KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD 2017

21.03.17
Saue valla territoriumil märtsis 2017 kehtestati järgmine detailplaneering:
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 14.03.2017 korraldusega nr 194 Hüüru külas Uuetoa (72701:001:0730) ja Lehelinnu (72701:001:1454)  kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute kruntimine ning ehitusõiguse määramine kuni kahe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Uuetoa kinnistu on hoonestatud, millel paikneb üksikelamu ja abihooned. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 2,0 ha. Planeeringuga muudetakse Uuetoa ja Lehelinnu kinnistute piire ning moodustatakse kokku neli kinnistut, millest üks kinnistu (suurusega 7 805 m²) moodustatakse olemasoleva üksikelamu juurde ja kaks uut üksikelamu kinnistut (suurustega 2 807 m² ja 9 131 m²) uute üksikelamute ja abihoonete rajamiseks. Ülejäänud maa-ala (ca 28 ha) jääb jätkuvalt maatulundusmaa maakasutuse sihtotstarbega, millele ehitusõigust ei määrata. Lahendatud on kruntide tehnovarustus ning määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded.
Toimetaja: MAILI METSAOTS