Avalike ürituste kooskõlastamine Põhja Politseiprefektuuriga

Põhja Politseiprefektuuris kehtib kõikidele territoriaalsetele politseiosakondadele ühtne Avaliku koosoleku teate, avaliku ürituse ja spordiürituse loa taotluse menetlemise kord.

Avaliku koosoleku teate, avaliku ürituse ja spordiürituse menetlemise korraga reguleeritakse Põhja Politseiprefektuuri tegevust ja osa avaliku koosoleku teate, avaliku ürituse ja spordiürituse loa taotlemisel, mille on edastanud kohalik omavalitsusüksus.

Politseipoolne teadete ja loa taotluste menetlemise eesmärk on hinnata vastava üritusega võimalikke kaasnevaid ohte avalikule korrale, osavõtjate ja külastajate elu- ja tervisele, liiklusohutusele, ümbruskonnas viibivate isikute rahule jms.

Vastavalt taotluses toodud avaliku ürituse iseloomule, selle sihtgrupile ja teistele taotluses toodud andmetele, hindab menetleja võimalikke riskifaktoreid ja annab vajadusel ürituse korraldajale soovitusi nende vähendamiseks. Samas hindab menetleja ka politseijõudude vajadust ja üritusega kaasnevat võimalikku politseitegevuse mahu suurenemist avaliku korra tagamisel või liiklusjärelevalve teostamisel ürituse läbiviimise kohas või selle vahetus läheduses.

Lihtsustamaks ürituste korraldajate vaeva ja kiirendamaks kooskõlastuse protsessi avaliku ürituse teate ja loa taotluste menetlemisel, võimaldame edastada vajalikud andmed ka elektronposti kaudu. Ürituse korraldajal tuleb edastada täidetud avaliku ürituse kooskõlastuse leht ja vajalikud lisad elektroonselt aadressile pohja@politsei.ee, kus menetleja tutvub taotlusega ja kontrollib, kas loa taotlus on täidetud nõuetekohaselt (sealhulgas lisad olemasolu)  ning annab omapoolse hinnangu, alustades vajadusel politseitegevuse planeerimist ning edastades taotluse kooskõlastamiseks. Täiendavate andmete saamiseks või puuduste olemasolul nende kõrvaldamiseks võtab koheselt ühendust ürituse korraldajaga.

lisaselgituse avaliku ürituse loa taotluse täitmiseks:

avalik koosolek on meeleavaldus, mille mõiste on sätestatud avaliku koosoleku seaduses

avalik üritus on üritus, mis on sätestatud kohaliku omavalitsuse õigusaktiga ja mis ei ole hõlmatud avaliku koosoleku seadusega ja spordiseadusega või muu seadusega; 

spordiüritus on üritus, mis korraldatakse spordiseaduses sätestatud korras;

teade on termin, mida käsitletakse avaliku koosoleku mõistes; 

loa taotlus on termin, mida käsitletakse avaliku ürituse ja spordiürituse mõistes.

Punkt 9. Turvalisust tagava juriidilise- või füüsilise isiku nimi (Seda tuleb täita ainult turvaettevõtte kaasamise puhul). Turvalisust tagavaks ettevõtteks saab olla Turvaseaduse mõistes ainult asutus või ettevõte, kes omab vastavat tegevusluba või litsentsi.

Turvalisust tagava ettevõtte lahter jäetakse tühjaks, kui leitakse, et
turvaettevõtte kaasamist ei ole vaja. (Avaliku ürituse loa taotluse kooskõlastuse leht)

Punkt 10. Kui leitakse, et liikluskorraldust ei ole vaja muuta, siis tuleb märkida, et liikluskorraldust ei muudeta. Liikluskorralduse muutmisel peab olema liikluskorraldusskeem kuhu on märgitud rakendatavad liikluspiirangud, teede sulgemised, ümbersõidud, kasutatavad. (Avaliku ürituse loa taotluse kooskõlastuse leht)

Lisana on teate lahutamatuks osaks asendiplaan, liikluskorraldusskeem (kui on vajadus muuta liikluskorraldust, parkimiskorraldust jne), turvaplaan (kui kasutatakse turvaettevõtte teenuseid). 
Lisaks ürituse korraldaja võib esitada selgituskirja, kus on põhjendatud või kirjeldatud täiendavalt liikluskorralduse muutmise vajadus või selle puudumine, muud tarvitusele võetavad turvalisust tagavad meetmed jne. 

 

 

Dokumendid:

avaliku ürituse loa kooskõlastuse leht.doc (DOC, 23 KB)