Vastuvõetud detailplaneeringud

Alates 2007. aastast Saue Vallavalitsuse ja Saue Vallavolikogu poolt vastuvõetud detailplaneeringute korralduste ja otsustega saab tutvuda siin

 

Saue Vallavalitsus võttis 28. märtsi 2017 korraldusega nr 229 vastu ja suunas avalikustamisele Hüüru külas Angerja tee 51 (72701:001:0741, sihtotstarve 80% tootmismaa ja 20% ärimaa) ja Angerja tee 53 (72701:001:0742, sihtotstarve 80% tootmismaa ja 20% ärimaa) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta osaliselt kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud maakasutus- ja ehitustingimusi. Angerja tee 51 ja 53 kinnistud liidetakse üheks äri- ja tootmismaa krundiks (suurusega 20 746 m²) ning määratakse kinnistule ehitusõigus kahe kuni 3-korruseliste äri- ja tootmishoonete rajamiseks,  kõrgusega maapinnast kuni 14,0 m, hoonetealuse pinnaga kokku kuni 8 300 m², st kinnistu täisehitusprotsendiks määratakse kuni (40%). Saue valla üldplaneeringu seletuskirja punkt 4.4 sätestab, et tootmis- ja ärihoonete ehitamisel võib reeglina krundi täisehitusprotsent olla kuni 40%. Angerja tee 51 ja 53 kinnistud jäävad Saue Vallavalitsuse 01.02.2011.a. korraldusega nr 51 kehtestatud Hüüru küla Allika, Angerja tee 38, Tikka 1 ja Tikka 2 kinnistute detailplaneeringu koosseisu. Planeeringualale kavandati 8 äri- ja tootmismaa ning 5 transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamist. Äri- ja tootmismaa kruntidele on määratud ehitusõigus kuni 3-korruseliste äri- ja tootmishoonete rajamiseks. Angerja tee 51 ja 53 kinnistute maasihtotstarbeks määrati äri- ja tootmismaa ning kinnistutele määrati ehitusõigus kahe kuni 3-korruseliste äri- ja tootmishoonete rajamiseks, kõrgusega maapinnast kuni 12,0 m, maksimaalse hoonealuse pinnaga 3500 m², st kinnistute täisehitusprotsendiks määrati kuni (35%). Üldplaneeringu kohaselt asuvad kinnistud tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga äri- ja tootmismaa ning on kujunemas üheks võimalikuks tootmis- ja äripiirkonnaks Hüüru külas (Allika tööstuspark). Planeeringuala jääb Hüüru külas Tallinn-Paldiski maantee ja Harju lubjakivimaardla vahelisele maa-alale. Tegemist on äri- ja tootmispiirkonnaga, mis on osaliselt ellu viidud, st on välja ehitatud välisvõrgud ning osaliselt juurdepääsuteed. Ülejäänud kinnistute osas jääb Angerja tee 38, Tikka 1 ja Tikka 2 kinnistute detailplaneering kehtima. 
korraldus
asukohaskeem

Detailplaneeringu avalikustamine toimub 24.04.2017 kuni 07.05.2017 kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja reedeti kella 14.00-ni) Saue vallamajas, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringute jooniste ja seletuskirjaga elektrooniliselt valla veebilehel: http://sauevald.kovtp.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud