Vastuvõetud detailplaneeringud

 

Alates 2007. aastast Saue Vallavalitsuse ja Saue Vallavolikogu poolt vastuvõetud detailplaneeringute korralduste ja otsustega saab tutvuda siin


Saue Vallavalitsus võttis 21.11.2018 korraldusega nr 1439 vastu ja suunas avalikustamisele Alliku külas Keldripõllu (72701:002:2153, suurusega 1,01 ha, maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise esmärgiks on muuta kinnistu maasihtotstarve 80% tootmismaaks ja 20% ärimaaks ning määratakse ehitusõigus ühe kuni 3-korruselise äri- ja tootmishoone püstitamiseks, kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 14,0 m, ehitisealuse pinnaga 1000 m². Keldripõllu kinnistu asub Alliku ja Vanamõisa külade piiril, Vanamõisa küla tiheasustusega keskusalast ca 400 m kaugusel. Planeeritava maa-ala suuruseks on 1,0 ha. Lisainfo detailplaneeringu korralduses.
korraldus
asukohaskeem

Detailplaneeringu avalikustamine toimub 17.12.2018 kuni 30.12.2018 kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja reedeti kella 14.00-ni) Laagri halduskeskuses, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringute jooniste ja seletuskirjaga elektrooniliselt valla veebilehel: http://sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud

                                                                 Lähemat informatsiooni saab planeeringute spetsialistilt

                                                                                               Maili Metsaotsalt 654 1157

   maili.metsaots@sauevald.ee