Vastuvõetud detailplaneeringud

 

Alates 2007. aastast Saue Vallavalitsuse ja Saue Vallavolikogu poolt vastuvõetud detailplaneeringute korralduste ja otsustega saab tutvuda siin

 

Saue Vallavalitsus võttis 20.06.2018 korraldusega vastu ja suunas avalikustamisele Laagri alevikus Iltre tee, Kuuse põik ja Redise tänava vahelise maa-ala ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga kuue korterelamu püstitamiseks. Planeeritav maa-ala (suurusega ca 3,4 ha) asub Laagri keskuses ning piirneb on kolmest küljest Iltre tee, Kuuse põik ja Redise tänavaga. Korterelamud planeeritakse jätkuks olemasolevate Iltre teel ja Vae tänaval paiknevate nelja korterelamu kõrvale. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeringualal asuvate kinnistute ümberkruntimine ning ehitusõiguse määramine kuue kuni kolme maapealse korrusega, kõrgusega maapinnast kuni 12 m ning kuni neljateistkümne korteriga (kokku 84 korterit) korterelamute püstitamiseks. Planeeringuga on lahendatud juurdepääsud, parkimine ning kruntide tehnovarustus ning on määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Iga planeeritava kortermaja juurde kavandatakse parkimiskohad, madal- ja kõrghaljastus. Kogu planeeritava maa-alal on kavandatud nn avalik ruum (haljastus, kõnni-ja kergteed ning laste mänguväljak). Maa-ala asub varemkehtestatud Laagri alevik Redise tn, Vae tn, Kuuse tn ja Kuuse põik vahelise kvartali  detailplaneeringu koosseisus. Planeeringu alusel on rajatud neli kortermaja, nelja kortermaja püstitamiseks on väljastatud projekteerimistingimused ning nelja korterelamu kohta on koostatud uus planeering. Kokku tekib Redise tn, Vae tn, Kuuse tn ja Kuuse põik vahelise kvartalile 18. korterelamu kompleks ehk uus korterelamute piirkond.
korraldus
asukohaskeem

Saue Vallavalitsus võttis 13.06.2018 korraldusega vastu ja suunas avalikustamisele Laagri alevikus Kirsimäe tn 11 (72701:001:1227) ja Kirsimäe tn 13 (72601:001:0229) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistute kruntimine, maasihtotstarbe muutmine elamumaaks ning määratakse ehitusõigus kuni kahe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud ning tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutid vajadus ning määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Kirsimäe tn 11 kinnistu suurus on 2 462 m², mille jagamise tulemusena ei ole võimalik moodustada kahte alates 1 500 m² suurust üksikelamukrunti. Planeerimisel tuleb lähtuda Saue valla üldplaneeringuga kehtestatud krundi miinimumsuurustest ja tiheasustusele vastavatest planeerimispõhimõtetest – tiheasustusalal uute üksikelamute kruntide suuruseks peab olema 1 500 - 2 400 m². Planeeringu koosseisu on kaasatud Kirsimäe tn 13 (suurusega 2 118 m²) elamukrunt, millest krunditakse Kirsimäe tn 11 kinnistu koosseisu ca 538 m² maatükk ning mille liitmise tulemusel tekkivate elamukruntide suurused on kooskõlas Saue valla üldplaneeringuga kehtestatud krundi miinimumsuurustega. Planeeritav maa-ala asub Lagri alevikus. Põhjapoolt piirneva kinnistud Seljaku tänava ja Nõlvaku elurajooniga ning lõuna ja lääne poolt piirneb Saku valla halduspiiriga.
korraldus
asukohaskeem

Detailplaneeringute avalikustamine toimub 06.07.2018 kuni 19.07.2018 kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja reedeti kella 14.00-ni) Laagri halduskeskuses, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringute jooniste ja seletuskirjaga elektrooniliselt valla veebilehel: http://sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud