Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu toetus

Saue vald maksab eralasteaiale või -hoiule toetust juhul, kui seal käib 1,5-3-aastane (k.a) laps, kelle elukoht koos vähemalt ühe lapsevanemaga on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vallas toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga.
 
1. septembrist 2020 toetuse taotlemise tingimused muutuvad. Kui laps asub esmakordselt kasutama kohta eralasteaias või –hoius ja laps ning vähemalt üks vanem ei ole 1. jaanuari seisuga Saue valla elanikud, makstakse teenuse pakkujale lapse eest toetust alates lapse ja vanema(te) Saue valla elanikuks registreerimisele järgnevast kuust kuni kalendriaasta lõpuni või kuni laps ja vanem(ad) on Saue valla elanikud.
 
Laste eest, kes on jooksva aasta 1. oktoobri seisuga saanud 3-aastaseks, maksab vald toetust vaid juhul, kui lapsele ei ole võimalik pakkuda kohta Saue valla munitsipaallasteaias. Samuti makstakse toetust erijuhtudel sügava või raske puudega lapse eest.
 
Toetust ei maksta juulikuu eest, v.a juhul, kui vanem on teavitanud vallavalitsust soovist kasutada kohta juulikuus eralasteaias või -lapsehoius hiljemalt sama aasta 31. maiks. Toetus makstakse välja eralasteaiale või -lapsehoiule esitatud arve alusel pärast seda, kui lapsevanem on esitanud Saue vallale taotluse toetuse maksmiseks koos kinnitusega omaosaluse tasumise kohta juulikuu eest.
 
Toetuse saamise eeldus on, et laps ja lapsevanem (ad) on rahvastikuregistri andmetel toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga Saue valla elanikud ning laps on saanud 1,5 aasta vanuseks.
 
Ajaperioodi minimaalne ühik on kalendrikuu, v.a juhul, kui laps, kellel on õigus toetusele, saab jooksval kuul 1,5-aastaseks. Sellisel juhul makstakse lapse 1,5-aastaseks saamise kuul toetust proportsionaalselt kalendripäevade arvule, mis järgnevad lapse 1,5-aastaseks saamise päevale.

Toetuse suurus

 • Kuni 340 eurot kuus juhul, kui laps ja mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Saue valla elanikud toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga ning Saue valla ja eralasteaia või –hoiu vahel on sõlmitud leping, mis sätestab, et lapsevanema osalustasu kuus ei ületa 20% vabariigi valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. 2020. aastal on see 116,80 eurot kuus.

Eralasteaiad ja -hoiud, kellega vallal on sõlmitud kuni 340 euro suuruse toetuse leping

 • Kuni 250 eurot kuus juhul, kui laps ja mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregisti andmetel Saue valla elanikud toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga ning Saue valla ja eralasteaia või –hoiu vahel on sõlmitud leping, kuid puudub kokkulepe lapsevanema makstava osalustasu maksimaalse suuruse kohta.

Eralasteaiad ja -hoiud, kellega vallal on sõlmitud kuni 250 euro suuruse toetuse leping

 • Kuni 170 eurot kuus juhul, kui toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga on rahvastikuregistri andmetel Saue valla elanik laps ja üks vanematest ning eralasteaial või -hoiul on sõlmitud Saue vallaga eelpool toodud emma-kumma toetussumma leping.
 • 100% kohatasust kuus, kui sotsiaalkindlustusamet on määranud lapsele raske või sügava puude. Toetus ei rakendu automaatselt, selle saamiseks võtke palun ühendust Saue Vallavalitsuse erivajadusega laste spetsialistiga (Helen Veensalu, telefon 662 7300, 5340 4313, helen.veensalu@sauevald.ee).

Info lapsevanemale

1. Valige endale sobilik eralasteaed või -hoid. Nimekirja nendest eralasteaedadest ja -hoidudest, millel on leping Saue vallaga, leiate ülaltoodud linkide alt.
 
Valida võite ka sellise eralasteaia või -hoiu, millel ei ole Saue vallaga lepingut, või füüsilise isikuna tegutseva lapsehoidja, kellel on olemas vastav kutsetunnistus. Sellisel juhul tuleb arvestada veidi pikema ajaga, kuna esmalt tuleb sõlmida hoiu ja valla vaheline teenuse osutamise leping.
 
2. Võtke eralasteaia või –hoiuga ühendust, uurige vabade kohtade olemasolu ja muid teile olulisi tingimusi.
 
3. Juhul, kui valisite hoiu, millel ei ole Saue vallaga kehtivat teenuselepingut, tuleb arvestada, et kuni lepingu sõlmimiseni ei maksa Saue vald lapsehoiuasutusele teie lapse eest toetust. Kogu kohatasu tuleb tasuda vanemal endal.
 
4. Kui olete endale ja lapsele sobiva hoiu välja valinud, sõlmige hoiuga leping.
 
5. Kui lõpetate lepingu, toimige vastavalt lepingus sätestatule. Saue valda lepingu lõpetamisest informeerida ei ole vaja.

Info  eralasteaiale või -hoiule või kutsetunnistusega lapsehoidjale

1. Teie hoidu tuleb 1,5-3-aastane laps Saue vallast.
 

Kui teil on sõlmitud leping Saue vallaga

 • Teatage lisandunud lapse andmed Saue Vallavalitsusele viie tööpäeva jooksul lapse hoidu vastuvõtmise päevast.
 • Esitage igakuiselt Saue Vallavalitsusele aruanne: lapse nimi, isikukood, kohal käidud päevade arv, lapse eest tasutav kohamaks ja lapsevanema makstav osa kohatasust.
 • Esitage igakuiselt Saue Vallavalitsusele arve: lapse nimi, Saue valla makstav toetuse summa.
 

Kui teil puudub leping Saue vallaga

 • Esitage taotlus koos koopiaga koolitusloast, kutsetunnistusest või tegevusloast. Digitaalselt allkirjastatud taotluse koos lisa(de)ga palume saata aadressile info@sauevald.ee.

Eralasteaia taotluse vorm

 • Vallavalitsus otsustab taotluse rahuldamise üldjuhul 30 päeva jooksul pärast vajalike dokumentide esitamist.
 • Kui vallavalitsuse otsus on positiivne, saadab valla esindaja taotlejale lepingu.
 • Kui leping on sobilik, allkirjastage see ja saatke tagasi vallavalitsusele. Kui leping ei ole korrektne, võtke ühendust lepingu saatja või lepingu projektis oleva kontaktisikuga.
 • Pärast lepingu sõlmimist esitage igakuiselt Saue Vallavalitsusele aruanne: lapse nimi, isikukood, kohal käidud päevade arv, lapse eest tasutav kohamaks ja lapsevanema makstav osa kohatasust.
 • Esitage igakuiselt Saue Vallavalitsusele arve: lapse nimi, Saue valla makstav toetuse summa.
2. Saue Vallavalitsus maksab lapse eest kohatasu toetust alates jooksvast kuust, kui laps asub teenusele kalendrikuu esimesel päeval. Kui laps asub teenusele kalendrikuu keskel, makstakse toetust alates järgmisest kalendrikuust. Lapse lahkumisel teenuselt maksab Saue vald toetust lahkumise kuu lõpuni.
 
3. Kui laps lahkub hoiust, ei ole hoiul enam õigust tema eest arvet esitada. Küll on aga eralasteaial või -hoiul kohustus Saue Vallavalitsust lapse lahkumisest teavitada viie tööpäeva jooksul pärast teenuse osutamise lõpetamist.
 

Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu toetamise kord

Määruse"Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu toetamise kord" 1. septembrist 2020 jõustuv redaktsioon