Algatatud detailplaneeringud 2021

Saue Vallavalitsus algatas 22.09.2021. aasta korraldusega nr 969 Hüüru külas Lehelinnu (72601:001:0616, suurusega 20 5056 m², maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Lehelinnu kinnistu 23-ks elamu,- sotsiaal- ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks (millest üks kinnistu jääb jätkuvalt maatulundusmaa suhtotstarbega) ning määratakse ehitusõigus üksikelamute ja kahe korteriga elamute ning abihoonete püstitamiseks. Kokku moodustatakse 16 elamukrunti, millest 12 üksikelamukrunti suurustega (1 500 m²) kavandatakse üksikelamute püstitamiseks, 2 kinnistut (suurustega alates 1,0 ha) kavandatakse kahe üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks ning kaks elamukrunti suurustega (alates 2 000 m²) on kavandatud kahe korteriga elamute püstitamiseks. Lisaks planeeritakse kolm transpordimaa krunti juurdepääsu tagamiseks ning kolm sotsiaalmaa (üldkasutatav maa 100%) krunti, millest ühele krundile kavandatakse lastemänguväljaku rajamist. Lehelinnu kinnistule on olemas juurdepääs avalikult kasutatuvalt teelt (Kodasema teelt) mööda Mõisaniidu teed. Planeeringuga lahendatakse juurdepääsud, parkimine ning kruntide tehnovarustus ning määratakse haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 6,0 ha ning ülejäänud maa-ala (suurusega 14,8 ha) jääb jätkuvalt maatulundusmaa sihtotstarbega, kuhu käesoleva detailplaneeringuga ehitusõigust ei määrata. Planeeritav maa-ala asub Hüüru külas Tallinn-Paldiski maantee ja Vatsla tee ning Kodasema tee vahelisel maa-alal. Põhja poolt piirneb Vatsla tee ja Kodasema tee ääres paiknevad hoonestatud elamumaadega. Lehelinnu kinnistu piirneb kehtestatud Väljamaa kinnistu detailplaneeringualaga, kuhu kavandatakse elamute püstitamist. Detailplaneeringu eesmärk ei ole vastuolus Saue valla üldplaneeringuga. Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses. 
 
Saue Vallavalitsus algatas 15.09.2021. aasta korraldusega nr 946 Ääsmäe külas Kruusiaugu (72601:001:1086, suurusega 17 863 m2, maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada Kruusiaugu kinnistu kuni 3-ks äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundiks, millele kavandatakse rajada äri/kaubandus/logistikaga seotud hooned ja kütusetankla. Detailplaneeringuga muudetakse kinnistu sihtotstarbeks ärimaa (65% ulatuses) ja kaasotstarbeks (35% ulatuses) tootmismaa. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. 
Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses. 
 
Saue Vallavalitsus algatas 18.08.2021. aasta korraldusega nr 865 Alliku külas Tootsi tee 1 (katastritunnus 72701:002:1435, suurusega 3028 m², sihtotstarve ärimaa 100%) ja Mihkli-Põlde (72701:002:0838, suurusega 7720 m², maatulundusmaa 100%) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Tootsi tee 1 kinnistu, mille maasihtotstarve on ärimaa, asub Alliku külas (Kotka elamurajooni) piirkonnas ning kinnistu piirneb Kotka teega. Kinnistu kavandatakse kruntida elamu- ja sotsiaalmaa (üldmaa) kruntideks ning elamumaa krundile määratakse ehitusõigus ühe (4 boksiga) ridaelamu püstitamiseks. Mihkli-Põlde kinnistu jagatakse 5 krundiks, millest 3 elamukrunti kavandatakse üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks, üks transpordimaa kinnistu kavandatakse juurdepääsutee rajamiseks (koos kergliiklustee ja tänavavalgustusega) ning üks kinnistu kavandatakse sotsimaalmaa sihtotstarbega kruntiks, mis moodustatakse Kotka tee äärde haljasalaks. Kokku moodustatakse detailplaneeringualal 7 krunti, millest neli elamumaa krunti elamute püstitamiseks, kaks sotsiaalmaa krunti, mis jäävad ehitusõiguseta ning avalikku kasutusse ning üks transpordimaa krunt. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 4,0 ha. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas - Kotka tee elamupiirkonnas, mis on peamiselt hoonestatud üksik-, kaksik- ja ridaelamutega. Üldplaneeringuga on Kotka tee piirkonna maakasutuse juhtotstarbeks määratud enamjaolt pere- ja ridaelamumaa (k.a Tootsi tee 1 ja Mihkli-Põlde kinnistud) ning detailplaneeringu eesmärk ei ole vastuolus Saue valla üldplaneeringuga.

