Lastele suunatud toetused

Sünnitoetus

Koduse lapse toetus

Esmakordselt koolimineva lapse toetus

Koolilõuna hinnavahe kompenseerimine

Kooli- ja lasteaiatoidu toetus

Eralasteaia/-hoiu toetus

 

 

Sünnitoetus

Sünnitoetust makstakse Saue valla elanikele lapse sünni puhul.

 

Taotlemise eeldus: laps ja lapsevanem(ad) omavad sissekirjutust Saue valda toetuse osa väljamaksmise aastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga.

 

Milline on toetuse suurus ja kuidas seda makstakse:

Toetuse suuruseks on:

-          320 eurot juhul, kui laps ja mõlemad vanemad on Saue valla elanikud (või on tegemist üksikvanemaga);

-          160 eurot kui Saue valla elanik on laps ja üks vanematest.

-          Mitmike sünni korral makstakse sünnitoetust iga lapse kohta.

 

Toetus makstakse välja kahes järgus:

1. osa : 50% toetusest makstakse välja pärast lapse sündi ja avalduse esitamist;

2. osa: ülejäänudosa toetusestmakstakse välja pärast 12 kuu möödumist alates esimese toetuse väljamaksmisest. 

NB! Teine osa toetust makstakse välja tingimusel, et selle väljamaksmise ajal on laps ja vanem(ad) endiselt Saue valla elanikud. Juhul, kui toetuse teise osa väljamaksmise ajaks ei ole üks lapse vanematest enam Saue valla elanik, siis makstakse toetuse teine osa välja suuruses, mis vastab ühele neljandikule toetusmäärast (st 80 eurot).

Kui toetuse teise osa väljamaksmise ajaks on ennast Saue valda sisse kirjutanud mõlemad lapse vanemad, siis ei muudeta väljamaksmisele kuuluva toetuse teise osa suurust (st toetuse osa suurus on endiselt 80 eurot).

Juhul, kui laps ja vanemad ei ole pärast 12 kuu möödumist (arvates toetuse 1.osa väljamaksmisest) enam Saue valla elanikud  siis toetuse 2. osa välja ei maksta.

 

Kuidas toetust taotleda:

 Üks lapsevanematest esitab taotluse hiljemalt 6 kuu jooksul pärast lapse sündi.
 

Sünnitoetuse taotlemise e-vorm

Sünnitoetuse taotlemise vorm (alla laetav)

Saue Vallavolikogu määrus

Digitaalselt allkirjastatud taotluse palume saata: info@sauevald.ee

Lisainfo:  6 627 300, maret.maripu@sauevald.ee

 

 

Koduse lapse toetus
 

Koduse lapse toetust makstakse Saue valla elanikele, kelle laps on saanud 1,5 (pooleteise) aastaseks ja ei ole ühegi koolieelse lasteasutuse nimekirjas.

 

Taotlemise eeldus: laps ja lapsevanem(ad) omavad sissekirjutust Saue valda ning laps ei ole kantud ühegi koolieelse lasteasutuse nimekirja.

Milline on toetuse suurus ja kuidas seda makstakse:

 

Toetuse suuruseks on :

-              128 eurot juhul, kui laps ja mõlemad vanemad on Saue valla elanikud (või on tegemist üksikvanemaga);

-              64 eurot juhul, kui Saue valla elanik on laps ja üks vanematest.

 

Taotluse saab esitada lapsevanem kelle laps on saanud vähemalt 1,5 aastaseks. Toetust hakatakse arvestama taotluse esitamisele järgneva täiskuu eest, eeldusel, et  laps on selleks  juba 1,5 aasta vanune. Toetus kantakse üle taotleja poolt taotluses näidatud arvelduskontole iga kalendrikuu 15. kuupäevaks eelmise kuu eest. Nt mai kuu eest arvestatud toetus makstakse välja hiljemalt 15. juuniks.

 

Toetust ei maksta juuli kuu eest.

 

Toetuse suurust muudetakse juhul, kui üks lapsevanem registreerib ennast elama teise omavalitsuse territooriumile või teine lapsevanem registreerib ennast Saue valla elanikuks. Sellisel juhul makstakse koduse lapse toetust muutunud summas alates sellest kalendrikuust, mil muutus toetuse suuruse aluseks olev asjaolu.

 

NB! Koduse lapse toetuse maksmine lõpetatakse, kui on langenud ära toetuse maksmise aluseks olevad asjaolud - toetuse saaja ja/või laps registreerivad ennast elama teise omavalitsusüksuse territooriumile või laps hakkab käima koolieelses lasteasutuses või üldhariduskoolis (viimasel juhul lõpetatakse toetuse maksmine 30.juunil).

