Vastuvõetud detailplaneeringud

 

Alates 2007. aastast Saue Vallavalitsuse ja Saue Vallavolikogu poolt vastuvõetud detailplaneeringute korralduste ja otsustega saab tutvuda siin

Saue Vallavolikogu võttis oma 22. veebruari 2018. a otsusega nr 16 vastu ja suunas avalikustamisele Saue valla Saue linna Kasesalu tänav 1 detailplaneeringu.

Ligikaudu 1,6 ha suurune planeeringuala paikneb Saue linnas Tule ja Kasesalu tänavate nurgal aktiivsel tootmisalal ning piirneb valdavalt avalike tänavamaadega, millest teiselpool tänavat asuvad tööstuse või ladude maa-alad. Eluhooned asuvad planeeringualast loode suunas ning lähim eluhoone asub planeeringuala loodenurgast u 125 m kaugusel.

Saue vallale kuuluv 15 976 m2 suurune üldkasutatava maa sihtotstarbega Kasesalu tänav 1 (72801:002:0182) kinnistu on hoonestamata ning pikalt kasutuseta. Kinnistu on kaetud kõrghaljastusega, mis aga on pikka aega olnud hooldamata ning seetõttu võsastunud ja kohati läbimatu. Kehtestatud Saue linna üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala kavandatud puhke- ja virgestusmaaks, mis tähendaks sisuliselt kõrghaljastuse korrastamist ning elanikele puhkeotstarbeliseks muutmist, mida aga seni tehtud ei ole.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kasesalu tn 1 kinnistu idaserva olemasolevate tootmishoonete lähedusse ligikaudu 0,4 hektarile kahe uue tootmismaa ning ühe liiklusmaa kinnistu moodustamine, nendele hoonestusõiguse ja -tingimuste seadmine ning tehnovõrkude, liikluskorralduse ja parkimise, haljastuse ja heakorrastuse põhimõttelise lahenduse esitamine. Ühele kahest planeeritavast tootmismaa krundist nähakse ette puiduhakkel töötava katlamaja rajamine. Kasesalu tn 1 kinnistu ligikaudu 1,2 ha suuruse alles jääva osa sihtotstarvet ei muudeta ning pikemas perspektiivis nähakse ette metsaala korrastamine ning inimsõbralikumaks muutmine. Koostatav detailplaneering muudab kehtivat Saue linna üldplaneeringut.

Saue linna kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastaks 2015-2025, näeb ette Saue linna kaugkütte üleviimise kodumaisele taastuvale kütusele ehk hakkepuidule. Tulevase katlamaja asukoha valikul on kaalutud Kasesalu tn 1 kinnistut põhjendusel, et kinnistu asub tootmispiirkonnas, rekonstrueeritud soojatrass paikneb vahetus läheduses Kasesalu tänaval, elamupiirkond jääb piisavalt kaugele, transpordile on tagatud hea juurdepääs ning visuaalselt on katlamaja linnapildis peidetud kõrghaljastusega.

Saue Vallavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajavahemikul 26.03.2018 - 24.04.2018. Materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal tööaegadel Saue Vallavalitsuses (Tule tn 7, Saue linn) ning digitaalselt Saue valla veebilehel http://sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud. Küsimused, ettepanekud või vastuväited palume esitada kirjalikult Saue Vallavalitsusele hiljemalt 24.04.2018 postiaadressil Tule tn 7, Saue linn 76505, Saue vald või e-posti aadressil info@sauevald.ee. Lisainfo: planeeringute spetsialist Veiko Rakaselg (veiko.rakaselg@sauevald.ee; 6790171)