Planeeringu koostamise lõpetamine

Teade detailplaneeringu algatamise otsuse kehtetuks tunnistamisest

Saue Vallavolikogu tunnistas oma 26.04.2018. a otsusega nr 39 kehtetuks Nissi Vallavolikogu 15.06.2017. a otsuse nr 29 " Mustu tootmisala laienduse detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" ning lõpetas sellega seoses Nissi valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise.

Detailplaneeringuga sooviti Saue valla Mustu ja Nurme külades asuvatel kinnistutel laiendada üldplaneeringuga antud piirkonda Mustu maardlal maavarade kasutamiseks ja kaevandamiseks reserveeritud tootmisala vähendades selleks üldplaneeringuga ette nähtud kompensatsioonialasid. Kaugemaks eesmärgiks on taotleda maaüksustel maavara kaevandamise luba ehituskruusa kaevandamiseks ning selle käigus korrastada varasema kaevandamisega rikutud alad.

Saue Vallavolikogu leidis, et põhjendatud on üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise lõpetamine, sest maavara kaevandamise loa taotlemiseks ega väljastamiseks ei ole vajalik kehtestatud detailplaneeringu olemasolu, üldplaneeringuga määratud juhtotstarbe muutmine Mustu ja Nurme külades ei ole ulatuslik ning kaevandusalade ning Riisipere aleviku vahele jääb piisavalt kompensatsioonialasid.

otsus

Teade detailplaneeringu algatamise otsuse kehtetuks tunnistamisest

Saue Vallavolikogu tunnistas oma 29.03.2018. a otsusega nr 32 kehtetuks Kernu Vallavolikogu 13.10.2017. a otsuse nr 40 "Koidu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" ning lõpetas sellega seoses Kernu valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamise. Detailplaneeringuga sooviti Kabila külas rohevõrgustikus asuvale Koidu kinnistule kavandada väike talukompleks ning selle algatamise ja koostamise peamiseks põhjuseks oli üldplaneeringuga sätestatud arvulise tingimuse, rohelisel võrgustikul kahe elamu väikseima lubatud vahekauguse, vähendamine. Lisaks otsustas Saue Vallavolikogu vähendada antud kinnistu osas Kernu valla üldplaneeringu seletuskirjas sätestatud arvulist tingimust ning kohustas Saue Vallavalitsusel määrata projekteerimistingimused ehitusprojektide koostamiseks.

otsus

Teade detailplaneeringu korralduse kehtetuks tunnistamisest

Saue Vallavalitsus tunnistas 21. märtsi 2018. aasta korraldusega nr 339 kehtetuks Saue Vallavalitsuse 29. novembri 2016. aasta korralduse nr 834 "Laagri alevik Käspre ja Limberi kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine". 
korraldus

 

Teade detailplaneeringu algatamise otsuse kehtetuks tunnistamisest

Saue Vallavolikogu tunnistas 25.01.2018. aasta otsusega nr 9 kehtetuks Kernu Vallavolikogu 15.09.2016. a otsuse nr 52 "Sassi, Tiigi, Kasemetsa ja Paisu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine", mis sisaldas Kernu valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Sisuliselt sooviti detailplaneeringu koostamise ja kehtestamisega saavutada hajaasustusalal tiheasustusala moodustamine, mis ei olnud toona ega ole ka praegu kooskõlas valla arengusuundadega. Otsus tunnistati kehtetuks taotleja avalduse alusel, millega planeeringu algatamise taotleja loobub selle koostamisest.
otsus