Vastuvõetud detailplaneeringud

 

Alates 2007. aastast Saue Vallavalitsuse ja Saue Vallavolikogu poolt vastuvõetud detailplaneeringute korralduste ja otsustega saab tutvuda siin

 

Saue Vallavalitsus võttis 16.05.2018. aasta korraldusega nr 592 vastu ja suunas avalikustamisele Laagri alevikus Pärnu mnt 495 kinnistu (katastritunnus 72703:001:1190, sihtotstarve 100% elamumaa, suurusega 4 833 m²) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta olemasolev elamumaa maasihtotstarve ärimaaks 100% ning määratakse ehitusõigus ühe 2-korruselise ärihoone rajamiseks, kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 9,0 m, täisehitusprotsendiga kuni 40%. Kinnistu on hoonestatud elamu ja abihoonetega, mis lammutatakse. Detailplaneeringust huvitatud isik on OÜ Tireman, kes esindab Eestis Vianori kaubamärki. Ettevõte kavandab rajada kinnistule rehvivahetuse teeninduskeskuse koos bürooga. Rehvide ladustamine hakkab toimuda siseruumides või omal krundil visuaalselt varjatul kujul (nt varjualuses).  Planeeritav maa-ala asub Laagri alevikus, külgneb nii Tallinn-Pärnu-Ikla maantee kui ka Seljaku tänavaga. Saue valla üldplaneeringu (kehtestatud Saue Vallavolikogu 29. novembri 2012. aasta otsusega nr 89) kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas, Nõlvaku elurajoonis ning maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud pere- ja ridaelamumaa. Lisaks juhtotstarbele võimaldab üldplaneering kuni 35% ulatuses planeerida ka teisi antud alale sobivaid kasutusotstarbeid (sh avalike ja erateenuste osutamiseks), mistõttu ärihoone ehitamine Pärnu mnt 495 kinnistule on kooskõlas valla üldplaneeringuga. Kinnistu piirneb läänesuunal 4 Tallinn-Pärnu-Ikla teega, põhjaküljel üksikelamukruntidega ja lõunasuunal külgneb üldplaneeringu kohase äri- ja tootmisalaga (naaberkinnistul paikneb aianduskeskus Hortes). Juurdepääsud kinnistule on käesoleval hetkel tagatud Seljaku tänavalt ja elamukvartali vahel kulgevalt Kivistiku tänavalt. Planeeringuala piirneb põhjasuunal hoonestatud elamumaa kinnistutega ning detailplaneeringu lahendusega lahendatakse kinnistule peale-mahasõidud ainult kinnistu lõunapoolselt juurdepääsuteelt (Seljaku tänavalt). Vastavalt Saue Vallavalitsuse ja arendaja vahel sõlmitud kirjalikule kokkuleppele, kaasneb planeeringu elluviimisega arendajal kohustus omal kulul projekteerimine ja välja ehitamine Seljaku tänavalt planeeringualale juurdepääsuks kavandatud peale-ja mahasõidud (kaks mahasõitu) ning olemasoleva sõidutee laiendamine ja kergliiklustee rajamine. Hoone ning piirded tuleb kavandada kinnistule sellisel kujul, et minimeeritakse müra planeeringualast põhjapoole jäävatele elamukruntidele. Planeeringuala asub tiheda liiklusega Tallinn-Pärnu-Ikla maantee ääres. Liiklusest tingitud müratasemed on kõrged ja seega on ala enam sobiv müraresistentsetele hoonetele nagu ärihooned, mis mõjuvad ka mürapuhvritena lähedusse jäävate elamute kaitseks. Liiklusmüra olukorra välja selgitamiseks on käsitletaval alal teostatud auto- ja rongiliiklusest põhjustatud mürataseme arvutused (koostaja Akukon OY Eesti filiaal, töö nr 154012-1). Üks põhieesmärkidest oli uurida, kas ja kuidas planeeritav ärihoone leevendab Tallinn-Pärnu-Ikla teel liikuvate sõidukite poolt põhjustatud müra planeeringualast põhja-ida-kirde poole jäävatele elamukruntidele. Uuringu kohaselt võib planeeritav ärihoone vähendada liiklusest tingitud müratasemeid lähimatel naaberhoonetel Viljaku (10, 11, 12 ,13) ja Kivistiku (5, 6, 7, 8) tänavate ääres kuni 5 dB võrra. Planeeritud äritegevusest tingitud müra eest kaitseb naaberkinnistuid planeeritava hoone välispiirde konstruktsioon, mis peab tagama, et kavandatav tegevus ei põhjusta mürahäirivust. Liiklusest tingitud müratasemed on kõrged ja seega on ala enam sobiv müraresistentsetele hoonetele nagu ärihooned, mis mõjuvad ka mürapuhvritena lähedusse jäävate elamute kaitseks. Kinnistul paikneva olemasoleva elamuhoonel sellist müraleevendavat mõju ei ole.  Planeeringuga jäetakse võimalus rajada piirded või müratõkkeseina kavandamine kinnistule sellisel kujul, et minimeeritakse müra planeeringualast põhja-idapoole jäävatele elamukruntidele. Müratõkkeseina kavandamine tuleb kooskõlastada piirinaabritega. Saue Vallavalitsus ja Saue Vallavolikogu maa- ja planeeringute komisjon on andnud oma heakskiidu kinnistule rajada ärihoone rehvivahetuse teeninduskeskuse rajamiseks. Detailplaneeringu kehtestamine ja maasihtotstarbe muutmine ärimaaks ei anna maaomanikele õigust kinnistule muu kasutusotstarbega ärihoone rajamiseks, mille kohta ei ole Saue Vallavalitsus ja Saue Vallavolikogu maa- ja planeeringute komisjon seisukohta andnud. Kuna kinnistu asub elamualade läheduses, siis pole kinnistule lubatud rajada keskkonda saastavaid ja müra tekitavaid tegevusi. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 0,5 ha.

