Vastuvõetud detailplaneeringud

 

Alates 2007. aastast Saue Vallavalitsuse ja Saue Vallavolikogu poolt vastuvõetud detailplaneeringute korralduste ja otsustega saab tutvuda siin.

 

Saue Vallavalitsus võttis oma 19.12.2018 korraldusega nr 1548 vastu ja suunas avalikustamisele Saue valla Turba aleviku Jaama tee 18 kinnistu detailplaneeringu.

Korraldus

Jaama tee 18 kinnistu (51801:001:0732, pindalaga 7258 m², sihtotstarbega elamumaa 100%) asub Saue valla Turba aleviku põhjapiiril Ääsmäe – Haapsalu – Rohuküla põhimaantee ja Turba-Lehetu kõrvalmaantee (Jaama tee) ristmiku piirkonnas. Maaüksus on hoonestamata ning sellel puuduvad kõrghaljastus ja kommunikatsioonid. Maa-ala läbib 10 kV elektriõhuliini, mis on kavas teisaldada.

Asukohaskeem

Detailplaneeringuga on kavas kinnistu jagada üheks äri- ja üheks transpordimaa kinnistuks. Ärimaa krundile nähakse ette kolm eraldi hoonestusala kahe ühekorruselise ärihoone, millest ühes asuks kauplus ning teises büroo- ja vähesel määral majutusruumid, ning ühe teenindushoone ja parklaga kütusetankla rajamiseks. Planeeringuala lõunaosasse moodustatakse eraldi Saue vallale üleantav transpordimaa kinnistu ärihoonetele juurdepääsutee ning bussidele parkimiskohtade rajamiseks.

Saue Vallavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajavahemikul 28.01.2019 - 10.02.2019. Materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal tööaegadel Saue Vallavalitsuse Riisipere halduskeskuses (Nissi tee 53c, Riisipere alevik) ning digitaalselt Saue valla veebilehel http://sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud. Küsimused, ettepanekud või vastuväited palume esitada kirjalikult Saue Vallavalitsusele hiljemalt 10.02.2019 postiaadressil Tule tn 7, Saue linn 76505, Saue vald või e-posti aadressil info@sauevald.ee. Täiendavat infot saab planeeringute spetsialistilt Veiko Rakaseljalt (veiko.rakaselg@sauevald.ee; 6790171).