KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD 2017

23.05.17
Saue valla territooriumil mais 2017 kehtestati järgmine detailplaneering: 
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 16.05.2017 korraldusega nr 340 Hüüru külas Angerja tee 51 (72701:001:0741, suurusega 9 842 m², sihtotstarve 80% tootmismaa ja 20% ärimaa) ja Angerja tee 53 (72701:001:0742, suurusega 10 904 m², sihtotstarve 80% tootmismaa ja 20% ärimaa) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistute kruntimine ning määratakse ehitusõigus kuni kahe äri- ja tootmishoone rajamiseks. Üldplaneeringu kohaselt asuvad kinnistud tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga äri- ja tootmismaa ning on kujunemas üheks võimalikuks tootmis- ja äripiirkonnaks Hüüru külas (Allika tööstuspark). Planeeringuala jääb Hüüru külas Tallinn-Paldiski maantee ja Harju lubjakivimaardla vahelisele maa-alale. 
 
Saue valla territoriumil märtsis 2017 kehtestati järgmine detailplaneering:
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 14.03.2017 korraldusega nr 194 Hüüru külas Uuetoa (72701:001:0730) ja Lehelinnu (72701:001:1454)  kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute kruntimine ning ehitusõiguse määramine kuni kahe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Uuetoa kinnistu on hoonestatud, millel paikneb üksikelamu ja abihooned. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 2,0 ha. Planeeringuga muudetakse Uuetoa ja Lehelinnu kinnistute piire ning moodustatakse kokku neli kinnistut, millest üks kinnistu (suurusega 7 805 m²) moodustatakse olemasoleva üksikelamu juurde ja kaks uut üksikelamu kinnistut (suurustega 2 807 m² ja 9 131 m²) uute üksikelamute ja abihoonete rajamiseks. Ülejäänud maa-ala (ca 28 ha) jääb jätkuvalt maatulundusmaa maakasutuse sihtotstarbega, millele ehitusõigust ei määrata. Lahendatud on kruntide tehnovarustus ning määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded.
Toimetaja: MAILI METSAOTS