 

Koduse lapse toetuse taotlemise vorm

Saue Vallavolikogu määrus

Digitaalselt allkirjastatud toetuse taotluse palume saata: info@sauevald.ee

Lisainfo: 662 7300, maret.maripu@sauevald.ee

 

 

Esmakordselt koolimineva lapse toetus

Esmakordselt koolimineva lapse toetust makstakse Saue valla elanikele, kelle laps läheb 1. septembril esimest korda kooli.

 

Taotlemise eeldus: laps ja lapsevanem(ad) omavad sissekirjutust Saue valda toetuse taotlemisele eelneva aasta 31. detsembri seisuga.

 

Milline on toetuse suurus ja kuidas seda makstakse:

Toetuse suurus:

-              160 eurot juhul, kui laps ja mõlemad vanemad on Saue valla elanikud (või on tegemist üksikvanemaga);

-               80 eurot juhul, kui Saue valla elanik on laps ja üks vanematest.

 

Taotluse esitab lapsevanem.

 NB! Taotlust saab esitada 1. augustist kuni 31. novembrini .

 

Esimesse klassi mineva lapse toetuse taotlus

Saue Vallavolikogu määrus  

Digitaalselt allkirjastatud toetuse taotluse palume saata: info@sauevald.ee

Lisainfo: 662 7300, maret.maripu@sauevald.ee

 

 

Koolilõuna hinnavahe kompenseerimine

Saue vald tagab tasuta koolilõuna põhiharidust omandavatele Saue valla lastele.

 

Taotlemise eeldus: Toetust on õigus saada isikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetele on Saue vald.

 

Kuidas taotleda:

1)    Laps õpib Saue valla (sh Laagri kool) või Sauel linna koolis:

Lapsevanem esitab vabas vormis taotluse koolile kus laps õpib.

2)    Laps õpib mõne teise omavalitsuse koolis (va Saue linn):

Lapsevanem esitab vabas vormis taotluse Saue vallale, märkides taotluses ära lapse nime, isikukoodi, kooli ja klassi.Digitaalselt allkirjastatud toetuse taotluse palume saata: info@sauevald.ee või posti teel aadressil: Saue Vallavalitsus, Veskitammi 4, Laagri, Harjumaa 76401.

 

NB! Taotlus tuleb esitadakaks korda aastas (kooliaasta alguses ja detsembri kuus).

 

Saue Vallavolikogu määrus

Lisainfo: lastekaitsespetsialist  Sirli Sõstar-Peerna 654 1144, sirli.sostar@sauevald.ee

 

 

 

Kooli- ja lasteaiatoidu toetus

Kooli- ja lasteaiatoidu toetust makstakse Saue valla vähekindlustatud perede lastele juhul, kui pere ühe kuu tulu pereliikme kohta jääb alla kohaliku toimetulekupiiri, milleks on 2016. aastal 390 eurot kuus (kolmekordne riiklikult kehtestatud toimetulekupiir).

 

Kooli- ja lasteaiatoidu toetust makstakse:

-              koolieelses lasteasutuses käiva lapse toiduraha maksumuse hüvitamiseks;

-              gümnaasiumis, kutseõppeasutuses õppiva või põhikooli pikapäevarühmas käiva lapse toiduraha maksumuse hüvitamiseks õppeperioodil.

 

Taotlemise eeldus: Toetust on õigus saada isikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel olnud Saue vald vähemalt 6 kuud enne toetuse taotlemist.

 

Kuidas taotleda:

Kooli- ja lasteaiatoidu toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem või eestkostja põhjendatud avalduse, lapsevanemate palgatõendid, lasteaia- või koolitõendi ja toitlustamise arve.

 

Taotluse esitamise aeg: kord aastas (kooli alguses)

Toetus määratakse lähtudes iga avalduse põhjendatusest pooleks õppeaastaks.

NB! Toetust ei saa taotleda tagasiulatuvalt.

Toetus kantakse vastava kooli toitlustusettevõtte poolt esitatud arvete alusel viimase arvelduskontole.

Juhul, lapsevanem tasub lapse toitlustuskulud ise siis makstakse toetus kuludokumentide alusel välja talle sularahas või kantakse üle tema arvelduskontole.

 

Koolilõuna ja lasteaiatoidu toetuse taotlemise vorm

Saue Vallavolikogu määrus

Digitaalselt allkirjastatud toetuse taotluse palume saata: info@sauevald.ee

Lisainfo: 662 7300, maret.maripu@sauevald.ee

 

Eralasteaia/-hoiu toetus

Eralasteaia/-hoiu toetust makstakse lastehoiule, mille nimekirjas on Saue valla registris olev 1,5-7 aastane laps, kes ei ole ühegi munitsipaallasteasutuse nimekirjas.

Loe edasi