KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD 2018

 

 

Kehtestatud detailplaneeringute materjal on kättesaadav: https://rpis.andmevara.ee/

Saue Vallavalitsus kehtestas 14.03.2018. aasta korraldusega nr 320 Vanamõisa külas Juhani (katastritunnus 72701:002:2021, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, suurusega  10 845 m²)  kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata kinnistule ehitusõigus eakate pansionaadi püstitamiseks. Juhani kinnistu paikneb Vanamõisa külas tiheasustusalal. Maa-ala piirneb läänepoolt metsaalaga ning asub Välja elamurajooni läheduses. Lõuna poolt Välja teega ning Keila-Tallinn raudteega. Põhja-idapoole jäävad osaliselt hoonestatud elamumaad ja maatulundusmaad. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 1,1 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada Juhani kinnistu äri- ja transpordimaa sihtotstarbega krundiks. Ärimaa krundile (suurusega 9 803 m²) määratakse ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise, kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 9,0 m ärihoone püstitamiseks, kasutusotstarbega majutushoone. Ärimaa kinnistule kavandatakse rajada ligikaudu 70-100 kohaline majutus- ja teeninduskompleks (eakate pansionaat). Hoone on planeeritud majutuse, üld- ja puhkeruumide, toitlustuse ja majandus-teenindusplokkidena. Lisainfo detailplaneeringu kehtestamise korralduses:
korraldus
asukohaskeem
kontaktvööndiskeem
seletuskiri+kooskõlastuste koondtabel
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
lahendust illustreeriv joonis 1
lahendust illustreeriv joonis 2