« Tagasi

Algavad Alliku ja Tuula veemajandusprojektid

Keskkonnainvesteeringute Keskusest tuli valda pea 318 tuhande  euro suurune toetusraha Alliku ja Tuula veemajandusprojektide rahastamiseks.

Kui Tuula küla puhul on projektipiirkond lugejale arusaadav, siis Alliku küla puhul toimuvad tööd Alliku külakeskuses, Vanamõisa külje all.

Tuula külas on käesoleva aasta mais AS-i Kovek töömeeste poolt paigaldatud rauafilter ning teostatud elementaarsed remonditööd puurkaevpumplas. Külas on jätkuvalt probleemiks amortiseerunud veetorustikust tingitud lekked, avariid ja roostesade vees. Alliku külas on veevärk rajatud osaliselt, torustikud on samuti amortiseerunud ning puudub kanalisatsioon. Liitumine mõlemas külas projekti skeemi piires on ilma liitumistasuta (liituja peab katma ise kulud oma kinnistu ühendamiseks liitumispunktides).

Alliku projekt

Projekti eesmärk on tagada Alliku külakeskuse piirkonnas kvaliteetne ja roostesademest vaba joogivesi ja luua kinnistutele liitumise võimalus kanalisatsiooniga. Projekti kavandatav maksumus on ca 400 tuhat eurot. Veevarustus lahendatakse Vanamõisa veetöötlusjaama baasil ja reovesi suunatakse Vanamõisa kanalisatsiooni, kus see pumbatakse Saue linna (puhastamine toimub lõpuks Paljassaare reoveepuhastis).

Projekti sisu:

-rajatakse või rekonstrueeritakse ca 2,6 km veetorustikku ja ca 1,7 km kanalisatsioonitorustikku

-rajatakse 2 reoveepumplat

-projektiväliselt lahendatakse tuletõrje veehoidlate küsimus

-arvatav valmimistähtaeg suvi 2018

Tuula projekt

Projekti eesmärk on tagada Tuula külakeskuses kvaliteetne ja roostesademest vaba joogivesi. Kanalisatsiooni ei rajata. Selleks rekonstrueeritakse olemasolevad veetorustikud ja kohas, kus torustik asub ebasobivas kohas, muutub ka selle asukoht. Külas ootame kindlasti liituma neid majapidamisi, kes omal ajal on ennast veetrassist lahti ühendanud.

Projekti sisu:

-rajatakse või rekonstrueeritakse ca 0,7 km veetorustikku

-projektiväliselt lahendatakse tuletõrje veehoidla küsimus

-maksumus ca 60 tuhat eurot, arvatav valmimistähtaeg detsember 2017

Juuli alguses viiakse läbi mõlemas külas selleteemalised külakoosolekud, kus selgitatakse tööde ulatust ja sisu. Koosolekul palume endast kindlasti märku anda neil, kelle maakorraldus või ehitusplaanid on võrreldes jaanuariga (siis algas taotlemine) muutunud. Liituvate kinnistute omanike poole on projekti ettevalmistamise ajal juba pöördutud liitumise nõusolekute saamiseks ning inimesed on üldiselt kursis, mis ees ootab. Järgmisena pöördub kinnistuomanike poole projekteerija liitumispunktide ja ümberühenduste asukoha kooskõlastamiseks – palume jälgida, et kooskõlastatud liitumispunkt asuks ka füüsiliselt teile sobivas kohas ning palume kooskõlastamisel teha igakülgset koostööd. Projekteerimistööd algavad suve lõpus.