Eluaseme kohandamise toetus

Puuetega inimeste eluasemete füüsilise kohandamise infomaterjal

Saue vald on osalenud kahes riigi poolt puuetega inimeste eluruumide füüsiliseks kohandamiseks välja kuulutatud taotlusvoorus.
 
Jaanuari lõpus kuulutas riik välja kolmanda taotlusvooru. Kohalike omavalitsuste taotlusi oodatakse hiljemalt 31. augustiks 2020. Saue vallale on koos vallalt nõutava kaasfinantseeringuga ette nähtud 20 414 eurot. Nendest vahenditest on nõutav vähemalt kahe kohanduse elluviimine.
 
Saue Vallavalitsus on otsustanud taotlusvoorus osaleda, millest tulenevalt avaneb Saue valla erivajadustega inimestel võimalus taotleda eluaseme kohandamiseks toetust.
 
 Taotlusi koos lisadokumentidega saab esitada taotlusperioodil 15. juunist kuni 15. juulini 2020.
Meetmest rahastatakse eluruumide kohandusi, mis aitavad vähendada taotlejate erivajadustest tulenevaid takistusi eluruumis liikumisel ja hügieeni- või köögitoimingute tegemisel.
 
Näiteks võib abi olla käetugede paigaldamisest, uste laiendamisest ja lävepakkude eemaldamisest või vanni asendamisest dušinurgaga ja WC-poti asendamist erivajadustele vastavaga. Kallimatest töödest rahastatakse näiteks platvormtõstukite ja kaldteede paigaldusi.
 
Kohanduste liigid koos neile kehtestatud toetuse piirhindadega leiab sotsiaalkaitseministri määruse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" lisast 1.
 
Juhul, kui kohanduse tegelik hind on piirhinnast väiksem, hüvitatakse tegelikud kulud.
 
Kui kulud on suuremad, tuleb koostöös vallavalitsusega leida lahendus.
 
Juhul, kui taotletavale kohandusele ei ole piirhinda kehtestatud, hüvitatakse kulud vastavalt tegelikele kuludele.
 
Eelnevatest taotlusvoorudes on enim taotletud tualettruumi ja / või pesuruumi kohanduste kulude hüvitamist. Nende tööde rahastatav piirhind on 4338 eurot, aga kui töö piirdub ainult WC-poti vahetusega, hüvitatakse maksimaalselt 596 eurot. Esimesele korrusele viiva platvormtõstuki paigaldamise piirhind on näiteks 7502 eurot.
 
Kohandada saab eluruumi, mis asub Saue valla haldusterritooriumil ja mis on Saue valda sissekirjutatud taotleja elukoht. Inimesel on õigus saada ühe eluruumi kohandamist ühel korral. Juhul, kui eluruumi kasutatakse lepingu alusel, on nõutav vähemalt kaheaastane kasutusõigus.
 
Täpsemalt saab kohanduste elluviimise tingimustest lugeda Saue Vallavolikogu 27.09.2018 määrusest nr 48 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine".
 
Taotluse esitamine
Taotlusi koos lisadokumentidega saab esitada taotlusperioodil 15. juunist kuni 15. juulini 2020 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil info@sauevald.ee.
Digiallkirja võimaluse puudumisel saab paberkandjal allkirjastatud taotluse ja lisadokumendid saata tavaposti teel või tuua Saue Vallavalitsusse või halduskeskustesse:
 • Saue Vallavalitsus: Tule tn 7, Saue linn 76505, Saue vald;
 • Laagri halduskeskus: Veskitammi 4, Laagri alevik 76401, Saue vald;
 • Riisipere halduskeskus: Metsa tn 7, Riisipere 76202, Saue vald;
 • Haiba halduskeskus: Riisipere tee 8, Haiba küla 76301, Saue vald.
Taotluses esitatavad kohustuslikud andmed
 • taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed
 • taotleja esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed ja esindusõiguse alus
 • kohandatava eluruumi andmedeluruumi omaniku, kõigi kaasomanike või korteriühistu nõusolek eluruumi  kohandamise kohta
 • eluruumi kohandamise eesmärk ja selgitus
 • kohanduse liik ja teostatavate tööde kirjeldus, sh hinnakalkulatsioon
Taotlusele esitatavad lisadokumendid
 • taotleja isikut tõendava dokumendi koopia
 • esindaja isikut tõendava dokumendi koopia
 • esindusõigust tõendava dokumendi koopia
 • vähemalt üks hinnapakkumine; kui tööle ei ole kehtestatud piirhinda, siis vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumist
 • eluruumi omaniku, kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek eluruumi kohandamise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kui kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume
 • eluruumile seatud hüpoteegi korral kooskõlastus hüpoteegi seadnud pangaga
 • Sotsiaalkindlustusameti või mõne teise vastavat pädevust omava eksperdi hinnang eluruumi kohandamise kohta juhul, kui see on olemas
Kohanduste kohta saab nõu küsida
 Saue Vallavalitsuse sotsiaalosakond kontrollib laekunud avalduste vastavust projekti tingimustele. Alates 16. juulist 2020 teostavad vallavalitsuse ametnikud kodukülastuse taotletud kohanduse vajaduse ja selle teostamise võimalikkuse hindamiseks.
Pärast kodukülastust esitab vallavalitsus projekti tingimustele vastavad taotlused koondtaotluse vormis Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK). Pärast RTK-lt vastuse saamist langetab vallavalitsus lõpliku otsuse taotluse rahuldamise ja toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise kohta. Rahastuse saanud kohandused tuleb teostada 24 kuu jooksul.
 
Kolmas taotlusvoor on eelarvelt 3-4 korda väiksem kui kaks eelnevalt. Sellest tulenevalt võib esitatud taotluste maht ületada võimalusi. Vallavalitsus teeb sellisel juhul valiku, arvestades kohanduse põhjendatust, vajaduse kriitilisust, lahenduse otstarbekust ja taotleja majanduslikku olukorda ning muid olulisi asjaolusid. Asjaolude kaalumist võimaldavad materjalid ja esmase ettepaneku valmistab vallavalitsusele ette sotsiaalosakond.
 
Lisainfo eluaseme kohandamise taotlemise kohta
Eelnevad taotlusvoorud
 • Esimese taotlusvooru planeeritud 12 kohandusest sai ellu viidud 10, väljamakstud toetuste summa oli kokku koos omafinantseeringuga 58 250 eurot.
 • Teise taotlusvooru 22 kohandusest on 9 kas täielikult või osaliselt valmis. Nende ja kõigi teise taotlusvooru veel töös olevate kohanduste rahaline maht kokku on 84 503 eurot.
Õigusaktid