Taastusravi- ja rehabilitatsioonitoetus

9.02.17

Taastusravi- ja rehabilitatsioonitoetuse taotlemise toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Toetust makstakse:

  • abi-, hooldus- ja rehabilitatsioonivahendite ostmiseks ning taastusravi eest tasumiseks;

  • riiklikku pensioni saavale Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud puuet omavale Saue valla elanikule või vanaduspensioni saavale isiklikku abivahendi kaarti omavale Saue valla elanikule, kes ei teeni sotsiaalmaksuga maksustavat tulu;

  • puudega lapse vanemale tingimusel, et lapsevanem ja laps on Saue valla elanikud.

Taotlemine:

  • taotleja esitab vormikohase avalduse, millele on lisatud kuludokumendid või abivahendi rentimist tõendavad dokumendid, SKA poolne puude tuvastamise otsus, arsti ettekirjutus või rehabilitatsiooniplaan;

  • toetust on õigus taotleda üks kord kalendriaastas kuni 7. detsembrini jooksval aastal nende kulude hüvitamiseks, mis on tehtud perioodil taotluse esitamise aastale eelneva kalendriaasta detsembrikuust kuni jooksva aasta 30. novembrini;

Kestvus:

  • toetust makstakse puude raskusastet omavale isikule rehabilitatsiooniplaani kohase taastusravi kompenseerimiseks, kuid mitte rohkem kui 50% omaosaluse maksumusest;

  • toetust makstakse vallavolikogu poolt kehtestatud taastusravi- ja rehabilitatsioonitoetuse piirsumma ulatuses, kuid mitte rohkem kui on tegelikud kulud esitatud kuludokumentide põhjal.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Laine Elmik
hoolekandespetsialist
Laine.Elmik@sauevald.ee
tel. 6 541 145


Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Saue valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saue vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Saue valla vallamajast.  Vastuvõtuajad:  E. 9.00-12:00, 14:00-16:00 K. 9:00-12:00, 14.00-18.00.

Vajaminevad dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument

Viide:

 

Toimetaja: ŽAN KOTENJEV