Täiskasvanutele suunatud toetused

RAVIMITOETUS

Ravimitoetust makstakse:

· riiklikku pensioni (va toitjakaotuspensioni) saavale isikule retseptiravimite kompenseerimiseks tingimusel, et isik on Saue valla elanik ega teeni sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu;

· lapsevanemale puudega lapse retseptiravimite kompenseerimiseks tingimusel, et lapsevanem ja laps on Saue valla elanikud;

Taotlemine:

· taotleja esitab vormikohase avalduse, millele on lisatud kuludokumendid;

· toetust on õigus taotleda üks kord kalendriaastas kuni 7. detsembrini jooksval aastal nende kulude hüvitamiseks, mis on tehtud perioodil taotluse esitamise aastale eelneva kalendriaasta detsembrikuust kuni jooksva aasta 30. novembrini;

Maksmine:

· toetust makstakse üks kord kalendriaastas vallavolikogu poolt kehtestatud ravimitoetuse piirsumma ulatuses, kuid mitte rohkem kui on tegelikud kulud esitatud kuludokumentide põhjal;

· raske ja sügava puudega isikutele makstakse toetust kahekordse piirsumma ulatuses.

Ravimitoetuse  taotlemise vorm (UUS e-vorm!)

Saue Vallavolikogu määrus

Digitaalselt allkirjastatud taotluse palume saata: info@sauevald.ee

Lisainfo: 6541145, laine.elmik@sauevald.ee

 

TAASTUSRAVI- JA REHABILITATSIOONITOETUS

Toetust makstakse:

· abi-, hooldus- ja rehabilitatsioonivahendite ostmiseks ning taastusravi eest tasumiseks;

· riiklikku pensioni saavale Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud puuet omavale Saue valla elanikule või vanaduspensioni saavale isiklikku abivahendi kaarti omavale Saue valla elanikule, kes ei teeni sotsiaalmaksuga maksustavat tulu;

· puudega lapse vanemale tingimusel, et lapsevanem ja laps on Saue valla elanikud.

Taotlemine:

· taotleja esitab vormikohase avalduse, millele on lisatud kuludokumendid või abivahendi rentimist tõendavad dokumendid, SKA poolne puude tuvastamise otsus, arsti ettekirjutus või rehabilitatsiooniplaan;

· toetust on õigus taotleda üks kord kalendriaastas kuni 7. detsembrini jooksval aastal nende kulude hüvitamiseks, mis on tehtud perioodil taotluse esitamise aastale eelneva kalendriaasta detsembrikuust kuni jooksva aasta 30. novembrini;

Maksmine:

· toetust makstakse puude raskusastet omavale isikule rehabilitatsiooniplaani kohase taastusravi kompenseerimiseks, kuid mitte rohkem kui 50% omaosaluse maksumusest;

· toetust makstakse vallavolikogu poolt kehtestatud taastusravi- ja rehabilitatsioonitoetuse piirsumma ulatuses, kuid mitte rohkem kui on tegelikud kulud esitatud kuludokumentide põhjal.

Taastusravi- ja rehabilitatsioonitoetuse  taotlemise vorm (UUS e-vorm!)

Saue Vallavolikogu määrus

Digitaalselt allkirjastatud taotluse palume saata: info@sauevald.ee

Lisainfo: 6541145, laine.elmik@sauevald.ee

 

VIIPEKEELE TÕLKETEENUSE TOETUS

Toetust makstakse:

· viipekeele tõlketeenuse eest tasumiseks;

· Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud puuet omavale isikule, kes on Saue valla elanik;

· puudega lapse vanemale tingimusel, et vanem ja laps on Saue valla elanikud.

Toetuse taotlemine:

· taotleja esitab vormikohase avalduse, millele on lisatud kuludokumendid, Sotsiaalkindlustusameti poolne puude tuvastamise otsus;

· toetust on õigus taotleda kuni 7. detsembrini jooksval aastal nende kulude hüvitamiseks, mis on tehtud perioodil taotluse esitamise aastale eelneva kalendriaasta detsembrikuust kuni jooksva aasta 30. novembrini.

Toetuse maksmine:

· toetust makstakse vallavolikogu poolt kehtestatud viipekeele tõlketeenuse toetuse piirsumma ulatuses, kuid mitte rohkem kui on tegelikud kulud esitatud kuludokumentide põhjal.

Viipekeele tõlketeenuse toetuse  taotlemise vorm (UUS e-vorm!)

Saue Vallavolikogu määrus

Digitaalselt allkirjastatud taotluse palume saata: info@sauevald.ee

Lisainfo: 6541145, laine.elmik@sauevald.ee

 

INVATRANSPORDI TOETUS

Toetust makstakse:

· raviasutusse sõitmiseks kasutatud invatranspordi teenuste eest tasumiseks;

· Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud puuet omavale isikule, kes on Saue valla elanik;

· Puudega lapse vanemale tingimusel, et vanem ja laps on Saue valla elanikud.

Taotlemine:

· taotleja esitab vormikohase avalduse, millele on lisatud Sotsiaalkindlustusameti poolne puude tuvastamise otsus, raviasutus(t)es viibimist tõendavad dokumendid ja kuludokumendid;

· toetust on õigus taotleda kuni 7. detsembrini jooksval aastal nende kulude hüvitamiseks, mis on tehtud perioodil taotluse esitamise aastale eelneva kalendriaasta detsembrikuust kuni jooksva aasta 30. novembrini.

Maksmine:

· isikliku transpordi kasutamisel hüvitatakse läbitud kilomeetrid volikogu poolt kehtestatud koefitsiendi alusel;

· toetust makstakse vallavolikogu poolt kehtestatud invatranspordi toetuse piirsumma ulatuses, kuid mitte rohkem kui on tegelikud kulud esitatud kuludokumentide põhjal.

Invatranspordi toetuse  taotlemise vorm (UUS e-vorm!)

Saue Vallavolikogu määrus

Digitaalselt allkirjastatud taotluse palume saata: info@sauevald.ee

Lisainfo: 6541145, laine.elmik@sauevald.ee

 

ÜHEKORDNE TOETUS

Toetuse maksmine

· toetust makstakse raskesse majanduslikku olukorda sattunud Saue valla elanikule:
 1) õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra (pereliikme haigus või invaliidistumine, loodusõnnetus, tulekahju, vargus või muu ettenägematu asjaolu) tagajärgede likvideerimisega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks;
 2) muude erakorraliste põhjendatud kulutuste hüvitamiseks;

· ühekordse toetuse maksmise ja suuruse otsustab Saue Vallavalitsus oma korraldusega sotsiaaltöötaja ettepanekul pärast taotleja olukorra kontrollimist.

Ühekordse toetuse taotlemise e-vorm (UUS e-vorm!)

Saue Vallavolikogu määrus

Digitaalselt allkirjastatud taotluse palume saata: info@sauevald.ee

Lisainfo: 6541136, mare.jallai@sauevald.ee