Üldplaneering

Saue valla üldplaneering

 

Saue Vallavolikogu kehtestas oma 29. novembri 2012 otsusega nr 89 Saue valla üldplaneeringu. Otsuse jõustumisega muutus kehtetuks senine, 2005 a. kehtestatud Saue valla üldplaneering. Uus üldplaneering ei muuda varasema üldplaneeringu põhilahendust planeeringu kaardi osas, vaid tema peamiseks eesmärgiks oli täpsemalt ja selgemalt kajastada planeeringu seletuskirjas sisalduvaid maakasutus- ja ehitustingimusi.
 

ÜLDPLANEERING:

üldplaneeringu seletuskiri

üldplaneeringu kaart ZIP-fail
Ü
ldplaneering brauserivaates

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

kultuurimälestiste ja pärandkultuuriobjektide nimekiri 

MENETLUSDOKUMENDID:

Üldplaneeringu algatamise otsus ja seletuskiri

Üldplaneeringu lähteseisukohad  koos seletuskirjaga

Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse ning keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek toimus ajavahemikul 13.-26.09.2010 ja avalikud arutelud 27.-29.09.2010 Ääsmäe Põhikoolis, Vanamõisa Seltsimajas ning Veskitammi Kultuurikeskuses.

Üldplaneeringu eskiisi ja KSH programmi tutvustavate avalike arutelude protokollid:
27.09.2010 protokoll ja osalejate nimekiri
28.09.2010 protokoll ja osalejate nimekiri
29.09.2010 protokoll ja osalejate nimekiri

KSH programmi heakskiitmise otsus Keskkonnaameti poolt

Kooskõlastuste koondtabel 

Kooskõlastused (5 MB zip fail)

Üldplaneeringu vastuvõtmise otsus

Üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 18.04-15.05.2012 ning avalikud arutelud 21.05.2012 Ääsmäe Põhikoolis, 22.05.2012 Vanamõisa Seltsimajas ja 24.05.2012 Saue valla Kultuurikeskuses.

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalike arutelude protokollid:
21.05.2012 protokoll ja osalejate nimekiri
22.05.2012 protokoll ja osalejate nimekiri
24.05.2012 protokoll ja osalejate nimekiri

Avalikustamisel laekunud ettepanekute ja vastuväidete koondtabel

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande heakskiitmise otsus

Harju maavanema heakskiit üldplaneeringu kehtestamisele
 

Üldplaneeringu kehtestamise otsus
 

Kehtestatud Saue valla üldplaneeringute ülevaatamine (Saue Vallavolikogu 30.01.2014 otsus nr 12) 

Saue linna üldplaneering

Saue linna üldplaneeringu kehtestamine

Saue linna üldplaneering. Seletuskiri

Saue linna üldplaneering. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Saue linna üldplaneering. Maakasutusplaan

Saue linna üldplaneering. Tehnilise infrastruktuuri teemakaart

Kernu valla üldplaneering

Kernu valla ruumilise arengu põhimõtted on määratletud aastast 2006 kehtivas üldplaneeringus:

Nissi valla üldplaneering

(kehtiv alates 01.07.2014)