Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumine

Jäätmeveost ajutise vabastuse taotlemine

Kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib kohaliku omavalitsuse üksus jäätmevaldaja erandkorras vabastata tema taotluse alusel teatud tähtajaks jäätmeveost. Selleks esitab jäätmevaldaja Saue Vallavalitsusele täidetud ja allkirjastatud taotluse. E-posti teel saadetud taotlused peavad olema digitaalselt allkirjastatud.

Taotluse vorm: Taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks

Taotluse esitamine: E-posti teel saadetavale taotlusele tuleb lisada digitaalallkiri ning vajaduse korral digitaalne tempel. Kui digiallkirja võimalust ei ole, palume edastada allkirjastatud taotluse originaali tavaposti teel aadressile Veskitammi tn 4, Laagri alevik, Saue vald või tuua taotlus ise Saue Vallavalitsusse. Taotlust saab täita ka Saue Vallavalitsuses koha peal.

Taotluse menetlemine:

-          Kohalik omavalitsus kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente (nt elektriarved) ja selgitusi;

-          Kohaliku omavalitsuse üksus kontrollib enne vabastuse andmist koha peal, et jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise asjaolud on tõesed ja vabastamist võimaldavad;

-          Kui kohaliku omavalitsuse üksus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib ta jäätmevaldaja erandkorras teatud tähtajaks vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest. Selleks väljastatakse vastav korraldus, mis tehakse teatavaks ka jäätmevedajale.

Kestvus: Vallavalitsus vaatab mitteliitumiseks esitatud avalduse läbi ja teeb otsuse avaldaja mitteliitunuks lugemise või taotluse tagasilükkamise kohta 30 päeva jooksul arvates nõuetekohase avalduse registreerimisest. Mõjuval põhjusel (täiendava teabe kogumise vajadus, küsimuse keerukus jms) võib vallavalitsus taotluse lahendamise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni.

Selgitus:

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumise taotlemine on õigustatud näiteks pikema eemalviibimise korral jäätmetekkekohana fikseeritud kinnistust (elu- või tegevuskoht), nt suvila, ehitusjärgus olev või elamiskõlbmatu ehitis, pikemaajaline komandeering jne. Mitteliitumise lugemise põhjuseks saab olla asjaolu, et jäätmevaldaja ei ela või ei tegutse alaliselt või ajutiselt kinnistul. Aiandusühistute maa-alal vaid suveperioodil elava/asuva jäätmevaldaja võib vallavalitsus tema põhjendatud avalduse alusel lugeda korraldatud jäätmeveoga ajutiselt mitteliitunuks kuni kolme aasta talveperioodideks.

Saue Vallavalitsus ei väljasta eritingimusi kõigile taotluse esitanuile. Iga avalduse põhjendatust kontrollitakse. Väide, et „jäätmeid ei teki" või „vean jäätmed mujale" ei ole sageli korraldatud jäätmeveo süsteemiga mitteliitumise aluseks. Jäätmeseaduse alusel on korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastatud isikud, kes omavad jäätmeluba või keskkonnakompleksluba.

Jäätmevaldajad, kelle valla- või linnavalitsus on määratud tähtajaks lugenud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks, korraldavad jäätmekäitlust ise kuni valla- või linnavalitsuse määratud tähtaja lõpuni.

 

Mitteliitunuks loetu jäätmevaldaja kohustus

Jäätmevaldaja, kes on saanud jäätmeveost ajutise vabastuse, peab esitama iga aasta 20. jaanuariks kohaliku omavalitsuse üksusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Kirjaliku kinnituse peavad esitama need vabastuse saanud jäätmevaldajad, kes on saanud jäätmeveost pikaajalise vabastuse.

Kirjaliku kinnituse vorm: vabas vormis kinnitus või soovi korral ette antud vormil Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja kirjalik kinnitus .

Kirjaliku kinnituse esitamine: Kirjalik kinnitus esitatakse kirjalikult ja allkirjastatult tavaposti või e-posti teel või täidetakse kinnitus Saue Vallavalitsuses.

Jäätmevaldaja, kes ei esita 20. jaanuariks kirjalikku kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

 

Õigusaktid: - Jäätmeseadus

                         Saue valla jäätmehoolduseeskiri 

Vastutaja:
Katrina Utsar, keskkonnaspetsialist
katrina.utsar@sauevald.ee,  tel. 6 541 152