Vastuvõetud detailplaneeringud

Alates 2007. aastast Saue Vallavalitsuse ja Saue Vallavolikogu poolt vastuvõetud detailplaneeringute korralduste ja otsustega saab tutvuda siin

 

Saue Vallavalitsus võttis 18.04.2017 korraldusega nr 286 vastu ja suunas avalikustamisele Hüüru küla Lehiste, Muinasasula tee, Muinasasula tee 2, 2a, 7, 8, 11, Kalda tee 6, Kalda tee lõik 1 kinnistute detailplaneeringu. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalas, Hüüra küla keskuses. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud maakasutus- ja ehitustingimusi ning määratakse ehitusõigus elamute rajamiseks.  Kinnistud jäävad (välja arvatud Kalda tee 6, Kalda tee lõik 1 ja Muinasasula tee 2a) Saue Vallavalitsuse 19. mai 2009. aasta korraldusega nr 309 kehtestatud Hüüru küla Lehiste 2 kinnistu planeeringu koosseisu. Detailplaneeringuga on Lehiste 2 kinnistu (suurusega 7,47 ha) jagatud kokku 11-ks elamu,- äri,- transpordi,- tootmis- ja maatulundusmaa krundiks ning kruntidele on määratud ehitusõigus viie ühekorteriga väikeelamu, kahe kahe korteriga elamu ja ühe ärihoone rajamiseks ning on lahendatud juurdepääsuteed ja tehnovõrgud. Uue planeeringu lahendusega kavandatakse kehtiva detailplaneeringu uuendamist, sh muuta osaliselt kehtiva planeeringuga määratud kinnistute sihtotstarvet, piire ning täpsustatakse ja täiendatakse ehitusõigust elamu-, äri-, sotsiaal-, maatulundus- ja transpordimaade osas. Kokku moodustatakse planeeringualal 14 uut elamu-, transpordi-, tootmis-, maatulundus- ja sotsiaalmaa (üldkasutatava maa) sihtotstarbega krunti, millest 10-le krundile määratakse ehitusõigus üksikelamute ja ühe kuni 4 boksiga ridaelamu rajamiseks. Üks transpordimaa krunt planeeritakse juurdepääsude tarbeks (kvartalis moodustatakse üks ühine teemaa krunt Muinasasula teel). Üks krunt jääb jätkuvalt sotsiaalmaa sihtotstarbega (üldkasutatav maa 100%), millel paikneb Peeter Suure Merekindluse Hüüru patarei. Lisaks moodustakse üks tootmismaa krunt, millel paikneb valla vee-ettevõtjale AS Koveki-le kuuluv veetöötlusjaam ning mis võõrandatakse tasuta AS Koveki-le. Olemasolev (Kalda tee lõik 1) transpordimaa krunt, millel paikneb avaliku kasutusega tee (Kalda tee), võõrandatakse tasuta vallale. Ülejäänud maa-ala (ca 4,1 ha) jääb jätkuvalt maatulundusmaa maakasutuse sihtotstarbega, millele ehitusõigust ei määrata. Lehiste 2 kinnistu detailplaneering jääb kehtima Muinasasula tee, Muinasasula tee 9, 10, 12, 13, 14 kinnistute osas. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 7,3 ha. 

 

Saue Vallavalitsus võttis 25.04.2017 korraldusega nr 299 vastu ja suunas avalikustamisele Laagri alevikus Tuulemurru tn 6a (72701:001:1449, suurusega 3 474 m², elamumaa 100%) kinnistu detailplaneeringu, eesmärgiga lammutada olemasolev 8-korteriga pooleliolev korterelamu ning rajada kinnistule kaks 3-boksiga ridaelamut. Tuulemurru tn 6a kinnistu on hoonestatud poolelioleva korterelamuga. Olemasolev hoone projekteeriti ja alustati ehitust aastatel 1993-1994. Hoone oli projekteeritud suuremahulise üksikelamuna. Saue Vallavalitsuse 25.04.2006 aasta korraldusega nr 410 on määratud kinnistule projekteerimistingimused olemasoleva üksikelamu ümberehitamiseks korterelamuks. Kinnistule on väljastatud ehitusluba (25.10.2006.a.), millel kohaselt määrati ehitusõigus ühe 2-korruselise kaheksa korteriga korterelamu rajamiseks, ehitusaluse pinnaga 842 m², suletud netopinnaga 1276 m², kõrgusega maapinnast 10,7 m. Lahendatud on juurdepääsud ning krundi tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Detailplaneeringuga kavandatakse olemasolev pooleliolev ehitis lammutada ning rajada kinnistule kaks uut 2-korruselist (3+3 boksiga) ridaelamut (kokku 6 boksi), kõrgusega maapinnast kuni 9,0 m, katusekaldega 0-20˚, ehitisealuse pinnaga kuni 842 m² (sama, mis olemasoleval korterelamul lubatud ehitusalune pind), täisehitusprotsendiga (kuni 25%). Hooned planeeritakse paralleelselt Tuulemurru tänavaga, et oleks võimalik maksimaalselt säilitada kinnistu põhjapoolses osas paiknev kõrghaljastus. Igale elamuboksile on ette nähtud eraldi sissesõidutee ja normikohaselt (EVS 843:2016 tabel 9.2) parkimine 2 autole. Parkimiskohad ja sissesõidutee rajatakse betoonkivist. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas (Veskimöldre elamupiirkonnas) ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. Saue valla üldplaneeringu seletuskirja kohaselt uute ridaelamu kruntide koormusindeks (krundipinna suhe eluaseme arvu) peab üldjuhul olema 400-800, suurenedes asula keskusest äärealade suunas. Planeeritavate ridaelamute koormusindeks tuleb ca 579 m², mis on kooskõlas Saue valla üldplaneeringus sätestatud nõuetega. Lahendatud on juurdepääsud ning krundi tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded.

 

Detailplaneeringute avalikustamine toimub 24.05.2017 kuni 07.06.2017 kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja reedeti kella 14.00-ni) Saue vallamajas, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringute jooniste ja seletuskirjaga elektrooniliselt valla veebilehel: http://sauevald.kovtp.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud