« Tagasi

Kooliga seotud toetuste võimalused

September on kohe-kohe käes ja sellega koos uue kooliaasta algus ‒ sobilik aeg meelde tuletada koolilastele mõeldud toetused.

Ranitsatoetus

Saue vald maksab kõigile esimest korda kooli minevate laste vanema(te)le, kes koos lapsega olid eelmise aasta 31. detsembri seisuga Saue valla elanikud, koolimineva lapse toetust.

Kui laps ja mõlemad vanemad olid eelmise aasta lõpu seisuga Saue valla elanikud, on summa 160 eurot, kui laps ja üks vanem, siis 80 eurot. Taotlust saab lapsevanem esitada 1. augustist 30. novembrini. Vastav avalduse vorm on leitav nii Saue valla kodulehelt rubriigi „Sotsiaal ja tervishoid" alt , kui ka saadav paberile trükituna sotsiaalosakonnas.

Avalduse esitamiseks ei pea isiklikult vallamajja tulema, digiallkirjastatud avalduse võib saata aadressile info@sauevald.ee.

Täiendavat infot saab lastekaitse- ja hoolekandespetsialist Maret Maripult telefonil 662 7300 või e-posti teel aadressilt maret.maripu@sauevald.ee.
 

Kooli- ja lasteaiatoidu toetus

Kooli- ja lasteaiatoidu toetust makstakse Saue valla vähekindlustatud perede lastele juhul, kui pere ühe kuu tulu pereliikme kohta jääb alla kolmekordse riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri (390 eurot). Riiklik toimetulekupiir 2017. aastal on 130 eurot kuus. Toetust on õigus saada isikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel olnud Saue vallas vähemalt 6 kuud enne toetuse taotlemist.

Toidutoetust makstakse vähekindlustatud pere lapsele või lapsele, kellel on Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud keskmine, raske või sügav puue ning eriarsti otsuses märgitud haigusest tulenevad täiendavad kulud toidule:

 - koolieelses lasteasutuses käiva lapse toiduraha maksumuse hüvitamiseks;

- gümnaasiumis, kutseõppeasutuses õppiva või põhikooli pikapäevarühmas käiva lapse toiduraha maksumuse hüvitamiseks õppeperioodil.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada vallavalitsusele avaldus üks kord aastas, lisades lapsevanemate palgatõendid, lasteaia- või koolitõendi ja toitlustamise arve. Toetust ei saa taotleda tagasiulatuvalt. Juhul kui toetust taotletakse puudega lapsele, esitab toetuse taotleja vallavalitsusele vormikohase avalduse, millele on lisatud Sotsiaalkindlustusameti-poolne puude, selle raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus ning rehabilitatsiooniplaan. Vastav blankett on leitav nii Saue valla kodulehelt rubriigi „Sotsiaal ja tervishoid" alt , kui ka saadav paberile trükituna sotsiaalosakonnas.

Täiendavat infot saab lastekaitse- ja hoolekandespetsialist Maret Maripult telefonil 662 7300 või e-posti teel aadressilt maret.maripu@sauevald.ee.

 

Koolilõuna hinnavahe kompenseerimine

Toetuse eesmärk on tagada tasuta koolilõuna põhiharidust omandavatele Saue valla lastele. Toetuse taotlemiseks tuleb esitada vallavalitsusele vabas vormis avaldus.

Täiendavat infot saab lastekaitse- ja hoolekandespetsialist Maret Maripult telefonil 662 7300 või e-posti teel aadressilt maret.maripu@sauevald.ee
 

Tasuta koolitransport

Saue valla õpilastel, kelle vähemalt ühe vanema elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vald, on tasuta sõidu õigus kooli ning koolist koju bussiliinidel, reisirongiliinidel või õpilasveoliinidel.

Soodustus kehtib lastele, kes õpivad üldhariduskooli päevases õppevormis või omandavad põhihariduse baasil kutsekeskharidust. Nii Tallinna linnatranspordis, Harju maakonnaliinide bussides kui ka reisirongis sõidusoodustuse saamiseks peab lapsel olema isikustatud kontaktivaba kaart, milleks võib olla e-õpilaspilet või ühistranspordikaart.

Juhul kui kool ei kasuta e-õpilaspiletit, peab vanem ise soetama ühistranspordikaardi ning selle lapse nimele isikustama. Tallinna linnatranspordis ja õpilasveoliinidel sõitmise õigus antakse kõigile Saue valla õpilastele. Kui õpilane kasutab kooli või koolist koju sõiduks maakonna bussiliine või reisirongiliine, siis peab lapsevanem esitama Saue vallavalitsusele avalduse, mille alusel sotsiaalosakond esitab tellimuse Harjumaa Ühistranspordikeskusele või Elronile.

Sõidusoodustuse taotlemiseks tuleb esitada lapsevanemal avaldus 1. septembriks ja 1. jaanuariks. Kui õpilane on asunud õppeasutuses õppima avalduse esitamise või sellele eelneval kuul, esitab lapsevanem koos avaldusega ka koolitõendi. Põhjuseks on asjaolu, et Eesti Hariduse Infosüsteemi kantakse õpilase info ühe kuu jooksul ning seetõttu pole vallavalitsuse töötajatel võimalik infot registrist kontrollida. Kui ülalmainitud transpordiliigid ei sobi, on võimalik taotleda sõidupiletite kompenseerimist teiste Saue valda läbivate bussiliinide osas. Kaugliinidel ja muudel liinidel õpilase tehtud sõitude kompenseerimiseks esitab lapsevanem vormikohase avalduse ja kuludokumentide aruande hiljemalt igale kvartalile järgneva kuu viimaseks päevaks.

Avalduse võib esitada elektrooniliselt. Vastav vorm on leitav nii Saue valla kodulehelt rubriigi „Sotsiaal ja tervishoid" alt , kui ka saadav paberile trükituna sotsiaalosakonnas. Vallavalitsusel on õigus 6 kuu jooksul kontrollida kuludokumentide reaalset olemasolu ja vastavust aruandele.

Täiendavat infot saab lastekaitsespetsialist Sirli Sõstar-Peernalt telefonil 654 1144 või e-posti teel aadressilt sirli.sostar@sauevald.ee.

 

Sõidukompensatsioon puuetega lastele

Sügava või raske puudega Saue valla õpilasele, kelle puue ei võimalda kasutada ühistranspordi- või õpilasveoliine, kompenseeritakse kooli ja koolist koju sõit summas 120 eurot kuus, mis makstakse välja igakuiselt. Juhul kui õpilase rahvastikuregistrijärgse elukoha ja õppeasutuse vahemaa on väiksem kui 10 kilomeetrit, kompenseeritakse kooli ja koolist koju sõit summas 64 eurot kuus.

Avaldus koos õpilaspileti või koolitõendiga tuleb esitada 1. septembriks ja 1. jaanuariks.

Täiendavat infot saab lastekaitsespetsialist Sirli Sõstar-Peernalt telefonil 654 1144 või e-posti teel aadressilt sirli.sostar@sauevald.ee.