Algatatud detailplaneeringud 2021

Saue Vallavalitsus algatas 30.06.2021. aasta korraldusega nr 691 Alliku külas Kesalille tn 6 (72701:001:1569, suurusega 3263 m², elamumaa 100%), Kesalille tn 8 (72701:001:1570, suurusega 2085 m², elamumaa 100%) ja Tootsi tee 25 (72701:001:1572, suurusega 1638 m², elamumaa 100%), Tootsi tee 27 (72701:001:1573, suurusega 1550 m², elamumaa 100%) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kesalille tn 6, 8 ja Tootsi tee 25, 27 elamumaa kinnistute ümberkruntimine eesmärgiga püstitada kinnistule kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud üksikelamute asemel kahe korteriga elamud, ehitisealuse pinnaga kuni 550 m². Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses. 
 
Saue Vallavalitsus algatas 9.06.2021. aasta korraldusega nr 509 Alliku külas Kivila (72601:001:1407, maatulundusmaa 100%, 8154 m2) kinnistu detailplaneeringu ja jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu maasihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse määramine lasteaia hoone ja seda teenindavate rajatiste (mänguväljakud, parkla) ehitamiseks. Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses.
 
Saue Vallavalitsus algatas 9.06.2021. aasta korraldusega nr 510 Kaasiku külas Männituka (katastritunnus 72501:001:0140, sihtotstarbega üldkasutatav maa 100%, suurusega 9172 m2) kinnistu detailplaneeringu ja jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu maasihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse määramine lasteaia hoone ja seda teenindavate rajatiste (mänguväljakud, parkla) ehitamiseks. Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses. 
 
Saue Vallavalitsus algatas 14.04.2021 aasta korraldusega nr 371 Vanamõisa külas Mustlepa (72701:002:0319, suurusega 37816 m², maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ja jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine ning ehitusõiguse määramine kolme üksikelamu püstitamiseks. 
Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses.
korraldus
eskiisettepanek
asukohaskeem
planeeringuala üldplaneeringus
 
Saue Vallavalitsus algatas 10.03.2021 aasta korraldusega nr 234 Hüüru külas Harku tee 1 (katastritunnus 72701:001:0826, sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa 100%, suurusega 9,31 ha) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringust huvitatud isik on Südamekodud OÜ, kes kavandab kinnistule püstitada üldhooldekodu koos seda teenindavate hoonetega. 
Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses.