Taastusravi- ja rehabilitatsioonitoetus

13.06.17

Abivahendite, meditsiiniseadmete, rehabilitatsiooniteenuse, õendusabi ja taastusravi omaosaluse toetus
 

Kirjeldus:

Toetust makstakse:

 • (1) Abivahendite, meditsiiniseadmete, rehabilitatsiooniteenuse, õendusabi ja taastusravi omaosaluse toetust saavad taotleda järgmised isikud:
  1) riiklikku pensioni saavad Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud puuet omavad Saue valla elanikud või vanaduspensioni saavad isiklikku abivahendi kaarti omavad Saue valla elanikud, kes ei teeni sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu;
  2) puudega lapse vanemad puudega lapsele tingimusel, et lapsevanem ja laps on Saue valla elanikud.

  (2) Toetust makstakse arsti otsusega määratud abivahendite ja meditsiiniseadmete soodusmääraga ostmisel või rentimisel omaosaluse katmiseks. Toetust makstakse abivahendite eest, mis kuuluvad sotsiaalhoolekandeseaduse § 48 alusel valdkonna eest vastutava ministri poolt kinnitatud abivahendite loetelusse. Toetust makstakse meditsiiniseadmete eest, mis kuuluvad ravikindlustuse seaduse § 48 alusel valdkonna eest vastutava ministri poolt kinnitatud meditsiiniseadmete loetelusse.

  (3) Toetust makstakse puude raskusastet omavale isikule rehabilitatsiooniplaani kohase rehabilitatsiooniteenuse, õendusabi ja taastusravi omaosaluse kompenseerimiseks, kuid mitte rohkem kui 50% omaosaluse maksumusest. Toetust makstakse rehabilitatsiooniteenuste eest, mis kuuluvad sotsiaalhoolekande seaduse § 57 alusel valdkonna eest vastutava ministri poolt kinnitatud rehabilitatsiooniteenuste loetelusse. Toetust makstakse õendus- ja taastusravi teenuste eest, mis kuuluvad ravikindlustuse seaduse § 30 alusel kehtestatud Haigekassa tervishoiuteenuste loetelusse.

  (4) Toetust makstakse taotleja poolt esitatud vormikohase avalduse alusel, millele on lisatud Sotsiaalkindlustusameti poolne puude, selle raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus, arsti otsus või rehabilitatsiooniplaan ja kuludokumendid.

  (5) Toetuse taotluse avaldusi võetakse vastu kuni 7. detsembrini jooksval aastal nende kulude hüvitamiseks, mis on tehtud perioodil taotluse esitamise aastale eelneva kalendriaasta detsembrikuust kuni jooksva aasta 30. novembrini.

  (6) Abivahendite, meditsiiniseadmete, rehabilitatsiooniteenuse ja taastusravi omaosaluse toetust makstakse vallavolikogu poolt kehtestatud piirsumma ulatuses, kuid mitte rohkem kui on tegelikud kulud esitatud kuludokumentide põhjal.

Taotlemine:

 • taotleja esitab vormikohase avalduse, millele on lisatud kuludokumendid või abivahendi rentimist tõendavad dokumendid, SKA poolne puude tuvastamise otsus, arsti ettekirjutus või rehabilitatsiooniplaan;

 • toetust on õigus taotleda üks kord kalendriaastas kuni 7. detsembrini jooksval aastal nende kulude hüvitamiseks, mis on tehtud perioodil taotluse esitamise aastale eelneva kalendriaasta detsembrikuust kuni jooksva aasta 30. novembrini, kes ei ole teeninud toetuse taotlemise aastal sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu;

Kestvus:

 • toetust makstakse puude raskusastet omavale isikule rehabilitatsiooniplaani kohase taastusravi kompenseerimiseks, kuid mitte rohkem kui 50% omaosaluse maksumusest;

 • toetust makstakse vallavolikogu poolt kehtestatud taastusravi- ja rehabilitatsioonitoetuse piirsumma ulatuses, kuid mitte rohkem kui on tegelikud kulud esitatud kuludokumentide põhjal.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Laine Elmik
hoolekandespetsialist
Laine.Elmik@sauevald.ee
tel. 6 541 145


Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Saue valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saue vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Saue valla vallamajast.  Vastuvõtuajad:  E. 9.00-12:00, 14:00-16:00 K. 9:00-12:00, 14.00-18.00.

Vajaminevad dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument

Viide:

 

Toimetaja: ŽAN KOTENJEV