Komisjonid

Komisjonid on volikogu töö hõlbustamiseks loodud nõuandvad organid, kus toimub õigusaktide eelnõude ja muude volikogu menetluses olevate küsimuste sisuline arutamine.

Volikogu komisjoni töövormiks on koosolek, mille kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees.

Komisjoni koosoleku aja, päevakorra ja komisjoni kutsutavate isikute nimekiri edastatakse  vähemalt kaks tööpäeva enne koosoleku algust kõigile komisjoni liikmetele ja kutsutavatele isikutele.
Komisjoni koosolekud on kinnised. Koosoleku juhataja võib kuulutada koosoleku avalikuks, kui koosoleku päevakorras olevaid küsimusi puudutavate andmete avalikustamine ei ole seadusega keelatud või piiratud. Koosoleku juhataja otsusel võib komisjoni koosolekust osa võtta komisjoni koosseisu mittekuuluv isik. Kui koosolekul soovib sõna võtta seal osalev külaline, annab selleks loa koosoleku juhataja.

Komisjoni seisukohad protokollitakse.  Protokollid on avalikustatud dokumendiregistri kaudu. Üldkättesaadavaks ei tehta protokollides sisalduvaid andmeid, mille väljastamine on seadusega piiratud või mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks.

 

Komisjonide töökorda reguleerib Saue valla põhimäärus.

Majandus- ja arengukomisjon

Komisjon tegevusvaldkonda kuuluvad Saue valla eelarvet, rahandust, vallavara, majandust, arengukava ning muud eelarvelist planeerimist puudutavad küsimused. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.

esimees: Aavo Sõrmus

aseesimees: Risto Kiilberg

Liikmed  Kristjan Kongo, Laili Pak, Andre Promet, Eero Kaljuste, Rein Riga
 

Majanduskomisjoni protokollid

Sotsiaalkomisjon

Komisjon tegevusvaldkonda kuuluvad Saue valla sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite, laste ja erivajadustega isikute hoolekannet ning muud sotsiaaltööd puudutavad küsimused. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.

esimees: Raivo Kokser

aseesimees: Ülle Rondo

Liikmed: Diana Poudel, Tiina Tint, Liisi Kaljo, Annely Seer, Eha Sinivesi.

Sotsiaalkomisjoni protokollid

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon

Komisjon tegevusvaldkonda kuuluvad Saue valla haridust, koole, lasteaedu, spordi toetamist, noorsootööd ning muud kultuuritegevust puudutavad küsimused. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.

esimees: Jaanus Kallion

Aseesimees: Raido Ingerainen

Liikmed: Kätlin Vau, Maris Zernand-Vilson, Valeri Alba, Hele-Mall Kink, Kerttu Vetema


Haridus-, kultuuri-ja spordikomisjoni protokollid

Heakorra- ja keskkonnakomisjon

Komisjon tegevusvaldkonda kuuluvad Saue valla heakorda, avalikku korda, jäätmehooldust, valla- või linnasisest ühistransporti, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, valla teede ja linnatänavate korrashoidu ning muud keskkonda puudutavad küsimused. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.

esimees:  Arnold Õispuu

aseesimees: Kai Koppel

Liikmed:  Lauri Saar, Helmut Paabo, Avo Rahula, Ardi Tedrema, Mart Laisk


Heakorra-ja keskkonnakomisjoni protokollid

Maa- ja planeeringute komisjon

Komisjon tegevusvaldkonda kuuluvad Saue valla maakorraldust ja -kasutust, ehitustegevust ja ruumilist planeerimist puudutavad küsimused. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.

esimees: Kalle Reiter

aseesimees: Ahto Oja

Liikmed: Tiit Ojaveski, Silvar Savolainen, Marge Rehepapp, Tormi Tabor, Ulvi Ingver


Maa- ja planeeringute komisjoni protokollid

Revisjonikomisjon

Komisjoni eesmärk on kontrollida ja hinnata vallavavalitsuse ja hallatavate asutuste või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust ning valla vara kasutamise sihipärasust, samuti hinnata vallaeelarve täitmist.

Saue Vallavolikogu revisjonikomisjon täidab ühtlasi auditikomitee ülesannet.

esimees:  Mati Tartu

aseesimees: Indrek Tiidemann

liige: Koidu Metsamaa