Eluaseme kohandamise toetus

Saue vald osaleb projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" teises taotlusvoorus, millega kohandatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ja vallaeelarveliste vahendite toel kuni 13 erivajadusega inimese eluruumid nende vajadustele vastavaks. Sellest tulenevalt on Saue valla erivajadustega inimestel võimalik taotleda eluaseme kohandamiseks toetust.
 
Projekti eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Kohandamise tulemusel paraneb puudega inimeste iseseisev toimetulek, väheneb hooldajate hoolduskoormus. Kohandamine loob ebasobiva elukeskkonna tõttu tööturult eemal olijatele eeldused osaleda tööturul.
 
Toetatakse puuetega inimeste liikuvusega seotud toimingute või hügieenitoimingute parandamist.
 
Kohandamise liikide hulka kuulub näiteks
 • platvormtõstuki paigaldus,
 • laetõstuki paigaldus,
 • ukse automaatika paigaldus,
 • vaheplatvormita kaldtee rajamine,
 • hoone välisukse ava kohandus,
 • korteri välisukse ava kohandus,
 • siseukseava kohandus,
 • uksekünnise paigaldus,
 • lävepakuta ukseava kohandus,
 • tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus,
 • WC-ruumi kohandus,
 • WC-poti vahetus.
 
Igale kohanduse liigile on kehtestatud toetuse piirhind, mille ületamisel maksab puuduoleva summa taotleja ise.
 
Näiteks on esimesele korrusele viiva platvormtõstuki ja tõstuki paigalduse piirhinnaks kuni 7502 eurot, tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohanduse piirhinnaks kuni 4338 eurot jne.
 
Kohandada saab eluruumi, mis asub Saue valla haldusterritooriumil ja mis on taotleja elukoht. Isikul on õigus saada sotsiaalkaitseministri määruse alusel ühe eluruumi kohandamist ühel korral.
 
 Taotlusi koos lisadokumentidega saab esitada taotlusperioodil 15. aprillist kuni 31. maini 2019 elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil info@sauevald.ee.
Kui digiallkirja võimalust ei ole, saab allkirjastatud taotluse ja lisadokumendid saata tavaposti teel või tuua Saue Vallavalitsusse:
 • Saue Vallavalitsus: Tule tn 7, Saue linn, Saue vald, 76505
 • Laagri halduskeskus: Veskitammi 4, Laagri alevik, Saue vald, 76401
 • Riisipere halduskeskus: Nissi tee 53c, Riisipere, Saue vald, 76202
 • Haiba halduskeskus: Riisipere tee 8, Haiba küla, Saue vald, 76301
 
Taotluses esitatavad kohustuslikud andmed on: 
 • taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed, 
 • taotleja esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed ja esindusõiguse alus;
 • kohandatava eluruumi aadress;
 • eluruumi kohandamise eesmärk ja selgitus;
 • teostatavate tööde liik ja laad.
 
Taotlusele esitatavad lisadokumendid on:
 • taotleja isikut tõendava dokumendi koopia;
 • taotleja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
 • esindusõigust tõendava dokumendi koopia;
 • eluruumi omaniku, kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek eluruumi kohandamise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kui kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume;
 • eluruumile seatud hüpoteegi korral kooskõlastus hüpoteegi seadnud pangaga;
 • sotsiaalkindlustusameti hinnang eluruumi kohandamise kohta (soovituslik). Hinnangu saamiseks tuleb taotlejal või taotleja esindajal pöörduda sotsiaalkindlustusameti peaspetsialisti Tiina Korjuse poole (tiina.korjus@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel 640 1056).
 
Saue Vallavalitsuse sotsiaalosakond kontrollib laekunud avalduste vastavust projekti tingimustele. Alates 2. juunist 2019 teostavad vallavalitsuse ametnikud kodukülastuse taotletud kohanduse vajaduse ja selle teostamise võimalikkuse hindamiseks.
 
Pärast kodukülastust esitab vallavalitsus projekti tingimustele vastavad taotlused koondtaotluse vormis rahandusministeeriumile. Pärast rahandusministeeriumist vastuse saamist langetab vallavalitsus lõpliku otsuse taotluse rahuldamise ja toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise kohta.
 
Õigusaktid