Puurkaevu rajamine

1) puurkaevu tellija esitab Saue Vallavalitsusele (edaspidi: vallavalitsusele) puurkaevu asukoha kooskõlastamise taotluse. Vallavalitsus, arvestades üld- ja detailplaneeringut, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava ning vee-ettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondi, kas kooskõlastab asukoha või mitte 10 tööpäeva jooksul.


2) hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi omav isik puurkaevude projekteerimise alal koostab puurkaevu projekti. Teavet kehtivate litsentside kohta leiab Keskkonnaministeeriumi veebilehelt.

3) puurkaevu tellija (omanik) taotleb vallavalitsuselt kas kirjalikku nõusolekut (juhul, kui projektikohane tootlikkus on alla 10 m3/ööpäevas ühe kinnisasja või kuni 50 inimese veevajaduse rahuldamiseks) või ehitusloa (juhul, kui projektikohane tootlikkus on üle 10 m3/ööpäevas mitme kinnisasja või enam kui 50 inimese veevajaduse rahuldamiseks).

4) Vallavalitsus edastab puurkaevu tellija koostatud puurkaevu rajamise taotluse, puurkaevu asukoha kooskõlastuse, puurkaevu projekti ja sanitaarkaitseala projekti (kui selle koostamine on õigusaktide kohaselt nõutav) Keskkonnaametile, kes kooskõlastab taotluse või mitte 10 tööpäeva jooksul alates taotluse kättesaamisest.

5) sõltuvalt Keskkonnaameti kooskõlastamisest/ keeldumisest, vallavalitsus kas väljastab või mitte ehitusloa või kirjaliku nõusoleku, mis kehtib 2 aastat.

6) hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi omav isik puurkaevude rajamise alal rajab puurkaevu pidades puurimistööde ajal puurimispäevikut ning korraldab veeproovide võtmise atesteeritud veeproovivõtja poolt. Teavet kehtivate litsentside kohta leiabKeskkonnaministeeriumi veebilehelt.

7) puurkaevu rajanud isik korraldab puurimispäeviku andmete alusel puurkaevu keskkonnaregistrisse kandmise vormitäitmise ja esitab selle Keskkonnaametile 10 tööpäeva jooksul puurkaevu rajamise lõpetamisest alates.

8) Keskkonnaamet korraldab andmete esitamise keskkonnaregistrisse, kus puurkaevule tekib katastrinumber.

9) puurkaevu tellija esitab puurkaevu kasutusloa taotluse vallavalitsusele lisades juurde keskkonnaregistri väljavõtte puurkaevu kohta. Ühisveevärgi puurkaevu kohta on vajalik ka Terviseameti nõusolek.