Ravimitoetus

13.06.17

Pensionäride ja puuetega laste toetuse taotlemise toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Pensionäride ja puuetega laste toetust makstakse:

 • 22.05.2017 14:59
  Veaparandus - parandatud ilme ebatäpsus pealkirjas. Pealkiri "Ravimitoetus" asendatud pealkirjaga "Pensionäride ja puudega laste toetus" Riigi Teataja seaduse § 10 lg 4 alusel

   (1) Pensionäride ja puudega laste toetust makstakse eesmärgiga kompenseerida ravimite kulu järgmistele isikutele:
   1) riiklikku pensioni (v.a toitjakaotuspensioni) saavale isikule tingimusel, et isik on Saue valla elanik ja ei ole teeninud toetuse taotlemise aastal sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu;
   2) puudega lapse vanemale tingimusel, et lapsevanem ja laps on Saue valla elanikud.

   (2) Pensionäride ja puudega laste toetuse taotlemiseks esitab taotleja vormikohase avalduse.

   (3) Toetust on õigus taotleda üks kord kalendriaastas.

   (4) Pensionäride ja puudega laste toetust makstakse üks kord kalendriaastas volikogu poolt kehtestatud piirsumma ulatuses. Käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud tingimustele vastavatele raske ja sügava puudega isikutele makstakse pensionäride ja puudega laste toetust kahekordse piirsumma ulatuses. 

Taotlemine:

 • taotleja esitab vormikohase avalduse, millele on lisatud kuludokumendid;

 • toetust on õigus taotleda üks kord kalendriaastas kuni 7. detsembrini jooksval aastal nende kulude hüvitamiseks, mis on tehtud perioodil taotluse esitamise aastale eelneva kalendriaasta detsembrikuust kuni jooksva aasta 30. novembrini, kes ei ole teeninud toetuse tatolemise aalstal sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu;

Kestvus:

 • toetust makstakse üks kord kalendriaastas vallavolikogu poolt kehtestatud ravimitoetuse piirsumma ulatuses, kuid mitte rohkem kui on tegelikud kulud esitatud kuludokumentide põhjal;

 • raske ja sügava puudega isikutele makstakse toetust kahekordse piirsumma ulatuses.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Laine Elmik
hoolekandespetsialist
Laine.Elmik@sauevald.ee
tel. 6 541 145


Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Saue valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saue vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Saue valla vallamajast.  Vastuvõtuajad:  E. 9.00-12:00, 14:00-16:00 K. 9:00-12:00, 14.00-18.00.

Vajaminevad dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument

Viide:

 

Toimetaja: ŽAN KOTENJEV