Vastuvõetud detailplaneeringud

 

Alates 2007. aastast Saue Vallavalitsuse ja Saue Vallavolikogu poolt vastuvõetud detailplaneeringute korralduste ja otsustega saab tutvuda siin.

Saue Vallavalitsus võttis 27.02.2019. aasta korraldusega nr 244 vastu ja suunas avalikustamisele Koidu külas Koidumetsa tee 7 kinnistu (72701:005:0331, suurusega 39 712 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja lähiala detailplaneeringu, mille eesmärgiks on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamu,- sotsiaal- ja transpordimaaks ning määratakse ehitusõigus kuni nelja uue üksikelamu püstitamiseks. Koidumetsa tee 7 kinnistu on hoonestatud, kus paikneb olemasolev üksikelamu koos abihoonetega.  Kokku planeerikase kuni viis üksikelamu krunti, millest üks krunt moodustatakse olemasoleva eluaseme juurde. Lisaks planeeritakse üks transpordimaa krunt juurdepääsu tagamiseks ning üks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa 100%) krunt, kuhu kavandatakse palliplatsi rajamist. Planeeritavatele elamukruntidele kavandatakse juurdepääs olemasolevalt juurdepääsuteelt (Koidumetsa teelt). Kahele planeeritavale elamukrundile juurdepääsu tagamiseks kavandatakse Koidumetsa tee pikendus, kuhu rajatakse asfaltkate, samade parameetritega võrreldes olemasoleva teega. Teelõik liidetakse peale väljaehitamist olemasoleva transpordimaa (Koidumetsa tee) koosseisu. Neli uut elamumaa krunti on planeeritud suurustega on ca 1 900-2 000 m², kuhu planeeritakse neli üksikelamut, kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 9,0 m, kruntide täisehitusprotsendiga kuni 25%.  Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud ning tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide vajadus ning määratud haljastuse ja heakorra nõuded.  Koidumetsa tee 7 kinnistu paikneb Koidu külas ning külgneb Koidu elamupiirkonnaga. Tegemist on elamupiirkonnaga, mis välja arendatud ning hoonestatud peamiselt kuni 2-korruseliste üksik- ja kaksikelamutega. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Saue valla üldplaneeringust tulenevate nõuetega. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 4,0 ha. Lisainfo detailplaneeringu vastuvõtmise korralduses:
korraldus
asukohaskeem

Koidumetsa tee 7 kinnistu detailplaneeringu avalikustamine toimub 25.03.2019 kuni 07.04.2019 kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja reedeti kella 14.00-ni) Laagri halduskeskuses, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga elektrooniliselt valla veebilehel: http://sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud

 

Lähemat informatsiooni saab planeeringute peaspetsialistilt

                                                                                               Maili Metsaotsalt 654 1157

   maili.metsaots@sauevald.ee

 

Saue Vallavalitsus võttis oma 19.12.2018 korraldusega nr 1548 vastu ja suunas avalikustamisele Saue valla Turba aleviku Jaama tee 18 kinnistu detailplaneeringu.

Korraldus

Jaama tee 18 kinnistu (51801:001:0732, pindalaga 7258 m², sihtotstarbega elamumaa 100%) asub Saue valla Turba aleviku põhjapiiril Ääsmäe – Haapsalu – Rohuküla põhimaantee ja Turba-Lehetu kõrvalmaantee (Jaama tee) ristmiku piirkonnas. Maaüksus on hoonestamata ning sellel puuduvad kõrghaljastus ja kommunikatsioonid. Maa-ala läbib 10 kV elektriõhuliini, mis on kavas teisaldada.

Asukohaskeem

Detailplaneeringuga on kavas kinnistu jagada üheks äri- ja üheks transpordimaa kinnistuks. Ärimaa krundile nähakse ette kolm eraldi hoonestusala kahe ühekorruselise ärihoone, millest ühes asuks kauplus ning teises büroo- ja vähesel määral majutusruumid, ning ühe teenindushoone ja parklaga kütusetankla rajamiseks. Planeeringuala lõunaosasse moodustatakse eraldi Saue vallale üleantav transpordimaa kinnistu ärihoonetele juurdepääsutee ning bussidele parkimiskohtade rajamiseks.

Saue Vallavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajavahemikul 28.01.2019 - 10.02.2019. Materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal tööaegadel Saue Vallavalitsuse Riisipere halduskeskuses (Nissi tee 53c, Riisipere alevik) ning digitaalselt Saue valla veebilehel http://sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud. Küsimused, ettepanekud või vastuväited palume esitada kirjalikult Saue Vallavalitsusele hiljemalt 10.02.2019 postiaadressil Tule tn 7, Saue linn 76505, Saue vald või e-posti aadressil info@sauevald.ee. Täiendavat infot saab planeeringute spetsialistilt Veiko Rakaseljalt (veiko.rakaselg@sauevald.ee; 6790171).