Vastuvõetud detailplaneeringud

Alates 2007. aastast Saue Vallavalitsuse ja Saue Vallavolikogu poolt vastuvõetud detailplaneeringute korralduste ja otsustega saab tutvuda siin
 

Saue Vallavalitsus võttis 20.06.2017 korraldusega nr 455 vastu ja suunas avalikustamisele Vanamõisa küla Vanamõisa tee 20 (katastritunnus 72701:002:1326, suurusega 5 829 m², elamumaa 100%) ja Männituka (katastritunnus 72701:002:1325, suurusega 203 m², elamumaa 100%) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistute kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine transpordimaaks ning määratakse ehitusõigus kuni kolme üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Lahendatud on juurdepääsud ning kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded.Kinnistud asuvad Vanamõisa külas ning jäävad Vanamõisa tee ja Välja elamurajooni vahelisele maa-alale. Kinnistud asuvad üldplaneeringu kohaselt tiheasustusalal ning maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. Kokku moodustatakse 4 krunti: kolm elamukrunti suurustega (1 500 m² kuni 1 700 m²), kuhu planeeritakse kolm üksikelamut ning abihooned. Planeeringu mahus on antud juurdepääsu lahendus avalikult teelt (Vanamõisa teelt) planeeritavate elamukruntideni ning juurdepääsu tagamiseks on moodustatud transpordimaa krunt. Lahendatud on kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Planeeritava maa-ala suuruseks on 0,5 ha. 

 

Saue Vallavalitsus võttis 11. juuli 2017. aasta korraldusega vastu ja suunas avalikustamisele Laagri alevikus Suur-Kirsimäe (72703:001:0238, suurusega 14 648 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kinnistu 9-ks elamu,- sotsiaal- ja transpordimaa sihtotstarbega krundiks, millest kahele krundile (suurustega ca 1880 m²) kavandatakse üksikelamute rajamist, neljale krundile (suurustega ca 2000 m²) kahe korteriga elamute rajamist, üks sotsiaalmaa 50% (üldkasutatav maa) ja transpordimaa 50% krunt planeeritakse Seljaku tänava äärde, mis jääb enamjaolt haljasalaks (suurusega 1275 m²) ning kuhu rajab vald kergliiklustee. Krunt võõrandatakse tasuta vallale. Kaks transpordimaa krunti planeeritakse elamukruntidele juurdepääsude tagamiseks. Ühtlasi on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusega alal ning maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud pere- ja ridaelamumaa. Põhjapoolt piirneb kinnistu Seljaku tänava ja Nõlvaku elurajooniga ning lõuna ja lääne poolt piirneb Saku valla halduspiiriga. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 1,5 ha. 
korraldus
asukohaskeem

Detailplaneeringute avalikustamine toimub 24.07.2017 kuni 06.08.2017 kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja reedeti kella 14.00-ni) Saue vallamajas, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringute materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringute jooniste ja seletuskirjaga elektrooniliselt valla veebilehel: http://sauevald.kovtp.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud

