Kasutusluba

Vastavalt Majandus ja taristuministri 4. septembri 2015. aasta määrusele nr 115 "Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded tuleb kasutusloa saamiseks esitada järgmised dokumendid:

 

Tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta

 

1. Kasutusloa taotlus koos lisadega. Taotluse blankett  

2.Riigilõivu maksekorralduse koopia. Riigilõiv tasutakse Saue Vallavalitsuse arveldusarvele EE402200001120070016 Swedbank. Seletusse märkida "RL (nimi või kinnistu aadress) KL eest".  Riigilõivu määrad
3. Ehitusprojekt mille kohaselt ehitis on ehitatud.

4. Ehitise  telgede mahamärkimise akt (või ehitusjärgne kontrollmõõdistus)

5.  Vundamendi teostusjoonis.

6.  Ehitustööde päevik.

7.  Kaetud tööde aktid.

8.  Ehitustööde üleandmis-vastuvõtu akt (tellija ja töövõtja poolt allkirjastatud).

9.  Välistrasside teostusjoonised (hoonest kuni liitumispunktideni).

10. Elektrotehnilise kontrolli aruanne.

11. Elektripaigaldise audit.

12. Piksekaitse paigaldise kontrollmõõtmiste deklaratsioon või tunnistus.

13. Gaasipaigaldise kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrolli protokoll.

14.  Ventilatsiooni mõõdistamise aruanne ja sertifikaadid.

15. Teeninduslepingute koopiad (elekter, vesi ja kanalisatsioon, gaas, prügivedu).

16. Ehitusmaterjalide ja -toodete sertifikaadid (sh kanalisatsioonimahuti sertifikaat).

17. Puurkaevu pass ja veeanalüüside akt.

18.  Lifti dokumentatsioon ja lifti tehnilise kontrolli akt.

19.  Signalisatsioonisüsteemide dokumentatsioon ja tehnilise kontrolli akt.

20. Kustutussüsteemide dokumentatsioon ja tehnilise kontrolli akt.

 

Kasutusloa taotlemisel sisekliima tagamisega hoonele, millele on ehitusluba väljastatud peale 1.jaanuari 2009.a tuleb esitada energiamärgise koopia.

 

Päästeameti Põhja Päästekeskus võib küsida alltoodud dokumente (loetelu oleneb konkreetse ehitise ehitusprojektist):

1.      Vastavusdeklaratsioon moodulkorstna paigalduse kohta.

2.      Tuletõkkeukse paigaldamise kaetud tööde akt, ukse ja tihendusmaterjali sertifikaat ning ukse paigaldusjuhend.

3.      Korstna ehitamine – kaetud tööde akt, korstnapühkija akt, tihendusmaterjalide sertifikaadid ja teostusjoonis.

4.      Veetorude läbiviimine tuletõkkekonstruktsioonist – kaetud tööde akt, manseti ja tihendusmaterjali sertifikaat ning manseti paigaldusjuhend.

5.      Ventilatsioonitorude läbiviimine tuletõkkekonstruktsioonist – kaetud tööde akt, tuletõkkeklapi ja tihendusmaterjali sertifikaat ning tuletõkkeklapi paigaldusjuhend.

6.      Seinte puitsõrestiku katmine kahekordse tulekindla kipskartongplaadiga – kaetud tööde akt ja plaadi sertifikaat.

7.      Vahelae puittalade katmine alt kahekordse ja pealt ühekordse tulekindla kipskartongplaadiga – kaetud tööde akt ja plaadi sertifikaat.

8.      Keldrikorruse lae ehitamine – kaetud tööde akt ja paneeli sertifikaat.

9.      Korruse vahelae valamine ja armeerimine – kaetud tööde akt, kus on näidatud betooni klass, armatuuri klass ja paigutus ning tulepüsivus.

10.  Katuse kandetarindite katmine tulekindla kipskartongplaadiga – kaetud tööde akt, plaadi sertifikaat.

11.  Katuse kandetarindite võõpamine tulekaitsevõõbaga – kaetud tööde akt, võõba sertifikaat.

12.  Seinte ja lagede pinna katmine – kaetud tööde akt, materjali(de) sertifikaat.

13.  Välisseina välispinna katmine – kaetud tööde akt, materjali(de) sertifikaat.

 

Lisaks on Päästeameti ohutusjärelevalve büroo ehitusvaldkonna juhtivinspektori Aleksandra Pristavko (aleksandra.pristavko@rescue.ee, tel 5866 6080) poolt lisatud kasutusloa menetluse kohta matejal:

  1.  Dokumentatsiooni loetelu
  2. Eksperthinnang olemasolevatele küttesüsteemidele
  3. Tuleohutusalane informatsioon elumaja ehitamisel

Märkus: Ülaltoodud nimekiri ei ole ammendav. Sõltuvalt konkreetse ehitise iseärasustest võib nimekirja lisanduda nõutavaid dokumente.

 

Valminud ehitise ülevaatus