Koostatav üldplaneering

Saue Vallavolikogu algatas 22. veebruari 2018 otsusega nr 20 Saue valla üldplaneeringu koostamise ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise.
 
Üldplaneeringu koostamise eesmärk on ühtlustada Saue valla ruumilised arengusuunad ja -põhimõtted. Vastavalt volikogu poolt eraldi otsusega antavatele lähteseisukohtadele määrata maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitamistingimused ning detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja juhud. Samuti määratleda tiheasustusalad, määrata ehitustingimused hajaasustusalal ning rohelise võrgustiku ja väärtuslike maastike kaitse- ja kasutustingimused.
 
 
Miks aga üldse uut üldplaneeringut vaja on?
Ühelt poolt on seoses haldusreformi läbiviimise ning Saue, Kernu ja Nissi valdade ja Saue linna ühinemisega uuel vallavolikogul seadusest tulenev kohustus algatada ühe aasta jooksul kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast arvates uue üldplaneeringu koostamine.
 
Teisalt on hetkel kehtivad Saue valla osade üldplaneeringud koostatud ja kehtestatud erinevatel aegadel ning seetõttu käsitlevad need mitmeid teemasid ja valdkondi erinevalt.
 
Lisaks on erinevate arengusuundumuste ja planeerimispraktika tõttu seatud üldplaneeringutega erinevaid maakasutustingimusi ja –piiranguid, mis vajavad läbiarutamist ning ühtlustamist. Otstarbekaim viis selleks ongi uue, kogu Saue valla territooriumit hõlmava üldplaneeringu koostamine, mis oma arengusuundades toetuks uuele Saue valla arengukavale ja annaks sellele ruumilise väljundi.
 
Samuti on lõpusirgel uue Harju maakonnaplaneeringu „Harju maakonnaplaneering 2030+" koostamine, millest lähtuvad täiendavad teemad ja ülesanded Harju maakonna kohalike omavalitsuste üldplaneeringutesse. Seetõttu on vajalik ka Saue valla ruumilise arengu alusdokument sellega sünkroniseerida.
 
Kuidas inimesed saavad protsessis osaleda?
Üldplaneeringu koostamine ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamine on pikaajaline ning mitmeetapiline protsess, milles on nii ametlikke-kohustuslikke avalikustamise perioode kui ka vähem formaalsemaid koostöö- ja aruteluseminare.
 
Samuti on igaühel võimalik kogu protsessi vältel esitada ettepanekuid ja küsimusi.
 
See peaks andma kõigile aktiivsetele ja ka vähem aktiivsetele Saue valla elanikele hea võimaluse protsessis kaasa rääkida.
 
Üldplaneeringu koostamise protsessi kajastame kodulehel ja vallalehes ning teavitame kõikidest olulistest etappidest ja koostöövõimalustest.