Eralasteaiad

Saue vald maksab eralasteaia /-hoiu toetust eralasteaiale või -lastehoiule, mille nimekirjas on Saue valla elanike registris olev 1,5-3 aastane (k.a) laps, kellele ei ole pakutud kohta munitsipaallasteasutuses. Ühtlasi jätkatakse nende laste toetamist, kes 2014. aasta 26. juuni seisuga on küll vanemad kui 3-aastased, kuid kasutavad juba kohta eralasteaias või –hoius.

Eeldus: laps ja lapsevanem(ad) omavad sissekirjutust Saue valda toetuse taotlemisele eelneva aasta 31. detsembri seisuga.

Kuidas toimida:

Info lapsevanemale:

1.       Valige endale sobilik eralasteaed või -hoid. Nimekirja nendest eralasteaedadest/hoidudest, kellel juba on leping Saue vallaga, leiate SIIT.  Valida võite ka sellise lastehoiuasutuse, millel hetkel veel Saue vallaga lepingut ei ole. Samuti võite valida lapsehoidja, kellel on olemas vastavat tööd teha lubav kutsetunnistus.

Saue vald kompenseerib Saue vallas elavate laste kohatasu alljärgnevalt:

-        kuni 280 eurot kuus juhul, kui Saue valla elanikud on mõlemad lapsevanemad või üksikvanem eelneva aasta 31.detsembri seisuga ning Saue valla ja eralasteaia või –hoiu vahel on sõlmitud leping, mis tagab, et lapsevanema osalustasu kuus ei ületa 20% alampalgamäärast (hetkel 94 eurot kuus).

-          211 eurot kuus juhul, kui laps ja mõlemad vanemad või üksikvanem on Saue valla elanikud ning Saue vallal on eralasteaia või –hoiuga sõlmitud küll leping, kuid puudub kokkulepe lapsevanema poolt makstava osalustasu maksimaalse suuruse kohta;

-          128 eurot kuus juhul, kui Saue valla elanik on laps ja üks vanematest;

-          100% kohatasust kuus, kui tegemist on raske või sügava puudega lapsega

 

2.       Võtke eralasteaia või –hoiuga ühendust, uurige vabade kohtade olemasolu ja muid Teile olulisi tingimusi.

3.       Juhul, kui valisite teenusepakkuja, kellele ei ole veel kehtivat lepingut vastava teenuse osas Saue vallaga, teadke, et kuni sellise lepingu sõlmimiseni lastehoiuasutuse poolt, ei maksa Saue vald lastehoiuasutusele Teie lapse eest toetust, seega peate kogu kohatasu tasuma ise.

4.       Soovi korral sõlmige eralasteaia või -hoiuga leping.

5.       Lepingu lõpetamise korral toimige vastavalt lasteasutusega sõlmitud lepingule. Eraldi Saue valda lepingu lõppemisest informeerida ei ole vaja.

 

Info lastehoiuasutusele või vastava õigusega lapsehoidjale:

1.       Teie lastehoiuasutusse tuleb laps Saue vallast.

          - Kui Teil on juba sõlmitud leping Saue vallaga, teatage palun ainult lisandunud lapse andmed 5 tööpäeva jooksul lapse lastehoiuasutusse vastuvõtmise päevast. Edaspidi lisage lapse nimi, isikukood, kohalkäidud päevade arv ning kohatasu igakuiselt Saue vallale esitatavale aruandele ja arvele.

 

        - Kui Teil puudub varasemast leping Saue vallaga, peate esitama nõutavad dokumendid:

            o   taotlus, blanketi leiate siit 

            o   koopia koolitusloast, kutsetunnistusest või tegevusloast

 

Digitaalselt allkirjastatud toetuse taotluse palume saata: info@sauevald.ee

 

2.       Vallavalitsus otsustab taotluse rahuldamise üldjuhul 30 päeva jooksul peale vajalike dokumentide esitamist.

3.       Kui vallavalitsuse otsus on positiivne, saadab valla esindaja taotlejale lepinguprojekti.

4.       Peale lepingu sõlmimist katab Saue vald Saue vallas elava lapse kohatasust  kuni 280 eurot kuus (täpsemalt saate  lugeda lastevanematele mõeldud punkt 1 alt).

5.       Kohatasu tasub Saue vallavalitsus lapse eest alates jooksvast kuust, kui laps asub teenusele kalendrikuu esimesel päeval. Kui laps asub teenusele kalendrikuu keskel, makstakse toetust alates järgmisest kalendrikuust. Lapse lahkumisel teenuselt maksab Saue vald toetust lahkumise kuu lõpuni.

6.       Kui laps lahkub lasteasutusest, ei ole asutusel enam õigust selle lapse eest arvet esitada. Küll on aga eralasteaial või – hoiul kohustus teavitada lapse lahkumisest 5 tööpäeva jooksul Saue vallavalitsust.

 

Saue Vallavolikogu määrus

 

Lisainfo: 662 7300, maret.maripu@sauevald.ee