Saue Vallavalitsus algatas 07.02.2024. aasta korraldusega nr 97 Vanamõisa külas Kooli (72701:002:1909, suurusega 20666 m², maatulundusmaa 100%), Lootuse (72701:002:0060, suurusega 5676 m², maatulundusmaa 100%), Põllukõrre (72701:002:0061, suurusega 22711 m², maatulundusmaa 100%) ja Heinaristiku (72701:002:1912, suurusega 21584 m², maatulundusmaa 100%) katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada Kooli, Lootuse, Põllukõrre ja Heinaristiku katastriüksused 22 elamumaa kruntideks, nendele määrata ehitusõigus 21 üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks ning 1 üksikelamu või kahepereelamu ehitamiseks. Lisaks eraldatakse transpordimaa ja sotsiaalmaa katastriüksused (üldkasutatav maa). Transpordimaa krunt kavandatakse juurdepääsuteede rajamiseks. Üldkasutatava maa kruntidele on planeeringuga kavandatud haljasalad ning mängu- ja spordiala. Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses.

Korraldus

Haldusleping

Eskiisettepanek