korraldus
eskiisettepanek

 
Saue Vallavalitsus algatas 04.08.2021. aasta korraldusega nr 818 Haiba külas Suve tee 2 (29701:006:0472, suurus 6951 m2, 100% maatulundusmaa) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse määramine elamute püstitamiseks. Detailplaneeringuga kavandatakse Suve tee 2 kinnistule moodustada 3 elamumaa krunti suurusega 1500 – 1800 m2, mida on võimalik hoonestada üksikelamuga. Samuti moodustatakse 1 transpordimaa krunt ja 2 üldkasutatava maa krunti. Transpordimaa krunt kavandatakse juurdepääsuteede rajamiseks. Üldkasutatava maa krundid on paigutatud Riisipere-Kernu mnt ja Suve tee äärsesse alasse eesmärgiga võimaluse korral rajada kõrg- ja madalhaljastus, vähendamaks lõunasse jääva elamurajooni jõudvalt müra.
 
Saue Vallavalitsus algatas 30.06.2021. aasta korraldusega nr 691 Alliku külas Kesalille tn 6 (72701:001:1569, suurusega 3263 m², elamumaa 100%), Kesalille tn 8 (72701:001:1570, suurusega 2085 m², elamumaa 100%) ja Tootsi tee 25 (72701:001:1572, suurusega 1638 m², elamumaa 100%), Tootsi tee 27 (72701:001:1573, suurusega 1550 m², elamumaa 100%) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kesalille tn 6, 8 ja Tootsi tee 25, 27 elamumaa kinnistute ümberkruntimine eesmärgiga püstitada kinnistule kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud üksikelamute asemel kahe korteriga elamud, ehitisealuse pinnaga kuni 550 m². Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses. 
 
Saue Vallavalitsus algatas 9.06.2021. aasta korraldusega nr 509 Alliku külas Kivila (72601:001:1407, maatulundusmaa 100%, 8154 m2) kinnistu detailplaneeringu ja jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu maasihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse määramine lasteaia hoone ja seda teenindavate rajatiste (mänguväljakud, parkla) ehitamiseks. Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses.
 
Saue Vallavalitsus algatas 9.06.2021. aasta korraldusega nr 510 Kaasiku külas Männituka (katastritunnus 72501:001:0140, sihtotstarbega üldkasutatav maa 100%, suurusega 9172 m2) kinnistu detailplaneeringu ja jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu maasihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse määramine lasteaia hoone ja seda teenindavate rajatiste (mänguväljakud, parkla) ehitamiseks. Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses. 
 
Saue Vallavalitsus algatas 14.04.2021 aasta korraldusega nr 371 Vanamõisa külas Mustlepa (72701:002:0319, suurusega 37816 m², maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ja jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine ning ehitusõiguse määramine kolme üksikelamu püstitamiseks. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 15.09.2021 korraldusega nr 945
 
Saue Vallavalitsus algatas 10.03.2021 aasta korraldusega nr 234 Hüüru külas Harku tee 1 (katastritunnus 72701:001:0826, sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa 100%, suurusega 9,31 ha) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringust huvitatud isik on Südamekodud OÜ, kes kavandab kinnistule püstitada üldhooldekodu koos seda teenindavate hoonetega. 
Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses.