ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD 2021

 
Saue Vallavalitsus algatas 14.04.2021 aasta korraldusega nr 371 Vanamõisa külas Mustlepa (72701:002:0319, suurusega 37816 m², maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ja jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine ning ehitusõiguse määramine kolme üksikelamu püstitamiseks. 
Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses.
korraldus
eskiisettepanek
asukohaskeem
planeeringuala üldplaneeringus
 
Saue Vallavalitsus algatas 10.03.2021 aasta korraldusega nr 234 Hüüru külas Harku tee 1 (katastritunnus 72701:001:0826, sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa 100%, suurusega 9,31 ha) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringust huvitatud isik on Südamekodud OÜ, kes kavandab kinnistule püstitada üldhooldekodu koos seda teenindavate hoonetega. 
Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses.