Maamaksu määr

Saue vallas on  maamaksumäär kehtestatud diferentseeritult katastriüksuse sihtotstarvete liikide ja hinnatsoonide kaupa alljärgnevalt:

  • põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks on 0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas;
  • elamumaa, korruselamumaa ja õuemaa maamaksumääraks on 2,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas;
  • ärimaa maamaksumääraks on 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas;
  • punktides 1-3 nimetamata maa maamaksumääraks on 2,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

 

Maamaksust vabastus

Maamaksust vabastusele on õigus represseeritul ja represseerituga võrdsustatud isikul okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas.

 Maksuvabastuse saamiseks esitab taotleja Saue Vallavalitsusele kirjaliku avalduse, mis peab sisaldama järgmiseid andmeid:

  • taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja elukoht;
  • represseeritu tunnistuse number;
  • maksustatava katastriüksuse aadress ja pindala;
  • maakasutusõiguse ulatus.

Maksuvabastuse taotlus peab olema esitatud vallavalitsusele hiljemalt maksustamisaasta 15. jaanuariks. Maksuvabastuse taotlust ei ole vaja uuesti esitada, kui eelmises taotluses esitatud andmetes ei ole muudatusi.

 

Vallavolikogu määrusega Maamaksu määr ja maamaksu vabastuse andmine Saue vallas saab tutvuda siin .