Puurkaevud

Puurkaevu/-augu rajamine

 

Puurkaevu ja puuraugu rajamise kord kehtib veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi puurkaevude ja -aukude kohta.

Peamised tegevused:

  • asukoha kooskõlastamine kohaliku omavalitsusega;
  • projekti koostamine, projekti kooskõlastamine kohaliku omavalitsuse ja Keskkonnaametiga, ehitusloa väljastamine;
  • puurkaevu/-augu rajamine ja andmete kandmine registritesse;
  • puurkaevu/-augu kasutusele võtmine (kasutusteatis või kasutusluba).

Puurkaevu rajamise juhis, taotluste vormid ja õigusaktid on leitavad Keskkonnaameti koduleheküljel: https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/pohjavesi  


Puurkaevu asukoha kooskõlastamine 
Enne puurkaevu rajamist tuleb puurkaevu asukoht kooskõlastada kohaliku omavalitsusega. Selleks tuleb esitada puurkaevu asukoha kooskõlastamise taotlus. Taotluse vorm lehekülje lõpus Lisa 1: https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001  

Puurkaevu rajamine
Puurkaev või -auk tuleb rajada puurkaevu või -augu ehitusprojekti alusel, mis tuleb tellida puurkaevude projekteerimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavalt isikult. Teavet hüdrogeoloogiliste tööde tegevuslubade omanike kohta leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt http://www.envir.ee/et/hudrogeoloogiliste-toode-litsentsikomisjon-ja-litsentsiomanike-nimekiri

Puurkaevu/-augu ehitusprojekti ja rajamise taotluse koos nõutavate lisadega saab esitada digitaalselt Ehitisregistri kaudu www.ehr.ee .

Puurkaevu- ja puuraugu ehitusloa taotluse läbivaatamisele rakendub riigilõiv vastavalt „Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse" § 331'2 „Rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine". Rohkem infot: http://sauevald.ee/riigiloiv

Kasutusele võtmine
Puurkaev/-auk tuleb pärast rajamist võtta ka kasutusele ehk tuleb taotleda kas kasutusteatist või kasutusluba.