Algatatud detailplaneeringud 2023

Saue Vallavalitsus algatas 12.04.2023 aasta korraldusega nr 362 Alliku külas Vaarikavälu (72701:002:0079, suurusega 23 340 m², maatulundusmaa 100%) katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada planeeritav ala kuueks kaksikelamu krundiks, määrata neile elamumaa sihtotstarve ning ehitusõigus kuue kaksikelamu ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks eraldada transpordimaa ja kaks sotsiaalmaa katastriüksust (üldkasutatav maa). Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses. 
 
Saue Vallavalitsus algatas 8.03.2023 aasta korraldusega nr 233 Hüüru külas Altmäe tee 7 (72701:001:0818, suurusega 3852 m², elamumaa 100%) ja Volle (72701:001:0819, suurusega 2453 m², üldkasutatav maa 100%) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Altmäe tee 7 ja Volle kinnistud kaheks kaksikelamu krundiks, määrata neile elamumaa sihtotstarve ning ehitusõigus kahe kaksikelamu ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks eraldada Altmäe tee 7 kinnistult sotsiaalmaa (üldkasutatav maa/transpordimaa).
Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses. 
 
Saue Vallavalitsus algatas 15.02.2023 aasta korraldusega nr 147 Alliku külas Kopli (72601:001:0839, suurus 57 291 m², maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada planeeritav ala kahekümneks üksikelamu krundiks, määrata neile elamumaa sihtotstarve ning ehitusõigus kahekümne üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks eraldada transpordimaa ja kolm sotsiaalmaa (üldkasutatav maa) katastriüksust.
Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses. 
 
Saue Vallavalitsus algatas 25.01.2023. aasta korraldusega nr 89 Saue linnas Tule tn 24 (72501:001:0284, suurus 13 292 m², tootmismaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on suurendada kinnistu täisehituse protsenti 54%-ni ja määrata ehitusõigus 4 hoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga 7177 m² ja kõrgusega kuni 12 m. Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses.