Sügisel esimesse klassi astujate registreerimine

Saue valla laste elukohajärgsed koolid on Ääsmäe põhikool ja Pääsküla gümnaasium. Valla lapsi teenindab ka erakooli seaduse alusel tegutsev Laagti kool, koostööd tehakse Saue gümnaasiumiga.

Laagri kooli 2017. aasta sügisel esimesse klassi astujate taotluste vastuvõtmine toimub 1.-17. veebruarini. Taotlus esitatakse elektrooniliselt e-posti aadressile laagrik@laagrik.edu.ee või paberil Laagri kooli kantseleisse. Kool teavitab lapsevanemat taotluse kättesaamisest e-kirjaga kolme tööpäeva jooksul.

Laagri kooli esimesse klassi võetakse õppima lapsi järgmiste tingimuste alusel:

·         laps on saanud enne algava kooliaasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks,

·         lapse elukoht (registreering rahvastikuregistris) õpilaskandidaadiks võtmise taotluse esitamise hetkel ja  selle menetlemise perioodil kuni kooli õpilaste nimekirjade teatavaks tegemiseni on Saue vald ning

·         lapse vähemalt ühe vanema elukoht (registreering rahvastikuregistris) on lapse esimesse klassi minemisele eelneva aasta 31. detsembri seisuga Saue vald.

AJAKAVA

2. veebruaril kell 18 toimub lapsevanematele kooli tutvustav infotund koos ringkäiguga majas.

20. veebruariks edastab kool laekunud taotluste põhjal koostatud õpilaskandidaatide nimekirja Saue vallavalitsusele taotlustes toodud elukohaandmete õigsuse kontrollimiseks.

Hiljemalt 5. märtsiks saadab kool õpilaskandidaatide nimekirjas oleva lapse seaduslikule esindajale otsuse õpilaskandidaadiks vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta. 

Märtsi viimasel nädalal toimub koolivalmiduse hindamiseks korraldatatav vestlus 1. klassi astuda soovivatele õpilaskandidaatidele. Täpne aeg teatatakse lapsevanemale e-kirjaga.

10. aprilliks teavitab kool koolivalmiduse hindamise tulemusest vanemat e‑kirjaga. Hindamise tulemusi ümber ei vaadata.

20. aprillil teavitab kool esimesse klassi vastu võetud õpilaste vanemaid lapse kooli vastuvõtmisest e-kirjaga.

 

Juhul kui Laagri kooli esimesse klassi soovijaid on rohkem kui kohti, on eelis õpilasel:

• kelle vend või õde juba õpib koolis mitte vanemas kui kaheksandas klassis;

• kelle mõlema vanema või üksikvanema Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht on lapse esimesse klassi minemisele eelneva aasta 31. detsembri seisuga Saue vald;

• kes elab Saue valla põhjapiirkonnas (s.o piirkond, mis jääb Keila-Saue-Laagri maanteest põhja poole);

• kui leidub jätkuvalt õpilaskandidaate, kes võrdsel määral täidavad kõiki eelnevates punktides sätestatud tingimusi, siis eelistatakse õpilaskandidaati, kelle ühe vanema tegelik elukoht Saue vallas on olnud pidevalt pikemat aega.

Lisainfo: www.laagrik.edu.ee/lapsevanemale

Kuna 2017. aastal on Saue vallas kooli minevaid lapsi üle 200, siis kõik soovijad Laagri kooli kindlasti ära ei mahu. Valla lõunaosas elavate laste elukohajärgne kool on Ääsmäe põhikool, valla põhjaosas elavatel lastel aga Pääsküla gümnaasium – nendesse koolidesse on laste pääs igal juhul tagatud. Saue gümnaasiumis on broneeritud Saue valla lastele 20 kohta, mis jagatakse vastavalt elukoha lähedusele ja õdede-vendade juba koolis õppimise kriteeriumile vanemate esitatud sooviavalduste alusel. Vastav vabas vormis avaldus tuleb saata valla haridusnõunikule aadressil birgit@sauevald.ee.

Ääsmäe põhikool

Ääsmäe kool võtab avaldusi vastu jooksvalt, aga viimane tähtaeg on 31. mai.

Kooli astumiseks tuleb esitada:

·         avaldus (blankett leitav kooli kodulehelt),

·         kooli astuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või –tõend),

·         vanema isikut tõendava dokumendi koopia (pole vajalik digiallkirjastatud avalduse esitamise korral),

·         2 fotot mõõdus 3 cm x 4 cm,

·         tervisekaart või selle ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardi olemasolu korral,

·         koolieelse lasteasutuse väljastatud koolivalmiduse kaart, kui laps on käinud lasteasutuses.

Lisainfo www.aasmaepk.edu.ee

 

Pääsküla gümnaasium

 

Saue vallas elava kooliealise lapse vastuvõtuks 1. klassi saab esitada avalduse kooli kantseleis alates 1. märtsist tööpäeviti kell 9-15. Dokumente võib saata ka e-posti aadressile paaskyla@paaskyla.tln.edu.ee. Vanem ei pea avaldusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digiallkirjaga kinnitatud avalduse esitamise korral.

 

Kooli astumiseks tuleb esitada:

·         avaldus (blankett saadaval kooli kodulehel),

·         lapse sünnitunnistuse koopia,

·         vanema isikut tõendava dokumendi koopia,

·         koolivalmiduskaart.

 

Lisainfo www. paaskyla.tln.edu.ee