Raieloa taotlus

Raieloa taotlemise toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Üksikute puude raieks Saue valla tiheasumialadelt tuleb taotleda raieluba. Raieluba tuleb taotleda puu (ka põõsa) raieks, mille rinnasdiameeter on üle 8 cm, kuivanud või ohtlikuks muutunud puule ning ehitusalusele puule. Viljapuude raieks ja kuivanud okste või vesivõsude kõrvaldamiseks raieluba taotlema ei pea.

Raieluba võib taotleda puu kasvukoha maa omanik või seaduslik valdaja omaniku lihtkirjaliku volituse alusel. Riigimaal esitab taotluse riigimaa valitseja.


Raieloa saamiseks esitatakse vallavalitsusele põhjendatud vormikohane kirjalik või digitaalselt allkirjastatud elektrooniline avaldus, millele lisatakse krundiplaan, millel on näidatud raiutavad puud. Raieloa taotlusele lisatakse vajadusel lisadokumendid, kui see on nõutud Saue valla raieloa andmise korra § 3 lõike 3 kohaselt.

Saue Vallavalitsus väljastab raielubasid üksikute puude raieks üksnes üldplaneeringu järgsetel tiheasustusaladel. Kasvava metsa raieks metsaseaduse tähenduses kohaldatakse metsaseaduse sätteid ja raieloa väljastajaks sel juhul on Keskkonnaamet.

Eritingimus: Tuuleheite ja tormimurru korral ning kohest likvideerimist nõudvale (avariiohtlikule) puule raieluba ei vormistata. Maaomanik või valdaja teatab esimesel võimalusel vallavalitsusele maha kukkunud või ohtlike puude arvu, liigid, diameetrid, täpse asukoha ja võimalusel saadab foto. Vallavalitsus fikseerib nimetatud puu likvideerimise, vajadusel kontrollides sündmuspaigal olukorra vastavust kirjeldatule.

Kestvus:

Raieluba väljastatakse või raieloa taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse 30 kalendripäeva jooksul raieloa taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi registreerimisest.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Katrina Utsar
keskkonnaspetsialist
katrina.utsar@sauevald.ee
tel. 6 541 152Taotlemine elektrooniliseltTaotlemise e-vorm:

 <- vajuta siia
 
Vajalikud sammud:

 

Sisenege Saue valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart, PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm.

Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saue vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Saue valla vallamajast.  Vastuvõtuajad: E. 9.00-12:00, K. 14.00-18.00.

Vajaminevad
dokumendid:

Täidetakse juhul, kui pole võimalik digitaalselt allkirjastada.