Komisjonid

Komisjonid on volikogu töö hõlbustamiseks loodud nõuandvad organid, kus toimub õigusaktide eelnõude ja muude volikogu menetluses olevate küsimuste sisuline arutamine.

Volikogu komisjoni töövormiks on koosolek, mille kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees.

Komisjoni koosoleku aja, päevakorra ja komisjoni kutsutavate isikute nimekiri edastatakse  vähemalt kaks tööpäeva enne koosoleku algust kõigile komisjoni liikmetele ja kutsutavatele isikutele.
Komisjoni koosolekud on kinnised. Koosoleku juhataja võib kuulutada koosoleku avalikuks, kui koosoleku päevakorras olevaid küsimusi puudutavate andmete avalikustamine ei ole seadusega keelatud või piiratud. Koosoleku juhataja otsusel võib komisjoni koosolekust osa võtta komisjoni koosseisu mittekuuluv isik. Kui koosolekul soovib sõna võtta seal osalev külaline, annab selleks loa koosoleku juhataja.

Komisjoni seisukohad protokollitakse.  Protokollid on avalikustatud dokumendiregistri kaudu. Üldkättesaadavaks ei tehta protokollides sisalduvaid andmeid, mille väljastamine on seadusega piiratud või mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks.

Komisjonide töökorda reguleerib Saue valla põhimäärus.
 

REVISJONIKOMISJON
Esimees
Aseesimees
Liige
 
 •   Diana Poudel
Revisjonikomisjoni tegevusvaldkond, pädevus ja töökord on sätestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ja Saue valla põhimääruses.
 
MAJANDUS- JA EELARVEKOMISJON
Esimees
Aseesimees
Liikmed
 • Eero Kaljuste
 • Harry Pajundi
 • Kristo Kokk
 • Mart Jesse
 • Mati Riimaa
 • Risto Kiilberg
 
Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad Saue valla eelarvet, rahandust, vallavara, majandust, arengukava ning muud eelarvelist planeerimist puudutavad küsimused. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.
 
MAA- JA PLANEERINGUTE KOMISJON
Esimees
Aseesimees
Liikmed
 • Ahto Oja
 • Kaido Katalsepp
 • Raido Ingerainen
 • Sulo Muldia
 • Tiit Isop
 • Tõnu Urva
 
Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad Saue valla maakorraldust ja -kasutust, ehitustegevust ja ruumilist planeerimist puudutavad küsimused. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.
 
ELUKESKKONNAKOMISJON
Esimees
Aseesimees
Liikmed
 • Ahto Oja
 • Allan Muuk
 • Arnold Õispuu
 • Erki Kuld
 • Villu Mättik
 • Valeri Alba
 
Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad Saue valla heakorda, avalikku korda ja turvalisust, jäätmehooldust, ühistransporti, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, valla teede ja linnatänavate korrashoidu ning muud keskkonda puudutavad küsimused. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.
 
HARIDUSKOMISJON
Esimees
Aseesimees
Liikmed
 • Katrin Õisma
 • Andres Pajula
 • Anne Teetamm
 • Signe Laar
 • Kaire Sildnik
 • Diana Poudel
 
Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad Saue valla haridusasutuste töökorraldust, noorsootööd, huviharidust ning haridusliku erivajadusega noori puudutavad küsimused. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.
 
KULTUURI- JA NOORSOOTÖÖKOMISJON
Esimees
Aseesimees
Liikmed
 • Jaanika Käärst
 • Alar Ruut
 • Erik-Hannes Matsina
 • Monika Liiv
 • Tõnu Urva
 • Kristjan Kongo
 
Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad Saue valla kultuuritegevust ja noorsootööd puudutavad küsimused, sh kultuuriasutuste ja noortekeskuste töö korraldamine ning külaseltside, mittetulundussektori ja kodanikuinitsiatiivi tegevuse ning finantseerimise koordineerimine. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.
 
SPORDIKOMISJON
Esimees
Aseesimees
Liikmed
 • Ain Karutoom
 • Tiit Isop
 • Kristo Kokk
 • Andrus Oruste
 • Nils Joonas Põldme
 • Indrek Tiidemann
 
Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad Saue valla spordi ja terviseedendamise toetamist ja arendamist puudutavad küsimused. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.
 
SOTSIAALKOMISJON
Esimees
Aseesimees
Liikmed
 • Annely Seer
 • Diana Ingerainen
 • Marelle Erlenheim
 • Velve Tuuling
 • Aavo Sõrmus
 • Eero Kaljuste
 
Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad Saue valla sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite, laste ja erivajadustega isikute hoolekannet, lastekaitset ning muud sotsiaaltööd puudutavad küsimused. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.
 
KOGUKONDADE KOMISJON
Esimees
Aseesimees
Liikmed
 • Andre Promet
 • Janek Hamidžanov
 • Margus Reintam
 • Mihhail Jallajas
 • Tiina Tint
 • Virko Raagmets
 
Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad kogukondade omaalgatused, valla piirkondade võrgustikutöö kujundamine ning piirkondade ülest ühistegevust puudutavad küsimused. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.