Teenuse sujuvaks toimimiseks palume seadistada enda brauser ja selle lisamoodulid õigesti. Juhendid selleks leiate aadressil http://id.ee/index.php?id=36636

Sotsiaal ja tervishoiu valdkonna allalaetavad avaldused

Keskkonna valdkonna allalaetavad avaldused

Keskkonnareostuse likvideerimise, heakorra tagamise ja elamistingimuste

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumine

Erateedel tasuta talvise teehoolduse teenuse taotlus

Veoloa taotluse avaldus

Tänava ajutise sulgemise taotlus

Avaldus kaevetöö loa väljastamiseks

Avariikaevetööde akt

Kaevetöö garantiiaegse ülevaatuse ja tees esinevate defektide hindamise akt

Avariikaevetööde teade

Jäätmeõiendi vorm

Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse vorm (täidetav dokument rtf-fail)

Puurkaevu või puuraugu rajamise ning puurkaevu (mille tootlikkus on üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) või puuraugu ümberehitamise ehitusloa taotluse vorm

Puurkaevu või puuraugu puurimispäeviku vorm

Puurkaevu, puuraugu või salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vorm

Puurkaevu (mille tootlikkus on alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest), puuraugu või salvkaevu rajamise ning ümberehitamise kasutusteatise vorm

Puurkaevu (tootlikkus üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) kasutusloa taotluse vorm

Salvkaevu rajamise, ümberehitamise ja lammutamise ning puurkaevu (tootlikkus alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest) ümberehitamise ning puurkaevu või puuraugu lammutamise ehitusteatise vorm

Puurkaevu, puuraugu või salvkaevu lammutamise teatise vorm

 


Kultuuri valdkonna alla laetavad avaldused

TUNNUSTAMINE

Saue Vallavalitsuse tunnustuse taotlus (tänukiri)

 

ÜRITUSTE KORRALDAMINE

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus

Oluliselt häiriva müra või valgusefektide loa taotlus

 

ÜHEKORDNE TOETUS/TEGEVUSTOETUS/PROJEKTITOETUS MITTETULUNDUSÜHINGUTELE

Ühekordse toetuse taotlus - Mittetulundusühingu, sihtasutuse ja seltsi kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja projektipõhise tegevuse korraldamiseks ühekordse toetuse taotlus

Tegevustoetuse taotlus - Mittetulundusühingu, sihtasutuse ja seltsi kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja projektipõhise tegevuse korraldamiseks tegevustoetuse taotlus

Projektitoetuse taotlus - Mittetulundusühingu, sihtasutuse ja seltsi kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja projektipõhise tegevuse korraldamiseks projektitoetuse taotlus

Rahaliste vahendite kasutamise aruanne

Toetuse kasutamise aruanne

 

 

INVESTEERINGUTOETUS MITTETULUNDUSÜHINGUTELE

 

SPORDIVALDKOND
Sportlase toetuse taotlus

Sportlase toetuse kasutamise aruanne

 

HUVITEGEVUSE VALDKOND

Saue valla laste ja noorte huvitegevuse toetuse taotlus