KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD 2017

19.07.17
 
Saue valla territooriumil juulis 2017 kehtestati järgmine detailplaneering: 
 

Saue Vallavalitsus kehtestas 11.07.2017. aasta korraldusega nr 495 Hüüru küla Kopliluha (72701:001:1370, maatulundusmaa 100%, suurusega 25 398 m²) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamu-, sotsiaal- ja transpordimaaks ning määratakse ehitusõigus kuni kahe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Lisainfo detailplaneeringu kehtestamise korralduses: 
korraldus
asukohaskeem

põhijoonis koos tehnovõrkudega
seletuskiri+kooskõlastuste koondabel


Saue valla territooriumil juulis 2017 kehtestati järgmised detailplaneeringud:

Saue Vallavalitsus kehtestas 20.06.2017 korraldusega nr 459 Hüüru küla Lehiste, Muinasasula tee, Muinasasula tee 2, 2a, 7, 8, 11, Kalda tee 6, Kalda tee lõik 1 kinnistute detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud maakasutus- ja ehitustingimusi ning määratakse ehitusõigus elamute rajamiseks. Uue planeeringu lahendusega kavandatakse kehtiva detailplaneeringu uuendamist, sh muuta osaliselt kehtiva planeeringuga määratud kinnistute sihtotstarvet, piire ning täpsustatakse ja täiendatakse ehitusõigust elamu-, äri-, sotsiaal-, maatulundus- ja transpordimaade osas. Kokku moodustatakse planeeringualal 14 uut elamu-, transpordi-, tootmis-, maatulundus- ja sotsiaalmaa (üldkasutatava maa) sihtotstarbega krunti, millest 10-le krundile määratakse ehitusõigus üksikelamute ja ühe kuni 4 boksiga ridaelamu rajamiseks.Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalas, Hüüra küla keskuses. Lisainfo detailplaneeringu kehtestamise korralduses.
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 20.06.2017 korraldusega nr 458 Laagri alevikus Tuulemurru tn 6a (72701:001:1449, suurusega 3 474 m², elamumaa 100%) kinnistu detailplaneeringu, eesmärgiga lammutada olemasolev 8-korteriga pooleliolev korterelamu ning rajada kinnistule kaks 3-boksiga ridaelamut. Tuulemurru tn 6a kinnistu on hoonestatud poolelioleva korterelamuga. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas (Veskimöldre elamupiirkonnas) ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. Lisainfo detailplaneeringu kehtestamise korralduses.
korraldus
asukohaskeem
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 20.06.2017 korraldusega nr 457 Laagri alevikus Urdametsa (72703:001:0593, suurusega 14 581 m² (ühiskondlike ehitiste maa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistu maasihtotstarbe muutmine ärimaaks ning määratakse ehitusõigus kuni 3 ärihoone rajamiseks, millest üks hoone võib olla kuni 14 korruseline, kõrgusega maapinnast kuni 45 m (koos tehnosüsteemidega). Lahendatud on juurdepääsud ning krundi tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Urdametsa kinnistu jääb Laagri alevikus Topi liiklussõlme eritasandilise ristmiku rambi alale. Kinnistu piirneb põhja-kirdesuunal Topi liiklussõlmega, läänesuunal Chesteri (Gate Tallinn kaubanduspark) planeeringuala äri- ja tootmismaadega ning lõunasuunal Leevikese kinnistuga (ärimaaga). Juurdepääs planeeritud alale on Tallinn-Pärnu-Ikla maanteelt Topi eritasandilise ristmiku ja Tabasalu-Juuliku ühendustee kaudu.
Lisainfo detailplaneeringu kehtestamise korralduses.
korraldus
asukohaskeem
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 20.06.2017 korraldusega nr 456 Laagri alevikus Vae tn 4 (72701:005:0295, suurusega 12 618 m², sihtotstarve tootmismaa 100%) kinnistu detailplaneeringu, eesmärgiga muuta Vae tn 4 kinnistu tootmismaa sihtotstarve osaliselt äri- ja transpordimaaks, krunditakse kaheks äri-ja tootmismaa (ärimaa 50% ja tootmismaa 50%) ning kaheks transpordimaa krundiks ning määratakse ehitusõigus kahe kuni 3-korruseliste, kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 14,0 m äri- ja tootmishoonete rajamiseks. Lisaks moodustatakse kaks transpordimaa krunti juurdepääsu tagamiseks. Vae tn 4 kinnistu paikneb Laagri keskuses ning piirneb Vae tänavaga. Kinnistu lähiümbrusesse jäävad äri- ja tootmismaad, mis on osaliselt hoonestatud äri- ja tootmishoonetega ja AS Sagrole kuuluvate kasvuhoonetega. Vae tn 4 kinnistul paiknesid kasvuhooned, mis on tänase päeva seisuga lammutatud.
Lisainfo detailplaneeringu kehtestamise korralduses.
 
Saue valla territooriumil mais 2017 kehtestati järgmine detailplaneering: 
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 16.05.2017 korraldusega nr 340 Hüüru külas Angerja tee 51 (72701:001:0741, suurusega 9 842 m², sihtotstarve 80% tootmismaa ja 20% ärimaa) ja Angerja tee 53 (72701:001:0742, suurusega 10 904 m², sihtotstarve 80% tootmismaa ja 20% ärimaa) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistute kruntimine ning määratakse ehitusõigus kuni kahe äri- ja tootmishoone rajamiseks. Üldplaneeringu kohaselt asuvad kinnistud tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga äri- ja tootmismaa ning on kujunemas üheks võimalikuks tootmis- ja äripiirkonnaks Hüüru külas (Allika tööstuspark). Planeeringuala jääb Hüüru külas Tallinn-Paldiski maantee ja Harju lubjakivimaardla vahelisele maa-alale.
Lisainfo detailplaneeringu kehtestamise korralduses.
 
Saue valla territoriumil märtsis 2017 kehtestati järgmine detailplaneering:
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 14.03.2017 korraldusega nr 194 Hüüru külas Uuetoa (72701:001:0730) ja Lehelinnu (72701:001:1454)  kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute kruntimine ning ehitusõiguse määramine kuni kahe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Uuetoa kinnistu on hoonestatud, millel paikneb üksikelamu ja abihooned. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 2,0 ha. Planeeringuga muudetakse Uuetoa ja Lehelinnu kinnistute piire ning moodustatakse kokku neli kinnistut, millest üks kinnistu (suurusega 7 805 m²) moodustatakse olemasoleva üksikelamu juurde ja kaks uut üksikelamu kinnistut (suurustega 2 807 m² ja 9 131 m²) uute üksikelamute ja abihoonete rajamiseks. Ülejäänud maa-ala (ca 28 ha) jääb jätkuvalt maatulundusmaa maakasutuse sihtotstarbega, millele ehitusõigust ei määrata. Lahendatud on kruntide tehnovarustus ning määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded.
Lisainfo detailpalneeringu kehtestamise korralduses.
Toimetaja: MAILI METSAOTS