asuvad korterelamud, tootmis- ja/või ärihooned või ühiskondlikud hooned, toetus ei laiene.

2017. aasta Saue valla eelarvesse on keskkonnareostuse likvideerimise, heakorra tagamise ja elamistingimuste parendamise toetuseks kavandatud kokku 40 000 eurot.

Toetatavad tegevused

Toetust on võimalik taotleda seitsmele eraldiseisvale tegevusele ja iga tegevuse jaoks ainult üks kord ühe kinnistu kohta:

·         majapidamise joogivee kättesaadavuse tagamine või parendamine;

·         elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine või parendamine;

·         aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;

·         ebaseadusliku isetekkelise jäätmeladestuskoha likvideerimine või prügistatud ala koristamine;

·         keskkonnaohtliku rajatise või ehitise likvideerimine;

·         reostusallika või tekkinud reostuse likvideerimine;

·         keskkonnaresotuse tagajärjel kasutuskõlbmatuks või nõuetele mittevastavaks muutunud joogiveesüsteemi likvideerimine, uue süsteemi rajamine või olemasoleva süsteemi parendamine.

Toetuse taotlemisel tuleb kindlasti arvestada toetuse korras toodud erisuste ja tingimustega. Näiteks vee- ja kanalisüsteemi ning juurdepääsutee projektide puhul (toetatavate tegevuste nimekirjas esimesed kolm tegevust) on oluline, et kinnistul paiknev hoone oleks ehitusregistris ja ehitatud 1995. aastal või varemning taotleja elukoht taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga on rahvastikuregistri andmetel  Saue vald. Oluline on ka, et vee- ja kanalisatsiooni ning juurdepääsutee rajamist/parendamist endiste aiandusühistute territooriumil asuvatel kinnistutel ei toetata. Samuti ei toetata tööriistade, tehnika või muu inventari ostmist. Täpsem loetelu toetuse andmise eritingimustest on toodud toetuse maksmise korras, millega enne toetuse taotluse esitamist peab eelnevalt kindlasti tutvuma.

Toetust ei anta isikutele, kes on reostuse ise tekitanud või selle tekkimisele kaasa aidanud, kellele on varasemalt tehtud ettekirjutus reostuse likvideerimiseks või kes on vallavalitsusele varasemalt teada kui pidevad saastajad ning kes ei ole vaatamata teavitustele näidanud üles huvi või koostöövalmidust kinnistute korrastamiseks.

Toetuse suurus

Toetuse suurus ühe taotleja kohta on kuni 3200 eurot (sh käibemaks) kalendriaastas. Toetust on võimalik taotleda kuni 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest ja toetust antakse kuni 50% tegevusele kulutatud tegelikust summast.

Vallavalitsus võib eelistada taotluste hindamisel ja toetuse eraldamisel lastega peresid, isikuid, kes on taotluse esitamise jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Saue valla elanikud ning toimetulekuraskustega, vanemaealisi või hajaasustuspiirkonnas elavaid Saue valla elanikke.

Toetuse taotlemine

Toetuse taotlemiseks tuleb esmalt vaadata, kas kõik toetuse taotlemise tingimused on täidetud. Teiseks peab olema kindel, et valitud tegevuse täielikuks elluviimiseks on olemas kogu vajalik rahasumma. Seda seetõttu, et toetus makstakse välja vaid pärast tegevuse elluviimist ja esitatud kuludokumentide alusel. Ettemaksu ei tehta.

Kui rahalised vahendid on olemas ja taotlemise tingimused täidetud, tuleb plaanitava tegevuse elluviimiseks võtta vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumust. Toetust ei ole õigus taotleda ning seda ei eraldata ega maksta tagasiulatuvalt enne Saue Vallavalitsuse poolt tehtud toetuse eraldamise otsust tehtud kulude katteks.

Toetuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada vormikohane ja allkirjastatud taotlus, kuhu lisatakse juurde hinnapakkumused. Kui tegemist on veesüsteemide parendamise projektiga, tuleb juurde lisada ka terviseameti labori kinnitatud veeanalüüs.

Vallavalitsus otsustab toetuse eraldamise või eraldamata jätmise 30 päeva jooksul alates taotluste esitamise tähtajast.

OLULINE TEADA

Toetuse eesmärk:          keskkonnareostuse likvideerimine, heakorra tagamine ja elamistingimuste parendamine        
Kellele:                               füüsilisest isikust kinnistute omanikele
Kui palju:                            maksimaalselt 3200 eurot (kuni 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest)
Taotlemise tähtaeg:      31. märts 2017
Taotluse vorm ja juhised: „Keskkonnareostuse likvideerimise, heakorra tagamise ja elamistingimuste parendamise toetuse maksmise tingimused ja kord" ning taotluse vorm on leitav Saue valla kodulehelt www.sauevald.ee ning riigiteatajast. Taotlusi on võimalik esitada elektrooniliselt info@sauevald.ee või paberkandjal aadressil Veskitammi 4, Laagri alevik.

Lisainfo:                              katrina.utsar@sauevald.ee  , 654 1152