 
Saue Vallavalitsus võttis 25.07.2017. aasta korraldusega vastu ja suunas avalikustamisele Alliku külas Koruserva (72701:001:1542, suurusega 8,02 ha, maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu osaliselt 7-ks elamu,- sotsiaal- ja tootmismaa sihtotstarbega krundiks, millest 5-le elamukrundile (suurustega ca 4900-6300 m²) määratakse ehitusõigus kuni viie 2-korruseliste, kõrgusega maapinnast katuseharjani 9,0 m (6 boksiga) ridaelamute rajamiseks. Kokku kavandatakse 30 uut eluaset. Planeeritav maa-ala asub Laagri aleviku vahetus läheduses, Tallinna linnapiirist ca 1 km kaugusel ning piirneb Veskimöldre elamurajooniga. Planeeritav maa-ala on kaetud osaliselt kõrghaljastusega. Koruserva kinnistu jääb ka osaliselt rohevõrgustiku koridori ning antud maa-ala kohta moodustatakse sotsiaalmaa (üldmaa) krunt, mis jääb ehitusõiguseta ning avalikku kasutusse. Maa-alal kehtib detailplaneering, mille alusel on Koruserva kinnistule kavandatud 8 ärimaa sihtotstarbega krunti ning määratud ehitusõigus ärihoonete rajamiseks. Ülejäänud maa-alale planeeriti uue elamurajooni  rajamist. Planeeringualast on eraldatud transpordimaa krunt, kuhu on rajatud Juuliku-Tabasalu L15 ühendustee. Elamualale koostati uus detailplaneering (Koru kinnistu detailplaneering, kehtestatud Saue Vallavalitsuse 01. detsembri 2015. aasta korraldusega 928), mille alusel uuendati kehtivat detailplaneeringut, st täpsustati ja täiendati maakasutust ja ehitusõigust. Koruserva kinnistu kuulub (Veskimöldre 2) elamurajooni arendusala koosseisu. Detailplaneeringust huvitatud isik soovib detailplaneeringu elluviimisest kehtestatud kujul osaliselt loobuda, st kinnistu sihtotstarve soovitakse osaliselt muuta elamumaaks (5 ärimaa krundi osas). Kehtestatud detailplaneeringu alusel on Saue valla üldplaneeringus planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud ärimaa. Ala piirneb läänest Juuliku - Tabasalu tee L15 riigimaanteega, idast Koru põik tänavaga ja osaliselt Instituudi teega ning põhjast kehtiva detailplaneeringuga moodustatud ärimaa kruntidega. Juurdepääs planeeritud alale kavandatakse Koru põik tänavalt. Detailplaneeringu koostamise käigus on läbi viidud müratasemete selgitamiseks ja võimalike leevendusmeetmete väljatöötamiseks müra modelleerimine. Kuna planeeritud ala piirneb ühest küljest intensiivse liiklusega Tänassilma – Laagri maanteega ja teisest küljest puutub kokku osaliselt Laagri - Harku maanteega, modelleeriti uuringus leevendusmeetmete väljatöötamiseks kavandatavate hoonete fassaadidele mõjuvaid müratasemeid korruste kaupa. Uuringu kohaselt on müratasemed kavandatavate hoonete perspektiivses olukorras 2030.a Tänassilma – Laagri maantee teepoolsetel fassaadidel 53-59 dB päeval ja 44-50 dB öösel, mis on lubatud sihtväärtusest päevasel ajal kuni 4 dB kõrgem. Normi ületamine on hoone 1 korrusel ja kõigi hoonete teisel korrusel. Laagri-Harku maantee teepoolsetel fassaadidel perspektiivses olukorras müratasemed 45-57 dB päeval ning 37-49 dB öösel, mis on lubatud sihtväärtusest päevasel ajal 2 dB kõrgemad. Normi ületus on krundi pos 5 hoone teisel korrusel. Määruse § 6 lg 3 kohaselt ei tohi olla ületatud liiklusmüra maksimaalne helirõhutase müratundlike hoonetega aladel päeval 85 dB(A) ja öösel 75 dB(A). Planeeritud alal ei ole ületatud maksimaalseid näitajad. Kuna tegemist on müra sihtväärtust ületavate liiklusmüratasemetega, siis on planeeringus määratud müraleevendusmeetmed. Vastavalt mürauuringule tuleb ette näha müratõkkesein või /ja müravall. Müratõkkesein või/ja  müravall tuleb rajada arendja poolt enne planeeritavatele hoonetele kasutuslubade väljastamist. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 3,8 ha. Ülejäänud Koruserva kinnistul jääb kehtiva detailplaneeringu alusel maakasutus ja ehitusõigus kehtima (st 3 ärimaa krunti).
korraldus
 
Saue Vallavalitsus võttis 25.07.2017. aasta korraldusega vastu ja suunas avalikustamisele Vatsla küla A/Ü Vatslaoru 25a (72702:002:0232, suurusega 2 874 m², sihtotstarve elamumaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine kaheks üksikelamukrundiks ning määratakse ehitusõigus kahe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Lahendatud on kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalal Vatsla külas Vatsla-3 aiandusühistu territooriumil ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud aiandus- ja suvilaühistute maa - võimalik perspektiivne pere- ja ridaelamumaa. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 0,3 ha.
korraldus
 
Koruserva ja Vatslaoru A/Ü 25a kinnistute detailplaneeringute avalikustamine toimub 26.07.2017 kuni 08.08.2017 kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja reedeti kella 14.00-ni) Saue vallamajas, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringute materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringute jooniste ja seletuskirjaga elektrooniliselt valla veebilehel: http://sauevald.kovtp.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud