Sünnitoetus

Sünnitoetust on õigus taotleda kuni kuus kuud pärast lapse sündi.
 
Sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul ühele lapse vanematest, kui täidetud on järgmised tingimused:
  • laps registreeritakse sündimisel Saue valla elanikuks;
  • mõlemad lapse vanemad on Saue valla elanikud lapse sünni hetkel ja toetuse taotlemisel;
  • mõlemad lapse vanemad on toetuse väljamaksmise hetkel Saue valla elanikud olnud vähemalt toetuse väljamaksmise aastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga.
 
Kui Saue valla elanik on ainult üks lapse vanematest, siis makstakse sünnitoetust pool toetusmäärast (160 eurot). Sünnitoetuse täismäär on 320 eurot.
 
Üksikvanemal, kes vastab toetuse saamise tingimustele, on õigus saada sünnitoetust kogu toetusmäära ulatuses.
 
Mitmike sünni korral makstakse sünnitoetust iga lapse kohta.
 
Sünnitoetus makstakse välja kahes osas: pool (160 eurot) pärast lapse sündi ja teine pool (160 eurot) aasta möödumisel toetuse esimese osa väljamaksmisest. Toetuse teise osa väljamakmiseks uut avaldust esitama ei pea.
 
Teine poolt toetusest makstakse välja tingimusel, et selle väljamaksmise ajal on laps ja vanemad endiselt Saue valla elanikud.
 
Kui toetuse teise osa väljamaksmise ajaks ei ole üks lapse vanematest enam Saue valla elanik, siis makstakse toetuse teine osa välja suuruses, mis vastab ühele neljandikule toetusmäärast (80 eurot). Kui toetuse teise osa väljamaksmise ajaks on ennast Saue valda sisse kirjutanud mõlemad lapse vanemad, siis ei muudeta väljamaksmisele kuuluva toetuse teise osa suurust.