Avaliku ürituse loa taotlus

 

Avalik üritus on igasugune avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koosolemine, mis ei ole koosolek.
 
Avaliku ürituse korraldamiseks on vaja taotleda vallavalitsuselt avaliku ürituse luba. Suurürituste puhul on vajalikud ka ametkondade kooskõlastused. Näiteks Politsei- ja Piirivalveametilt pohja@politsei.ee, Päästeametilt pohja@rescue.ee või Transpordiametilt.
 
Kui üritus (nt spordivõistlus, rattamatk vms) toimub kas osaliselt või tervenisti riigimaanteel, on vaja vallavalitsusele esitatavale avaliku ürituse taotlusele lisada Transpordiameti kooskõlastus.
 
Kui ürituse käigus plaanitakse teha liikluskorralduse muudatusi, tuleb need kooskõlastada nii Päästeameti kui Politsei- ja Piirivalveametiga.
 
Kui üritusel tehakse suur lõke või kasutatakse pürotehnikat on vajalik Päästeameti kooskõlastus. 
 
Ürituse korraldajal on kohustus edastada 3 päeva enne ürituse toimumist üritusel osalevate toidukäitlejate andmed Põllumajandus- ja Toiduametile.
 
Saue Vallavalitsus saadab info ürituse toimumise kohta Politsei- ja Piirivalveametile pärast avaliku ürituse loa väljastamist. 
 
Avaliku ürituse loa taotlus tuleb esitada Saue Vallavalitsusele vähemalt 14 kalendripäeva enne ürituse toimumist. 
 
LISAINFO
 
KONTAKT
Kristiina Hunt
kultuuritööspetsialist
Telefon: 521 9703