Saue valla asumiseltside ning kogukondlike ühistegevuste toetus

Määruse "Saue valla asumiseltside ning kogukondlike ühistegevuste toetuste eraldamise tingimused ja kord" makstakse Saue vallas elanikele ning Saue vallas tegutsevatele mittetulundusühingutele ja sihtasutustele tegevustoetust, projektitoetust ja ühekordset toetust.

Projektitoetus

Tegevustoetus

Ühekordne toetus

Projektitoetus

 
 Projektitoetuse taotluse esitamise tähtaeg on igal aastal 31. augustil.
Maksimaalne toetuse summa on 3200 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas. Võib esitada kas ühe taotluse kuni 3200 eurole või mitu erinevat projekti ja kõikide projektide toetuse summa saab sellisel juhul olla 3200 eurot.
 
Kes saab taotleda?
Taotleja saab olla nii MTÜ, SA kui ka eraisik. Toetust taotletakse Saue vallas toimuva ja / või Saue valla elanikele suunatud ürituse või tegevuse läbiviimiseks.
 
Toetuse eraldamisel hinnatakse:
 1. taotluse vastavust valla ja küla arengukavas sätestatud põhimõtetele;
 2. eelarve kulude põhjendatust;
 3. taotleja võimekust tegevuse elluviimisel ja edasist jätkusuutlikkust;
 4. taotleja oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 10% projekti eelarvest ja kui toetust küsitakse millegi soetamiseks, siis soovitatavalt vähemalt 30% projekti eelarvest.
 
Projektitoetus täiskasvanute koorile või rahvatantsurühmale
 • Kuni 3200 eurot aastas juhendaja(te) töötasuks (nt kui tegevus toimub 9 kuul aastas, siis käsunduslepinguga oleks töötasu 204,61 netoeurot kuus).
 • Tasuta ruumide kasutamine vallale kuuluvatel pindadel.
 • Kui taotleja põhitegevus toimub Saue Vallavalitsuse eelarvelise allasutuse juures, on võimalik taotleda projektitoetust sellises määras, et projektitoetus ja allasutuse kaetud ühingu tegevuskulud ei ületa kokku 3200 eurot ehk projektitoetuse piirmäära.
 
Lisainfo
 
KONTAKT
Kaija Velmet
kultuuritööjuht
Telefon: 5563 4407
 

 

Tegevustoetus on kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja tegevuse igapäevaseks korraldamiseks, tutvustamiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks eraldatav toetus.
 
 Tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg on 31. august.
Igas külas või asumis finantseeritakse ühte tegevustoetuse saajat. Valla keskuses ja halduskeskustes - Saue linnas, Laagris, Haibas ja Riisiperes - ei eraldata tegevustoetust mittetulundusliku tegevuse toetamiseks, sest seal tegutseb samade eesmärkide täitmiseks Saue Vallavalitsuse hallatav asutus. 
 
Tegevustoetuse saajatele saadab vallavalitsus järgmise kalendriaasta toetuse prognoositava piirmäära augusti esimeses pooles.
 
Tegevustoetuse suurus sõltub:
 1. järgmise kalendriaasta tulumaksuprognoosist;
 2. küla / asumi liigist Saue valla arengukava järgi*;
 3. I asumitasandil Saue valla sissekirjutusega elanike arvust;
 4. seltsimaja omandivormist.
 
On ka võimalik taotleda mitme küla / piirkonna tegevustoetust ühiselt. Nt II tasandi keskuse tegevustoetus + kahe ümberkaudse küla tegevustoetus. Nii on juba aastaid ühise taotluse esitanud Ääsmäe ja Tagametsa, Maidla ja Pärinurme, Ruila piirkond jt.
 
Lisainfo
 
KONTAKT
Kaija Velmet
kultuuritööjuht
Telefon: 5563 4407
 
* Saue valla arengukavas on külad ja asumid jagatud suurusest, funktsionaalsusest ja ühinemislepinguga kokkulepitud keskustesüsteemist lähtuvalt viide kategooriasse.
 • Valla keskus – Saue linn. 
 • Halduskeskused (varasemad vallakeskused) – Laagri alevik (sh suurem osa Alliku külast), Riisipere alevik ja Haiba küla. Halduskeskustes on arengukava perioodil planeeritud teenuste osutamine tagada peamiselt valla eelarveliste asutuste kaudu.
 • I asumitasand (teenuskeskused; asulad, kus elanike arv on vahemikus 400-1000) – Hüüru küla, Vanamõisa küla (sh väiksem osa Alliku külast), Ääsmäe küla, Laitse, Kaasiku külad, Turba alevik. Teenuskeskustes toimub teenuste osutamine koostöös kolmanda sektori / erasektoriga. Vald osaleb teenuste osutamise rahastamises selleks otstarbeks väljatöötatavate toetus- ja finantseerimispõhimõtete alusel. 
 • II asumitasand (paikkonnad; elanike arv ca 200-400) – Vatsla küla, Kiia küla, Koidu küla, Valingu küla, Jõgisoo küla, Maidla küla, Tuula küla, Lehetu küla, Ellamaa küla, Kiia küla, Ruila küla. Kohapealsed teenused on peamiselt kolmanda sektori poolt osutatavad. Vald osaleb teenuste osutamise rahastamises selleks otstarbeks väljatöötatavate toetus- ja finantseerimispõhimõtete alusel. 
 • III asumitasand – kõik ülejäänud (33 küla).

Tagasi / üles

Ühekordne toetus

 

Ühekordne toetus on kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja ürituse ühekordseks korraldamiseks, uue idee algatamiseks või mõnest fondist rahastatava projekti kaasfinantseerimiseks.
 
 • Ainus toetus, mida saab taotleda läbi kogu aasta.
 • Maksimaalne toetuse summa on 1600 eurot.
 • Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus kuu aja jooksul taotluse laekumisest.
 • Taotlejaks saab olla MTÜ, SA või eraisik.
 
Toetuse eraldamisel hinnatakse:
 1. taotluse vastavust valla ja küla arengukavas sätestatud põhimõtetele;
 2. eelarve kulude põhjendatust;
 3. taotleja võimekust tegevuse elluviimisel ja edasist jätkusuutlikkust;
 4. taotleja oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 10% projekti eelarvest ja kui toetust küsitakse millegi soetamiseks, siis soovitatavalt vähemalt 30% projekti eelarvest.
Lisainfo
 
KONTAKT
Kaija Velmet
kultuuritööjuht
Telefon: 5563 4407

 

Tagasi / üles