Pärnu mnt 495 kinnistu detailplaneeringu avalikustamine toimub 11.06.2018 kuni 24.06.2018 kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja reedeti kella 14.00-ni) Laagri halduskeskuses, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringute jooniste ja seletuskirjaga elektrooniliselt valla veebilehel: http://sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud

korraldus
asukohaskeem

Saue Vallavalitsus võttis 20.06.2018 korraldusega vastu ja suunas avalikustamisele Laagri alevikus Iltre tee, Kuuse põik ja Redise tänava vahelise maa-ala ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga kuue korterelamu püstitamiseks. Planeeritav maa-ala (suurusega ca 3,4 ha) asub Laagri keskuses ning piirneb on kolmest küljest Iltre tee, Kuuse põik ja Redise tänavaga. Korterelamud planeeritakse jätkuks olemasolevate Iltre teel ja Vae tänaval paiknevate nelja korterelamu kõrvale. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeringualal asuvate kinnistute ümberkruntimine ning ehitusõiguse määramine kuue kuni kolme maapealse korrusega, kõrgusega maapinnast kuni 12 m ning kuni neljateistkümne korteriga (kokku 84 korterit) korterelamute püstitamiseks. Planeeringuga on lahendatud juurdepääsud, parkimine ning kruntide tehnovarustus ning on määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Iga planeeritava kortermaja juurde kavandatakse parkimiskohad, madal- ja kõrghaljastus. Kogu planeeritava maa-alal on kavandatud nn avalik ruum (haljastus, kõnni-ja kergteed ning laste mänguväljak). Maa-ala asub varemkehtestatud Laagri alevik Redise tn, Vae tn, Kuuse tn ja Kuuse põik vahelise kvartali  detailplaneeringu koosseisus. Planeeringu alusel on rajatud neli kortermaja, nelja kortermaja püstitamiseks on väljastatud projekteerimistingimused ning nelja korterelamu kohta on koostatud uus planeering. Kokku tekib Redise tn, Vae tn, Kuuse tn ja Kuuse põik vahelise kvartalile 18. korterelamu kompleks ehk uus korterelamute piirkond.
asukohaskeem

Saue Vallavalitsus võttis 13.06.2018 korraldusega vastu ja suunas avalikustamisele Laagri alevikus Kirsimäe tn 11 (72701:001:1227) ja Kirsimäe tn 13 (72601:001:0229) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistute kruntimine, maasihtotstarbe muutmine elamumaaks ning määratakse ehitusõigus kuni kahe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud ning tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutid vajadus ning määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Kirsimäe tn 11 kinnistu suurus on 2 462 m², mille jagamise tulemusena ei ole võimalik moodustada kahte alates 1 500 m² suurust üksikelamukrunti. Planeerimisel tuleb lähtuda Saue valla üldplaneeringuga kehtestatud krundi miinimumsuurustest ja tiheasustusele vastavatest planeerimispõhimõtetest – tiheasustusalal uute üksikelamute kruntide suuruseks peab olema 1 500 - 2 400 m². Planeeringu koosseisu on kaasatud Kirsimäe tn 13 (suurusega 2 118 m²) elamukrunt, millest krunditakse Kirsimäe tn 11 kinnistu koosseisu ca 538 m² maatükk ning mille liitmise tulemusel tekkivate elamukruntide suurused on kooskõlas Saue valla üldplaneeringuga kehtestatud krundi miinimumsuurustega. Planeeritav maa-ala asub Lagri alevikus. Põhjapoolt piirneva kinnistud Seljaku tänava ja Nõlvaku elurajooniga ning lõuna ja lääne poolt piirneb Saku valla halduspiiriga.
korraldus
asukohaskeem

Detailplaneeringute avalikustamine toimub 06.07.2018 kuni 19.07.2018 kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja reedeti kella 14.00-ni) Laagri halduskeskuses, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringute jooniste ja seletuskirjaga elektrooniliselt valla veebilehel: http://sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud